ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ….

 

Εφαρμογή άρθρου 13 του Ν. 4387/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ :  Με τη σύνταξη μηνός Οκτ. 2017 εφαρμόζεται η επιβολή ορίου καταβολής συντάξεων που προβλέπει το Άρθρο 13 του Ν.4387/2016, ήτοι για τις ατομικές συντάξεις όριο ακαθάριστο (καταβαλλόμενο) 2.000 ευρώ και για δύο συντάξεις και πάνω όριο 3.000 ευρώ καθαρά. Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι σχετικές διατάξεις έχουν εφαρμογή από 01-06-2016. Τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί παρακρατούνται βάσει των προβλέψεων της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 8 του ν.2084/1992, όπως ισχύει

==========================

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΚΑ     Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 9

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα, 28 .2. 2017

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Σ60/3

ΠΡΟΣ:

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου                                                                Όλες τις οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ

Τηλ.: 210/5215185                                                                                     (Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες)

FAX: 2105230046

e-mail : d.sintaxeon@efka.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (προς ενέργεια):

  1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών

Υποδιεύθυνση: Υποστήριξης Πελατών

Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ. 11745 Αθήνα

  1. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ

Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα

Θ Ε Μ Α : «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄).»

 Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016, καθώς και τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 72ΖΔ465Θ1Ω-ΜΒ2), με τις οποίες διευκρινίζονται οι ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό του ανώτατου ποσού καταβολής κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων, από 1.6.2016 μέχρι 31.12.2018, προς ενημέρωση των υπηρεσιών σας και των ασφαλισμένων, καθώς και για την ορθή εφαρμογή τους. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την οδηγία του ΥΠΕΚΑΑ που διατυπώνεται στην παρ. 1 της ενότητας ΣΤ του κοινοποιούμενου εγγράφου, οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 εφαρμόζονται από 1.6.2016 και «τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί παρακρατούνται βάσει των προβλέψεων της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 8 του Ν. 2084/1992, όπως ισχύει». Η ως άνω διάταξη αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α141/3.8.2016) και έχει ως εξής: «Άρθρο 53. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «8. Αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις, βοηθήματα, καθώς, και επιδόματα που χορηγούνται μαζί με τη σύνταξη, μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ παρακρατούνται με απόφαση της/του Προϊσταμένης/ου της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τα ποσά των συντάξεων, που θα καταβληθούν κατά τους επόμενους μήνες σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους. Κάθε μία από τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000) ευρώ και το ένα έκτο (1/6) του ακαθαρίστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για το μέρος εκείνο της σύνταξης που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί υπολείπεται του ποσού των πενήντα (50) ευρώ. Το ανωτέρω ύψος του οφειλόμενου ποσού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση παύσης της καταβολής της σύνταξης για οποιοδήποτε λόγο, προ της ολοσχερούς εξόφλησης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, το τυχόν υπόλοιπο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων». Σύμφωνα δε με την παρ. 5 του άρθρου 50 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α΄ 205/31.10.2016), «Η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 20 του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165), όπως ισχύει, εφαρμόζεται αναλογικά και για κάθε είδους παροχή που καταβάλλεται αχρεωστήτως από τους Φορείς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.)». Με βάση τα ανωτέρω, τα ποσά που έπρεπε να μην καταβάλλονται από 1.6.2016 κατ’ εφαρμογή της κοινοποιούμενης διάταξης, θα συμψηφίζονται με τις καταβαλλόμενες συντάξεις σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και μέχρι την εξόφληση ως εξής: α) για το μέρος του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας σύνταξης μέχρι τα 1.000 € , παρακρατείται το ένα δέκατο (1/10) αυτής β) για το υπερβάλλον των 1.000 € ακαθάριστο ποσό μηνιαίας σύνταξης, παρακρατείται το ένα έκτο (1/6) αυτής. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί υπολείπεται του ποσού των 50 €. Επισημαίνουμε ότι η διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 ισχύει μέχρι τις 31.12.2018, δηλαδή εφαρμόζεται μέχρι και τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου του έτους αυτού.

Τέλος, όσον αφορά την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 50 του Ν. 4430/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016 καθώς και με τις ανάλογες καταστατικές διατάξεις που εφαρμόζονται από τους φορείς που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α., θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο. Συν.: α) ΦΕΚ 85Α/12.5.2016 (σελ. 2187, 2194) β) Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.48653/1865/30.11.2016 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

====================

 

Πωλείται Οικόπεδο στον Ναυτικό οικισμό του Αγίου Ιωάννη Αλιβερίου Εύβοίας, με στοιχεία Ο.Τ. 197 αρ .οικοπέδου εννέα (9),εκτάσεως 604 τ.μ. Οικοδομήσιμο. Προσιτή τιμή και με ευκολίες πληρωμής. Τηλ.210/7010014 κ. Σιώλου.

            ====================

Το ακτινολογικό τμήμα του ΝΝΣ θα παραμείνει κλειστό λόγω ανακαίνισης του κτιρίου με πιθανή επαναλειτουργία την 1η Δεκεμβρίου.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: