ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ
Γράφει ο Ιπποκράτης Δασκαλάκης, Υποστράτηγος ε.α., Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

 

Ανεξάρτητα των ατομικών επιλογών εκάστου εξ ημών, οι
εικόνες των εξαθλιωμένων μεταναστών (ασχέτως προ-
ελεύσεως και ονομασίας) προκαλούν αισθήματα συμ-
πόνιας. Δραματικές συνήθως οι εικόνες των υπερφορτωμένων,
κατά ευφημισμό πλεούμενων, που διασχίζουν τη Μεσόγειο και
ενίοτε οδηγούν στον υγρό τάφο τους απελπισμένους επιβαί-
νοντες. Τα αισθήματα όμως αυτά συνήθως υποχωρούν όταν
στην καθημερινότητα μας ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις ανη-
συχητικές συνέπειες του μεταναστευτικού προβλήματος. Ανα-
πόφευκτα, η έντονη ανησυχία της συνέχισης της εθνικής, φυ-
λετικής και κοινωνικής μας ύπαρξης, με τη μορφή που γνωρί-
ζουμε, έρχεται σε σύγκρουση με τον ανθρωπισμό, τις θρησκευ-
τικές μας δοξασίες και τις ιδεολογίες μας. Η τραγικότητα της
εσωτερικής σύγκρουσης του καθενός μας επιτείνεται από την
αδυναμία της πολιτείας αλλά και του υποκριτικού δυτικού κό-
σμου να διαχειριστεί την ανθρωπιστική κρίση.
Μοιραζόμενος και εγώ τα ίδια συναισθήματα, ανησυχίες και
προσωπικές αμφιταλαντεύσεις, εκπλήσσομαι αρνητικά από δη-
λώσεις διαμαρτυρίας μεταναστών που προβάλουν τα ελληνικά
ΜΜΕ. Εξυπακούεται ότι οποιαδήποτε περίπτωση απάνθρωπης
μεταχείρισης πρέπει να ερευνάται και να ελέγχεται ο παραβάτης
εάν και εφόσον η καταγγελία ευσταθεί. Αυτό προτάσσει η ελ-
ληνική νομοθεσία, οι διεθνείς συμβάσεις που αποδεχόμαστε και
οι πανανθρώπινες αξίες που ανέπτυξε ο κλασικός ελληνισμός
πριν από την εμφάνιση και διδασκαλία του Θεανθρώπου. Απα-
ράδεκτες όμως οι δηλώσεις μεταναστών που γενικώς και αδια-
κρίτως κατακρίνουν την ελληνική πολιτεία και κοινωνία για
αδράνεια και αδιαφορία. Αφγανός μετανάστης προσφάτως δή-
λωνε αναιδώς στις τηλεοπτικές κάμερες ότι εδώ η κατάσταση
είναι χειρότερη από την κατάσταση στη χώρα του χωρίς να λά-
βει τη δέουσα απάντηση ότι η ελληνική πολιτεία με την κοινο-
τική συνδρομή προνοεί για την εθελουσία και άνευ εξόδων επι-
δοτούμενη επιστροφή του στην πατρική του γη. Αντίστοιχα πα-
ράπονα εκφράζουν και οι διαμένοντες- σε άσχημες πράγματι
συνθήκες συνήθως- μετανάστες που στοιβάζονται στα ελληνικά
νησιά. Ουδέποτε όμως πληροφορήθηκα για εργασίες στις οποί-
ες οι ίδιοι (υπό την καθοδήγηση των αρχών ή των φορέων υπο-
δοχής) να προχωρούν για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίω-
σης τους. Εκτιμώ ότι η διαχείριση και βελτίωση των συνθηκών
της καθημερινότητας τους αποτελεί και δική τους υποχρέωση
και όχι μόνο της ελληνικής και σε βαθιά οικονομική κρίση ευ-
ρισκόμενης πολιτείας. Μπορεί η ιατρική φροντίδα και η παροχή
υλικών καθαριότητος να αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας
αλλά η καθαριότητα των χώρων υποδοχής και διαμονής απο-
τελεί αποκλειστικά φροντίδα των μεταναστών (όσων τουλάχι-
στον χαίρουν άκρας υγείας). Οι υποχρεώσεις αυτές των μετα-
ναστών καίτοι αυτονόητες, πρέπει να γίνουν άμεσα κατανοητές
και υλοποιήσιμες με την αρωγή και επιβολή του κράτους και
των κοινωνικών φορέων και οργανώσεων.
Θα τολμήσω μάλιστα να γίνω και πιο επικριτικός προς
όλους αυτούς που δεν σέβονται τη μειωμένη -λόγω αντικειμε-
νικών συνθηκών (αλλά και παθογενειών) – φροντίδα και προ-
στασία της ελληνικής πολιτείας. Η επιλογή της εξόδου από τη
χώρα τους υπήρξε δική τους σεβαστή επιλογή είτε για την προ-
στασία της ατομικής και οικογενειακής ζωής τους είτε για την
εξασφάλιση καλυτέρων συνθηκών διαβίωσης. Ειδικά για τη
δεύτερη κατηγορία, των παρανόμων μεταναστών, να αναφέρω
ότι ουδεμία εγγύηση δεν δόθηκε ποτέ εκ μέρους μας ότι δυ-
νάμεθα να παρέχουμε αδιαλείπτως και σε τεράστιους αριθμούς
αυτές τις αναμενόμενες καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και αν-
τικειμενικά αυτό δεν είναι δυνατόν. Όσο για τους δικαιούμενους
διεθνούς προστασίας πρόσφυγες των εμπολέμων περιοχών και
με σεβασμό στην αγωνία τους, έχω να παρατηρήσω ότι η επι-
λογή του δρόμου της εξόδου και όχι της παραμονής και του
αγώνα, τελικά ενισχύει όλες τις μορφές αντίδρασης (εξτρεμι-
στές, εγκληματικές οργανώσεις, διεφθαρμένα καθεστώτα) που
είναι συνυπεύθυνες για την εφιαλτική κατάσταση των χωρών
προέλευσης αυτών των ψυχών. Είναι παράδοξο και συνάμα
τραγικό εκατοντάδες ευρωπαίοι υπήκοοι (το πλείστον με κατα-
γωγή από τις φλεγόμενες περιοχές) να μετακινούνται στα πεδία
των συγκρούσεων για να πολεμήσουν και να πεθάνουν υπέρ
των θρησκευτικών δοξασιών τους ενώ αντίστοιχα χιλιάδες γη-
γενείς κάτοικοι να εγκαταλείπουν τις εστίες τους αποφεύγοντας
τον αγώνα και επιζητώντας να έρθουν στην Ευρώπη για ένα
καλύτερο μέλλον.
Κλείνοντας να επαναλάβω ότι το θέμα είναι πολυσύνθετο
και τραγικό και δεν επιδέχεται εύκολες λύσεις, γενικεύσεις, πο-
λιτικές σκοπιμότητες, ανεύθυνες ιδεοληψίες, μονομερείς ενέρ-
γειες και δυναμικές εξάρσεις αλλά ούτε και εφησυχασμό. Ας μη
ξεχνάμε ότι η μετανάστευση διαχρονικά αποτέλεσε κινητήριο
μοχλό αλλαγών στην παγκόσμια ιστορία, δημιουργώντας νέες
οντότητες και πολιτισμούς, διαλύοντας στιβαρές αυτοκρατορίες,
αιματοκυλίζοντας ηπείρους, ανανεώνοντας παρηκμασμένες κοι-
νωνίες και όλα αυτά μέσω συγκρούσεων και ανατροπών, πε-
ρισσότερο ή λιγότερο βίαιων, ορατών ή μη. Σε κάθε όμως σύγ-
κρουση ή ανατροπή, υπάρχουν χαμένοι και κερδισμένοι

Σεβασμός στη μνήμη των νεκρών συναδέλφων μας

Κύριε Υπουργέ,

Εμείς οι στρατιωτικοί, έχουμε αποδεχτεί το θάνατο!! Αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά, από τα πρώτα μας βήματα, ότι το «λειτούργημα» μας (και όχι δουλειά ή εργασία), είναι συνυφασμένο με τη θυσία, για την Πατρίδα, την Πίστη και τα Ιδανικά του Έθνους, των Ελλήνων!!

Κατά συνέπεια, ο θάνατος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, των τριών (3) νεαρών μελών της Οικογένειας μας, των πιλότων του μοιραίου Ε/Π ΑΒ212 του Πολεμικού Ναυτικού, μας γεμίζει θλίψη, πολύ μεγάλη θλίψη για την απώλεια τους, αλλά παράλληλα ….. και μας πεισμώνει και μας κάνει υπερήφανους!!

Μας πεισμώνει, να αποδείξουμε ξανά, ότι παρά τον πόνο και τα χτυπήματα που δεχόμαστε, συνεχίζουμε να αντέχουμε στη φουρτούνα, συνεχίζουμε να πολεμάμε καθημερινά μόνοι μας, ….. έστω όλο και πιο λίγοι, αλλά όλο και καλύτεροι!!

Μας κάνει υπερήφανους, διότι μάθαμε να πονάμε ….. χωρίς να μεμψιμοιρούμε για τη θυσία μας. Μας κάνει να δοκιμάζουμε και συνεχώς να επιβεβαιώνουμε, την πίστη μας σε αρχές, την αγωγή και την τιμή μας στην παράδοση και στην Ιστορία μας, την αταλάντευτη προσήλωση μας, στο Καθήκον μας και στην Αποστολή μας, την πίστη μας στον Όρκο, που δώσαμε ως 20χρονα παιδιά, μπροστά στο Ευαγγέλιο και στη Σημαία μας!!

Όμως πιο πολύ απ’ όλα, η θυσία αυτή μας κάνει υπερήφανους, γιατί με το αίμα μας, συνεχίζουμε να χαράζουμε και να φωτίζουμε τα σύνορα μας, τα οποία προασπίζουμε καθημερινά, για μην επιτρέψουμε σε ΚΑΝΕΝΑΝ να τα αμφισβητήσει!!

Αυτά όμως, τα αντιφατικά για τους πολλούς, συναισθήματα «πόνου, πείσματος και περηφάνειας», για τη θυσία των συναδέλφων μας, όπως και για τον ιδιαίτερο «Ρόλο» του Στρατιωτικού και του «Λειτουργήματος» του, κατανοώ το να μη τα αντιλαμβάνονται οι απλοί συμπολίτες μας!!

Αυτό όμως που ΑΠΑΙΤΩ, είναι να τα αντιλαμβάνεται πλήρως και σαφώς, η Πολιτική Ηγεσία της Χώρας μου και ειδικά ο αρμόδιος Υπουργός Άμυνας, για να μπορεί έτσι, να υπάρχει αρμονική συνεργασία, ομοψυχία, αλληλοσεβασμός και αμοιβαία εμπιστοσύνη, για το καλό της Πατρίδας μας!!

ΕΣΕΙΣ όμως κύριε Υπουργέ, με τη δήλωση σας, ότι «αφιερώνετε στους τρεις πεσόντες συναδέλφους μας, τη Συμφωνία σας, με την οποία αναθέτετε, τη φύλαξη των συνόρων μας στο Αιγαίο, στο ΝΑΤΟ», δείχνετε ότι δεν έχετε αντιληφθεί τίποτα, ούτε κατ’ ελάχιστο, απ’ την Αποστολή μας, απ’ την ψυχή μας και απ’ την προσφορά μας!!

Δεν κρίνω την «Πολιτική» αυτή Απόφαση σας, ούτε και τη σκοπιμότητα που (καλώς ή κακώς) την επέβαλλαν!! Όμως, μ’ αυτή τη δήλωση-αφιέρωση σας, αντί να τιμήσετε και να σεβαστείτε τους νεκρούς μας, εσείς ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΕ τη μνήμη τους και απαξιώνετε τη θυσία τους!! Την ίδια ώρα δηλαδή, που ΑΥΤΟΙ έπεσαν προασπιζόμενοι την ακεραιότητα της Πατρίδας μας και τη φύλαξη, την ασφάλεια των συνόρων μας, ΕΣΕΙΣ, όλα αυτά τα εκχωρούσατε στο ΝΑΤΟ και μάλιστα, τους «αφιερώνατε» αυτή σας την πράξη!! Με τον τρόπο σας αυτό, είναι σαν να τους ασκείτε μομφή, για την ικανότητα και την αποφασιστικότητα τους, να επιτελέσουν την Αποστολή τους, είναι σαν να τους λέτε ότι …… «άσκοπα έπεσαν», σ’ ένα καθήκον, που εσείς ήδη, το έχετε ΑΝΑΘΕΣΕΙ σε ξένους!!

Για οποιονδήποτε άλλον, μια τέτοια ατυχή δήλωση, θα τη θεωρούσα …. ως αφέλεια ή και ως απρέπεια!! Όμως για τον Υπουργού Άμυνας, μια τέτοια δήλωση, είναι βαριά προσβολή της μνήμης και απαξίωση της θυσίας τους!! Είναι δηλαδή βεβήλωση, στα άταφα ακόμη πτώματα των πεσόντων συναδέλφων μας και ακόμα ένα ισχυρό πλήγμα, στα όνειρα και στο ηθικό των στρατιωτικών γενικότερα!!

Μ’ αυτή την άστοχη συμπεριφορά σας, θεωρώ ότι πλέον χάσατε κάθε ψυχική επαφή, με την Οικογένεια Στρατιωτικών, το έργο και τη θυσία των οποίων, δείχνετε να μην αντιλαμβάνεστε, ως άλλος ένας …. κοινός πολίτης!!

Υποναύαρχος ε.α. Κ. Βουλγαράκης ΠΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΘΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΑΠΟΨΕΙΣ

Του Υποναυάρχου εα. Κ. Βουλγαράκη ΠΝ

Πολύ πρόσφατα, υψηλά ιστάμενο ηγετικό στέλεχος της Κυβερνήσεως, συνομιλώντας με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις, συσχέτισε την οικονομική αξιολόγηση της χώρας μας, με τα θέματα «κοινωνικής συνοχής» και το «προσφυγικό». Ο Ευρωπαίος συνομιλητής του –σαν έτοιμος από καιρό- του δήλωσε εύστοχα και εμφατικά ότι: «… κατανοεί το πρόβλημα και ότι ήδη η Ε.Ε. ενίσχυσε τον Ελληνικό προϋπολογισμό  (Π/Υ) και … θα τον ενισχύσει περαιτέρω» …. και έτσι έμειναν ΟΛΟΙ ευχαριστημένοι, όπως δήλωσαν αργότερα!!

Βασική «αρχή διαπραγμάτευσης», σε οποιοδήποτε θέμα, σε όλα τα επίπεδα και τις κατηγορίες, είναι ότι: ΔΕΝ ΕΜΠΛΕΚΕΙΣ θέματα που θεωρείς «αδιαπραγμάτευτα», με αυτά που διαπραγματεύεσαι και ειδικά, αν σ’ αυτά (τα υπό διαπραγμάτευση) βρίσκεσαι «εν αδυναμία»!!!!

Και εδώ τίθεται το ερώτημα: Πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, για το «Προσφυγικό», θέσαμε ορισμένες αντιρρήσεις στις προτάσεις και τα (εις βάρος μας) σχέδια των Εταίρων μας και τελικά ….. καταλήξαμε να πάρουμε 5,9εκατ. ευρώ, για να δεχτούμε 50.000 πρόσφυγες στο έδαφος μας!!!

Αν δηλαδή αύριο μας πούνε, να πάρουμε 59εκατ. ευρώ, ΕΜΕΙΣ θα δεχτούμε άλλες 50 ή 100 χιλιάδες πρόσφυγες στην Χώρα μας!? Και μέχρι που θα πάει αυτό, διότι ανάγκη από λεφτά, εμείς ΠΑΝΤΑ θα έχουμε και αυτοί, ΠΑΝΤΑ θα είναι πρόθυμοι να μας δίνουν, αρκεί …. να τους βολεύει!!

Η Ευρώπη ξέρει ότι πλέον, δεν κινδυνεύει από τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας, αλλά από το «Προσφυγικό» και αυτό τώρα θέλει να αντιμετωπίσει, αλλά δεν έχει τις λύσεις. Έτσι δεν θα διστάσει να ΕΚΒΙΑΣΕΙ οποιονδήποτε, βρεθεί εν αδυναμία ή απροετοίμαστος!!

ΕΜΕΙΣ λοιπόν, αν θεωρούμε ότι το «Προσφυγικό», είναι θέμα …. ΜΟΝΟ οικονομικής διάστασης, τότε, ας το διαπραγματευτούμε σκληρά και ας βάλουμε στο ταμείο, όσα ευρώ μπορούμε περισσότερα!! Αν όμως θεωρούμε ότι, το «Προσφυγικό» άπτεται της Εθνικής μας Ασφάλειας και της Κοινωνικής Συνοχής της Χώρας μας, τότε θα πρέπει να το διαφυλάξουμε ….. ως ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ!!

Θα πρέπει να το μελετήσουμε στην πραγματική του διάσταση και να θέσουμε, δημόσια και διεθνώς, τις σαφείς / ρητές μας θέσεις, προς κάθε κατεύθυνση!! Οι Ευρωπαίοι αρέσκονται και με θρησκευτική ευλάβεια τηρούν «Μοντέλα Υπολογισμών» (αριθμητικά, λογιστικά, επιδόσεων, στατιστικών, κλπ), βάσει των οποίων ΠΑΝΤΟΥ διαπραγματεύονται και παίρνουν αποφάσεις. Άρα λοιπόν, ας διαπραγματευτούμε, με τους «δικούς τους όρους» και ας τους θέσουμε υπόψη:

– Πόσοι είναι σήμερα οι πρόσφυγες και οι μετανάστες (νόμιμοι και μη) στη Χώρα μας και σε τι ποσοστό αυτοί πλέον διαμορφώνονται, έναντι του Ελληνικού πληθυσμού (λέγεται ότι είναι περίπου στο 20%).

– Ποιος είναι ο Μ.Ο. προσφύγων και μεταναστών, ως ποσοστό του Ευρωπαϊκού πληθυσμού και επ’ αυτού να διαπραγματευτούμε (να αποδεχτούμε δηλαδή μετανάστες, μόνο μέχρι του αντίστοιχου ποσοστού Ευρωπαϊκού Μ.Ο.).

– Ποιο είναι το Ευρωπαϊκό «Κατά Κεφαλήν Μέσο Κόστος Φιλοξενίας» ανά μετανάστη (εγκατάστασης, συντήρησης, υποστήριξης, περίθαλψης, κλπ), ως «ποσοστό του Π/Υ» και εκεί πάνω, αν υστερούμε και αδυνατούμε να το υποστηρίξουμε μέσω του Π/Υ μας, να ζητήσουμε «ενίσχυση (οικονομική) ή απομείωση (αριθμητική των μεταναστών)», μέχρι τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Μ.Ο.

Δηλαδή, συνοψίζοντας, ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ να φιλοξενήσουμε, τόσους μετανάστες-πρόσφυγες, όσο και ο Ευρωπαϊκός Μ.Ο. (για να διαφυλάξουμε την Κοινωνική

Συνοχή μας) ή όσους αντιστοιχούν, στο Ευρωπαϊκό «Μέσο κατά Κεφαλήν Κόστος» ανά μετανάστη, σύμφωνα με τις αντοχές του Π/Υ (συν τις Ευρωπαϊκές ενισχύσεις)!!

Επίσης στο κρίσιμο θέμα της αποτελεσματικότερης «Φύλαξης των Θαλάσσιων Συνόρων» μας, μέσω της συνεργασίας μας με την Τουρκία (κοινές περιπολίες), το χειριστήκαμε επιπόλαια και αγκυλωτικά, λάθος!!

ΟΧΙ, λες μόνο σε τελεσίγραφα. Στη διπλωματική γλώσσα όμως, αντίστοιχα λες …. «ΝΑΙ, αλλά υπό αυτές τις προϋποθέσεις» και οι προϋποθέσεις αυτές  από μόνες τους είναι τέτοιες, που το ΟΧΙ έρχεται αυτονόητα, διότι δεν είναι cost effective για τα συμφέροντα (τα μόνα που λογαριάζουν) των συνομιλητών σου. Άλλως, μέσω αυτών ακριβώς των προϋποθέσεων σου, προσπαθείς να επιτύχεις άλλα «μείζονα Εθνικά οφέλη», όπως κατά σύστημα κάνει η Τουρκία (δεκαετίες τώρα)!!

Είναι αυτονόητο ότι, χωρίς την ενεργό και πραγματική συνεργασία της Τουρκίας, οι «Μεταναστευτικές Ροές», δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να ανασχεθούν. Αυτές είναι ΑΔΥΝΑΤΟ να ανασχεθούν στη θάλασσα, όσα καράβια κι αν περιπολούν, διότι εκεί υπερισχύει άλλο Δίκαιο (της Θάλασσας), το ανθρωπιστικό και της διάσωσης των ναυαγών. Άρα, η ανάσχεση μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ επί εδάφους και δη, του Τουρκικού εδάφους, αρχικά στα Νότια και Ανατολικά σύνορα της Τουρκίας και εν συνεχεία, κατά το οδοιπορικό των μεταναστών, στο έδαφος της, …. ΠΡΙΝ δηλαδή φθάσουν στα παράλια της!!

Με την Τουρκία …. ήδη συνεργαζόμαστε ως «σύμμαχοι» σε πληθώρα συλλογικών αποστολών και δραστηριοτήτων. Το πρόβλημα μας, είναι αποκλειστικά και μόνο … σε διμερές πλαίσιο. Άρα, ας φτιάξουν οι Σύμμαχοι και Εταίροι μας, ένα κατάλληλο Θεσμικό / Συλλογικό Όργανο, στο πλαίσιο του οποίου θα δρουν, όσες ομάδες θέλουν και με όσες Εθνικότητες το επιθυμούν (Frontex, ΝΑΤΟ, ΟΑΣΑ, OHE, οτιδήποτε άλλο, αλλά …. ΟΧΙ διμερές)!! Ας αναλάβει έτσι η Τουρκία τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της -μέσω αυτών των συλλογικών οργάνων- ώστε να ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ και οι πραγματικές προθέσεις της, σε όλους διεθνώς!!

Δυστυχώς, για να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, χρειάζεται πάντα ένα ρεαλιστικό Σχέδιο και μια μακρόπνοη σοβαρή Στρατηγική!! Αν δεν τα έχεις αυτά, γίνεσαι «παιχνιδάκι» στα συμφέροντα των άλλων (ας δούμε ιστορικά την πορεία μας και ας προβληματιστούμε).

Η Χώρα μας, περισσότερο και από την οικονομική κρίση, σήμερα κινδυνεύει από το «Προσφυγικό», που αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο Εθνικής Ασφάλειας και ραγδαίας αποσάθρωσης της Κοινωνικής Συνοχής μας!!

Είναι επιτέλους η ώρα, για Εθνική συνεννόηση!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝ

Αρ. Πρωτ. 001

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι πρωινές ώρες του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου 2015, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού  (τύπου AEGEAN HAWK), στο οποίο επέβαινε διασώστης από τη ΔΥΚ, απεγκλώβισε τρια (3) άτομα από αποκλεισμένη περιοχή στο όρος Δίρφη.

No12

Διάσωση εγκλωβισμένων

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Τανάγρας.

 ===================

 Αρ. Πρωτ. 007

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015, διοργανώθηκε εκδήλωση από το Σωματείο Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής (Φ.Κ.Π.Ι) ‘’Ανοιχτή Αγκαλιά’’, προς τιμήν του Πολεμικού Ναυτικού για τη σημαντική προσφορά στο κοινωνικό έργο του.

No14

Το Π.Ν. τιμώμενο από την «Ανοιχτή Αγκαλιά»

Στην εν λόγω εκδήλωση παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ), ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του ΠΝ, καθώς και πληρώματα πολεμικών πλοίων, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής του Σωματείου στα νησιά του Αιγαίου.

 ============================

 Αρ. Πρωτ. 011

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, συναντήθηκε στο ΓΕΝ με τον Κινέζο Υποναύαρχο Zhang Chuanshu, Υπαρχηγό Στόλου της Νότιας Θάλασσας.

Ο Υποναύαρχος Zhang Chuanshu εκτελεί καθήκοντα Τακτικού Διοικητή της Δύναμης (TG 989) του Ναυτικού της Κίνας, που ναυλοχεί στο λιμένα του Πειραιά από 16 έως 20 Φεβρουαρίου 2015. Η εν λόγω Ναυτική Δύναμη συγκροτείται από τις ακόλουθες μονάδες:

–  CHANG BAISHAN (LPD-Yuzhao class//Δεξαμενόπλοιο)

–  YUN CHENG (FFG-TYPE SIANGKAI II//Φρεγάτα)

–  CHAO HU (Type 903A//Πετρελαιοφόρο)

No16

Επίδοση αναμνηστικού στον Κινέζο Υποναύαρχο

Στο πλαίσιο του κατάπλου των Κινεζικών πλοίων στον Πειραιά, έχουν προγραμματιστεί, επίσκεψη αντιπροσωπείας  σε Αρχηγείο Στόλου και Διοικήσεις, αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και συνεκπαίδευση εν πλω με μονάδες του ΠΝ.

 =========================

 Αρ. Πρωτ. 015

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι από Τετάρτη 25 έως Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015, ο Διοικητής του ΝΑΤΟ Allied Maritime Command (MARCOM), Αντιναύαρχος P.D. Hudson CB CBE του Ναυτικού του Ην. Βασιλείου, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Διοικητής MARCOM συναντήθηκε με τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ και συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Επίσης, ο Αντιναύαρχος P.D. Hudson CB CBE, είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί, το ΓΕΝ, το Αρχηγείο Στόλου, πολεμικά πλοία, τη Δύναμη SNMG-2, που ναυλοχεί στον Πειραιά, το Ναύσταθμο Κρήτης και το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ).

 =========================

Αρ. Πρωτ. 016

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι μεσημβρινές ώρες Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου 2015, ελικόπτερο του ΠΝ (τύπου S-70B, Aegean Hawk), διενήργησε αεροδιακομιδή ασθενή, υπηκοότητας Φιλιππίνων, που επειγόντως έπρεπε να μεταφερθεί σε κατάλληλο νοσοκομείο, από το δεξαμενόπλοιο RAY G (Ιταλικής Σημαίας), το οποίο έπλεε στην περιοχή δυτικά ν. Άνδρου.

Ο ασθενής μεταφέρθηκε στο ελικοδρόμιο του Στρατοπέδου »ΣΑΚΕΤΤΑ Β.», όπου τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

 =========================

Αρ. Πρωτ. 021

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 05 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Σαλαμίνος, η τελετή παράδοσης – παραλαβής  Αρχηγού Στόλου, από τον Αντιναύαρχο Παναγιώτη Λίτσα ΠΝ στον Αντιναύαρχο Γεώργιο Γιακουμάκη ΠΝ.

No21

Από τη τελετή παράδοσης – παραλαβής Α.Σ.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος , ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βαϊτσης, τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, Ανώτατοι Αξιωματικοί και λοιποί προσκεκλημένοι.

No24

H παραδοσιακή αποχώρηση του αποχωρούντος Α.Σ.

No29

To τέλος μιας πετυχημένης καριέρας

 ========================

Αρ. Πρωτ.022

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015, στη Ναυτική Βάση «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» πραγματοποιήθηκε τελετή παράδοσης – παραλαβής Διοικητού Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ), παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ, Αντιναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ και των μελών του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.

No41

Τελετή παράδοσης – παραλαβής ΔΝΕ

Καθήκοντα Διοικητού ΔΝΕ, παρέλαβε ο Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Καραγεώργης ΠΝ από τον Αντιναύαρχο Γεώργιο Γιακουμάκη ΠΝ.

 =============================

Αρ. Πρωτ. 023

Παρασκευή 13  Μάρτιου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ΝΙΜΙΤΣ  πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης του 14ου Πολυθεματικού Ιατρικού Συνεδρίου του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), το οποίο εφέτος συμπληρώνει 60 έτη από την ίδρυση και λειτουργία του.

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, που θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015, κήρυξε ο ΑΝΥΕΘΑ κ. Κώστας Ήσυχος ενώ παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό, μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ), στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και λοιποί προσκεκλημένοι από τον επιστημονικό και ακαδημαϊκό χώρο.

Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

«ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΣΙΩΠΑΝ. ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΛΕΙΝ«

 

Η Σιωπή. Έκφραση χειρισμού του λόγου από ένα ή πολλά πρόσωπα για την αξία της σιωπής έχει χυθεί πολύ μελάνι. Λέγεται ότι ο Αθηναίος Στρατηγός Φωκίωνας (4ος αι. π.Χ.) πήγε να κουρευτεί. Πολυλογάς ο κουρέας δεν έλεγε να τελειώσει με τον προηγούμενο πελάτη. Κύριο θέμα της πολυλογίας του, η πολιτική. Όταν επί τέλους ήλθε η σειρά του, τον ρωτάει ο κουρέας πως θέλει να τον κουρέψει. Και ο Φωκίωνας αποστομωτικά: «Εν σιωπή».

Ο δε Ισοκράτης, ζήτησε από έναν φλύαρο που ήθελε να μαθητεύσει κοντά του, διπλά δίδακτρα. Στην απορία του τελευταίου γιατί; Του απάντησε: «ένα μισθό για να μάθεις να μιλάς και τον άλλον για να μάθεις να σωπαίνεις».

Μεγάλο όσο και σπουδαίο χάρισμα χαρακτηρίζεται ο λιγόλογος και περιεκτικός σε νόημα λόγος κάποιου. Είναι πράγματι μεγάλη τέχνη να μάθεις να μιλάς και να ακούς. Διότι για να ακούσεις πρέπει πρωτίστως να σιωπήσεις. Προτέρημα σπάνιο και είδος «εν ανεπαρκεία» ιδίως στο χώρο της πολιτικής. Σπάνια θα απολαύσεις μία πολιτισμένη συζήτηση στα λεγόμενα «πάνελ» των Μ.Μ.Ε. Σωστή χάβρα των Ιουδαίων κατά τη λαϊκή έκφραση.  Η πατρίδα μας περνά μία δύσκολη περίοδο σε όλους τους τομείς. Αντί της σιωπής και σύνεσης που οι συνθήκες επιβάλλουν, παρατηρείται μία πλημμυρίδα  λαλίστατων ιθυνόντων με αντιφατικές θέσεις και προτάσεις για το ίδιο θέμα. Αποτέλεσμα πραγματικό αλαλούμ που φτάνει στα όρια της διανοητικής σύγχυσης. Για τη τέχνη και την αξία της σιωπής, έχουν ειπωθεί  πολλές και σοφές παραινέσεις από την αρχαιότητα, έως και τις ημέρες μας.

«Καιρός του σιωπάν, καιρός του λαλείν» (Χρυσόστομος)

«Κρείτον σιωπάν ή λαλείν α μη πρέπει» (Χρυσόστομος)

«Η λέγε τι σιγής κρείτον ή σιγήν έχε» (Ευριπίδης)

«Μη εν πολλοίς ολίγα λέγε, άλλ’ εν ολίγοις πολλά» (Πυθαγόρας)

Νεότερες παραινέσεις:

«Πολλές φορές μετάνιωσα επειδή μίλησα, αλλά ποτέ επειδή σιώπησα (Σαίξπηρ)

«Η σιωπή είναι ο ναός της σύνεσης» (Γρηγόριος Ε`)

«Η σιωπή δεν κάνει ποτέ γκάφες» (Σω)

«Η σιωπή σπουδάζεται κατόπιν πολλών ατυχημάτων της ζωής» (Σενέκας)

Μεγάλη λοιπόν αρετή η σιωπή και ο συνετός λόγος. Για τον Έλληνα όμως και δη των πλείστων διαχρονικά πολιτικούς μας είναι δύσκολο το μέτρο. Με πνευματική ή μη καλλιέργεια ο πολυλογάς γίνεται στο τέλος επιζήμιος σε αυτό που πρεσβεύει. Το εύρος μεταξύ πολυλογίας και ασυναρτησίας είναι πολύ μικρό. Μοιραίως οι λαλίστατοι ηδονιζόμενοι να ομιλούν ακατάπαυστα, χάνουν τον ειρμό των σκέψεών τους, πέφτουν σε αντιφάσεις, αγνοούν το δικαίωμα του «ομιλείν» στον συνομιλητή τους. Σπάνια, αν όχι ποτέ, πετυχαίνουν της αποστολή τους. Σίγουρα θα ήταν πιο ωφέλιμοι αν είχαν μελετήσει τις πιο πάνω παραινέσεις των Σαίξπηρ και Σενέκα. Για τη τελευταία παραίνεση ο σιδηρούς Καγκελάριος της Γερμανίας «Βίσμαρκ« είχε προσθέσει: «Έξυπνος είναι εκείνος που μαθαίνει από τα ατυχήματα (σφάλματα) των άλλων και όχι από τα δικά του».

Ε.Σ.

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ……….

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Του Ιωάννη Μιχαλέτου

Παράνομη μετανάστευση και η πολιτική βίζας της Τουρκίας

Η Τουρκία τη τελευταία δεκαετία έχει προβεί σε αλλεπάλληλες «χαλαρώσεις» σε σχέση με τη πολιτική της θεώρησης των διαβατηρίων με αρκετές χώρες.

Το αποτέλεσμα ήταν η εισδοχή πολύ μεγάλου αριθμού υπηκόων από τρίτες χώρες, οι οποίοι εν συνεχεία μετέβησαν στην Ελλάδα παρανόμως είτε μέσω των χερσαίων συνόρων είτε των θαλασσίων, πρακτική που συνεχίζεται έως τη σήμερον.

Αρχής γενομένης της ανόδου του Ερντογκάν στην Πρωθυπουργία της Τουρκίας το 2002, η Άγκυρα άρχισε να αλλάζει άρδην το καθεστώς χορήγησης βίζας , με αρκετές χώρες, κυρίως του Ισλαμικού κόσμου. Λόγου χάρη δεν υπάρχει βίζα μεταξύ Τουρκίας και κρατών όπως: Ιράν (Διευκολύνεται η πρόσβαση Αφγανών και Πακιστανών εμμέσως),Λιβύη (εξαιρετικά χαλαρή-«τραγική» αντιμετώπιση δεδομένης και της κατάστασης στη χώρα), Μαρόκο, Μακάο (από όπου έρχονται κατά βάση οι Κινέζοι παράνομοι μετανάστες εν συνεχεία στην Ευρώπη), Τυνησία, Κένυα, Αζερμπαϊτζάν, Μογγολία, Γεωργία, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν,  Τατζικιστάν Σαουδική Αραβία, Ομάν, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, Βολιβία, Ισημερινός, Νικαράγουα, Παναμάς, Βενεζουέλα, Παραγουάη, Περού, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Ελ Σαλβαντόρ, Κιργιστάν, Κοσσυφοπέδιο αλλά και με τη Συρία (λόγω του πολέμου έτερο θέμα με την μαζική εισροή προσφύγων και Τζιχαντιστών υφίσταται).

Παραλλήλως, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε από το 2002 και εντεύθεν στην απαίτηση βίζας από αρκετά κράτη, άμα την άφιξη των υπηκόων της στα αεροδρόμια και λοιπές εισόδους στη χώρα, με ελάχιστους περιορισμούς. Συνοπτικά μπορούν να αναφερθούν:  Ιορδανία, Δομινικάνικη δημοκρατία, Βραζιλία, Χονγκ Κονγκ, Ιράκ, Λίβανος, και αλλά. Περαιτέρω με χώρες με τις οποίες υφίσταται ο περιορισμός απόκτησης βίζας από τις Τουρκικές διπλωματικές αντιπροσωπείες όπως η Αλγερία, Αίγυπτος και λοιπές, αποδείχθηκε ότι αφενός δίνονταν σε μεγαλύτερο αριθμό, αφετέρου υπήρχε μετακίνηση των υπηκόων αυτών των κρατών υπό τη μορφή «τουριστών» προς τη Τουρκία σε δυσανάλογους αριθμούς, γεγονός που εν τέλει μεταφράστηκε σε εισροή λαθρομεταναστών στα Ελληνικά σύνορα όλα αυτά τα έτη.

Η Τουρκική αυτή στρατηγική, άνοιξε «τρύπες» στο διεθνές σύστημα μετανάστευσης, υποδαυλίζοντας στην ουσία την μετακίνηση πληθυσμών προς την Ελλάδα και την Ε.Ε.

Παρέχοντας το καθεστώς μη-βίζας με το Μαρόκο άνοιξε τις πύλες για την εισροή είτε συνδεόμενων υπηκόων κρατών με αυτό (Δυτική Σαχάρα), είτε Αφρικανών παράνομων μεταναστών που απέκτησαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα καθ’οδόν προς τη Τουρκία.

Η Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος της συνθήκης Σένγκεν το 2001 και σχεδόν απευθείας απέκτησε μια εντονότατη πληθυσμιακή ροή που οφείλεται και στη Τουρκική στρατηγική που περιγράφηκε.

Εν συνεχεία και κατά τα έτη 2010 έως και 2013 ο Ερνογκάν ευθέως πρότεινε το λεγόμενο «Ισλαμικό Σένγκεν» που θα προέβλεπε την ολική κατάργηση της βίζας και την ελεύθερη μετακίνηση πληθυσμών εντός των κρατών του οργανισμού της «Ισλαμικής Διάσκεψης».

Οι στόχοι της Τουρκίας είναι να καταστεί η χώρα η αντίστοιχη «Γερμανία» του Ισλαμικού χώρου και η Κωνσταντινούπολη η αντίστοιχη «Νέα Υόρκη» από όπου θα διακινούνται δεκάδες εκατομμύρια Μουσουλμάνων ετησίως, προσδίδοντας τόσο σε πολιτικό κύρος όσο και σε οικονομικά οφέλη στη χώρα. Άλλωστε η ταχύτατη εξάπλωση των Τουρκικών Αερογραμμών, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σύσφιξη των σχέσεων Τουρκίας-Ισλαμικού χώρου που επιτεύχθηκε μέσω και της χαλάρωσης του καθεστώς θεωρήσεων.

Τέλος είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι η Τουρκία προχώρησε μαζικά σε κατάργηση της βίζας με πλείστα κράτη της Λατινικής Αμερικής, εάν και δεν διαθέτει δεσμούς εμπορικούς ή οικονομικούς με αυτά.

Στην ουσία αυτή η κίνηση διευκολύνει την έμμεση λαθρομετανάστευση υπηκόων έτερων κρατών γιατί είναι διαδεδομένη η χρήση και η εξεύρεση πλαστών εγγράφων ( ή και οι απόκτηση κανονικότατων υπηκοοτήτων) σε κράτη όπως τον Παναμά, από όπου εθνικότητες όπως Πακιστανοί ή Αφρικανοί μπορούν να εισέλθουν στη Τουρκία.

Σε αυτήν την περίπτωση το όλο ζήτημα γιγαντώνεται και επιπλέον δημιουργεί περαιτέρω περιπλοκές στις σχέσεις Άγκυρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθόσον η συμφωνία επανεισδοχής παράνομων μεταναστών εκ μέρους της Τουρκίας, θα πρέπει να λύσει όλα αυτά τα θέματα που σχετίζονται με τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις, κάτι που εάν και εφόσον επιτευχθεί θα πάρει αρκετά έτη και πολύπλοκες διαπραγματεύσεις.

Ως εκ τούτου μπορεί να εκτιμηθεί ότι μια τέτοια συμφωνία θα παραμείνει προς το παρόν κενό γράμμα, δίχως απτά αποτελέσματα σε ότι αφορά την Ελλάδα για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Επιπτώσεις, κίνδυνοι και προκλήσεις ασφαλείας Ορισμένα εκ των τζαμιών στο κέντρο της Αθήνας, είναι εμφανώς τόπος συγκέντρωσης, συντονισμού και οργάνωσης ευάριθμων ομάδων λαθρομεταναστών. Σε αρκετές περιπτώσεις οι άρτι αφιχθείς μετανάστες κατευθύνονται εκεί και μετέπειτα «εξαφανίζονται» κυριολεκτικά στον αστικό ιστό, δείχνοντας ότι υπάρχουν συντονιστικά κέντρα δουλεμπόρων που χρησιμοποιούν τους θρησκευτικούς αυτούς χώρους για να κατευθύνουν τους «πελάτες».

Επιπλέον

-Ενδυνάμωση «εθνικών μαφιών» από το Πακιστάν, Αραβικές χώρες και την λεγόμενη Αλβανική μαφία

-Η γεωγραφική γειτνίαση της Ελλάδας με χώρες που «εξάγουν» ριζοσπαστικές ομάδες -Η παράνομη μετανάστευση και τα… «ανοιχτά» σύνορα σε συνδυασμό με πληθώρα «Ανοιχτών και πορτοκαλί οργανισμών»

-Η μη διαφαινόμενη έξοδο από την οικονομική κρίση (τουλάχιστον στο ορατό μέλλον)

-Η αυξανόμενη κοινότητα εξτρεμιστών-Ισλαμιστών

-Τα υπάρχοντα εγχώρια τρομοκρατικά και εξτρεμιστικά δίκτυα -Η διαφθορά στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε επίπεδο όχι μόνο οικονομικής διαφθοράς, όσο σε αυτό της κοινωνικής εξαχρείωσης και της αρνησιπατρίας ως δομικού κοινωνικού στοιχείου.

Η περίπτωση της Μουσουλμανικής Αδελφότητας

Η Μουσουλμανική Αδελφότητα (Μ.Α.) διαθέτει μια στέρεη δομή στη Τουρκία με επίκεντρο τη Κωνσταντινούπολη και αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ της κυβέρνησης του AKP και του Εμιράτου του Κατάρ. Σε ότι αφορά την Ελλάδα & Βαλκάνια αποτελούν στην ουσία «πράκτορες επιρροής» της Άγκυρας.

– Μουσουλμανική Αδελφότητα στην Ελλάδα

Διαθέτει μια ευμεγέθη εξάπλωση και κυρίως κοινωνική-οικονομική ευρωστία, όπως και εξάπλωση σε πολιτικούς και εκπαιδευτικούς κύκλους.

Η δράση της έγινε εμφανής από το 2005 και εντεύθεν όταν ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το «Hellenic-Arabic center for culture and civilization».

Το κέντρο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το «Europe Trust» το οποίο είναι ελεγχόμενο από την οργάνωση ομπρέλα της Μ.Α. ονόματι «Federation of Islamic Organization in Europe (FIOE)».

Παρομοίως ως άνω το 2008 ιδρύθηκε στο Μοσχάτο-Αττικής από το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Arab-Hellenic Center for Culture and Civilization” (AHCCC), ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ με επένδυση 3,4 εκ. Δολαρίων που δόθηκε από Σαουδάραβα επιχειρηματία. Τόσο το κέντρο στη Θεσσαλονίκη όσο και αυτό του Μοσχάτου ανήκουν στο AHCCC.

Την παρούσα περίοδο η Μ.Α. επεκτείνεται ως ελέχθη ανωτέρω με τη σύσταση ΜΚΟ και λοιπών σωματείων και διεκδικεί δυναμικά να ελέγξει το υπό ανέγερση Τέμενος των Αθηνών μέσω της παρουσίας φίλα προσκείμενων ατόμων προς αυτήν. Πλέον αυτού επιδιώκει την σύσφιξη των σχέσεων της με πολιτικά κόμματα κυρίως της παρούσας αντιπολίτευσης.

Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδος-δύο τζαμιά, Πειραιά και Αθήνα +ΜΚΟ που συνδέεται στενά με την Τουρκική I.H.H. (Μουσουλμανική ένωση Ελλάδος, καθώς και μια παραφυάδα ονόματι “Greek Muslim Fund” που αποτελείται από προσήλυτους).

Άλλες Οργανώσεις (Ενδεικτικά)

-Jamaat e-Islami (JI)

Η οργάνωση αυτή έχει παρουσία στην Ελλάδα μέσω των μεταναστών εκ Πακιστάν και αριθμεί περί τα 500 μέλη. Διαπλέκεται με την εν Αθήναις οργάνωση «Islamic Forum of Greece», ταυτοχρόνως και με εξτρεμιστική ομάδα από το Μπαγκλαντές με παρουσία στη Πελοπόννησο.

-Tablighi Jamaat

Η οργάνωση αυτή επικεντρώνεται στη δράση μερικών εκατοντάδων Πακιστανών μεταναστών και επιπλέον δέχεται επισκέψεις Ιμάμηδων που οργανώνουν σεμινάρια θρησκευτικής φύσεως κυρίως στην Αθήνα.

– Σαλαφιστές

Η πλέον γνωστή ομάδα είναι το σωματείο «Ελ Ραχμαν», που περιλαμβάνει κατά κύριο λόγω Αιγυπτίους και προσήλυτους Έλληνες.

– Κίνημα Γκιουλέν

-Το «Κίνημα του Φετουλάχ Γκιουλέν» διαθέτει παρουσία επίσης παρουσία στην Ελλάδα με πυρήνες και παράτυπα «θρησκευτικά φροντιστήρια» σε Θράκη, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου

-Πρώτον, περαιτέρω ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων σε συνδυασμό με την εξάρθρωση των ντόπιων κυκλωμάτων δουλεμπόρων

-Παραλλήλως μη-απόδοση υπηκοότητας σε μετανάστες που προέρχονται από κοινωνίες μη-εντάξιμες στην Ελληνική-καθιέρωση Ελβετικού συστήματος απόδοσης υπηκοότητας και ιθαγένειας με επίκληση σε ότι αφορά την Ε.Ε. «θεμάτων εθνικής ασφαλείας»

-Δημιουργία χωροφυλακής-«Ζενταρμερί»-παραστρατιωτικό σώμαμε έμφαση Δυτική-Κεντρική Ελλάδα & Νομοθετικό πλάισιο ευκρινές για την δυνατότητα συνεργασίας Αστυνομίας-Ε.Δ. σε θέματα εσωτερικών έκτακτων καταστάσεων (όπως στη Γαλλίας-Ιταλία, κτλ)

-Στενότερη συνεργασία με χώρες γειτονικές και φιλικές που αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν παρόμοια φαινόμενα

-Δημιουργία ξεχωριστής καθετοποιημένης μορφής «υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας» με παράλληλη ξεχωριστή υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού –αλλαγή νοοτροπίας σε ότι αφορά την «εθνική ασφάλεια»με ολιστικη ανάλυση των φαινομένων που εξετάζονται και με ικανότητα στρατηγικής & μακροπρόθεσμης ανάλυσης. Καθιέρωση μόνιμου συμβουλίου και γραμματείας εθνικής ασφάλειας.

-Μη-ανέγερση «επισήμου τεμένους» και καθιέρωση των ήδη υπαρχόντων χώρων προσευχής με προσωρινό καθεστώς το οποίο θα ανανεώνεται σε τακτή χρονική βάση από τις αρμόδιες Αρχές, μετά από επιθεωρήσεις των αρμοδίων.

-Καθιέρωση της Μ.Α. ως τρομοκρατικής οργάνωσης –  συνεργασία με Αραβικά κράτη όπως η Αίγυπτος και τα Η.Α.Ε. για τό ζήτημα. Επανεξέταση όλων των ΜΚΟ και σωματείων που δρουν στη χώρα με βάση νομοθετική ρύθμιση που θα καθορίζει τη λειτουργία τους ή όχι και υπό την έννοια της «εθνικής ασφάλειας»

ΣτΣ: Ο κ. Ι. Μιχαλέτος είναι Αναλυτής, Σύμβουλος Πολιτικής και Ασφάλειας.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΝΕΝΤΙΜΟΣ Ο ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γράφει ο

Β.ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ
Αντιναύαρχος ε.α
Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ
Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ

Επί χρόνια αναρωτιέται ο μέσος Έλληνας πολίτης γιατί η χώρα του διακινδυνεύει την διεθνή αποτρεπτική της φήμη, με κίνδυνο προκλήσεως διεθνούς ανυποληψίας, όταν απλώς παρακολουθεί και καταγράφει διαρκείς προκλήσεις, πιέσεις, εχθρικές ενέργειες, παρεμβάσεις, παραβάσεις και παραβιάσεις της Τουρκίας επί κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και δεν απαντά ανάλογα. Αντιθέτως, με όλα τα προηγούμενα σε εξέλιξη και υπό καθεστώς casus belli, η Ελλάς συνομιλεί αδιαλείπτως και για χρόνια με την Τουρκία εφ’ όλης της ύλης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένθερμο υποστηρικτή της εισόδου της χώρας αυτής στην Ε.Ε .. Θα προέβαινε η Τουρκία σε αντίστοιχες ενέργειες εάν στην θέση της Ελλάδος βρισκόταν το Ισραήλ (το ερώτημα ρητορικό και η απάντηση γνωστή);
Η αποτρεπτική ισχύς είναι ο μόνος παράγων που εξασφαλίζει το απαιτούμενο κλίμα ασφαλείας για κάθε οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική δραστηριότητα και πρόοδο.
Αποτροπή υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που ο αντίπαλος έχει πεισθεί ότι για κάθε του πρόκληση, θα υποστεί υψηλό κόστος και δυσανάλογο του αναμενομένου γι αυτόν πολιτικού οφέλους. ‘Όπως γίνεται αντιληπτό εδώ και χρόνια η χώρα μας αφίσταται της αποτροπής και έχει  σχεδόν εθισθεί στην κατευναστική πολιτική (παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες).
Η πρακτική του «κατευνασμού», προ της απειλής πολέμου από ισχυρότερο αντίπαλο, προβλέπει διαρκείς σταδιακές υποχωρήσεις δίχως σαφή καθορισμό «κόκκινων γραμμών» και είναι ενίοτε αποδεκτή ως προσωρινή τακτική, προκειμένου η αδύναμη πλευρά να εξασφαλίσει πολύτιμο χρόνο έως ότου ισχυροποιηθεί. Ο «κατευνασμός», εν τούτοις, ως πάγια στρατηγική ισοδυναμεί με εγκατάλειψη των Εθνικών Συμφερόντων και συνεπώς κάθε υγιής εθνικά Πολιτεία αλλά και κάθε ακμαία κοινωνία δίχως εκφυλιστικές και αυτοκτονικές τάσεις, θα έπρεπε να τον απορρίπτει ακόμη και ως σκέψη,
Η Πολιτεία μας «κατευνάζει» την χώρα που η ίδια χαρακτηρίζει ως στρατιωτική απειλή, κατά τα τελευταία έτη, αλλά δυστυχώς όχι για να κερδίσει χρόνο προκειμένου να ισχυροποιηθεί στρατιωτικά και να επανέλθει στην αποτρεπτική στρατηγική. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα «αφοπλισμού» μας, οι δαπάνες για τις ελληνικές Ε.Δ. θα κυμανθούν στα 550 εκ. ετησίως περίπου για τα επόμενα πέντε έτη, όταν η Τουρκία προβλέπεται να δαπανήσει για εξοπλιστικά προγράμματα έως το 2023, περί τα 70 δις $.
Μερίδα πολιτικών διατείνεται ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα πρέπει να περικοπούν (πόσο άραγε περισσότερο.) διότι αφ’ ενός μεν καταλήγουν σε «μίζες», αφ’ ετέρου δε είναι άχρηστα αφού κρίνεται ότι δεν θα υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση με την Τουρκία.
Για το πρώτο σκέλος του επιχειρήματος είμαι βέβαιος ότι εάν υπήρχε πολιτική βούληση θα ήταν δυνατή η άμεση πάταξη του φαινομένου της διαφθοράς, με σειρά προληπτικών, οργανωτικών και κατασταλτικών μέτρων στα οποία θα προεβλέπετο, μεταξύ άλλων, η άμεση δικαστική και οικονομική εξόντωση αλλά και διαπόμπευση των επίορκων. ‘Όσο για το δεύτερο σκέλος του επιχειρήματος, εφ όσον κρίνεται πολιτικά ότι δεν θα υπάρξει στρατιωτική αναμέτρηση με την Τουρκία, αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί επισήμως προς την στρατιωτική μας ηγεσία.
Το μόνο πολιτικά ανέντιμο είναι να καταγράφεται επισήμως η Τουρκία ως στρατιωτική απειλή δίχως να χορηγούνται τα απαιτούμενα μέσα στις Ε.Δ. και η στρατιωτική υλική διαφορά ισχύος να αυξάνεται διαρκώς και ραγδαίως υπέρ της Τουρκίας (εκτιμώ ότι εξακολουθούμε να έχουμε ανώτερο έμψυχο δυναμικό αλλά ως πότε.).
Δυστυχώς μόνο η έγερση της κοινής γνώμης των ωρίμων πολιτών, είναι δυνατόν να συγκινήσει και να μεταβάλει την πολιτική βούληση προς την ορθή κατεύθυνση. Των πολιτών δηλαδή που νοιάζονται όχι μόνο για τα συμφέροντα των ζώντων Ελλήνων αλλά και για αυτά των απογόνων τους. Των πολιτών που γνωρίζουν ότι δίχως τις δικές τους ισχυρές και αποτρεπτικές Ε.Δ., σε πείσμα των ημιμαθών διεθνολογούντων, θα δικαιώνεται ο ρεαλιστής Θουκυδίδης στους αιώνες των αιώνων. Για τους επικαλούμενους την οικονομική μας ανέχεια, διαβεβαιώνω ότι υπάρχουν αρκετές ανάλογες ιστορικές περίοδοι κατά τις οποίες με δεδομένη την πολιτική βούληση ευρίσκοντο πάντοτε τρόποι διασφαλίσεως της απαιτουμένης στρατιωτικής ισχύος. Η διαφορά είναι ότι κατά τις περιόδους αυτές είχαμε εθνικά υπεύθυνη πολιτική ηγεσία.