Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ  ΕΑΑΝ 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ν. Π. Δ. Δ.

Αριθ. Πρωτ.: 91                                                Ημερομηνία:  24 Απριλίου 2017

ΠΡΟΣ : Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κ. Σπ. Ντάνο

ΚΟΙΝ   : Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Δ. Χουλιαράκη

ΘΕΜΑ : Διακοπή κράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.)

ΣΧΕΤ : α.- Η υπ.αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

   β.-Ν.Δ. 1171/72

  1. Πρόσφατα περιήλθε εις γνώση μας το πλήρες περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δημοσιεύτηκε την 10/2/2017, όπου κρίθηκε κατά πλειοψηφία, ως αντισυνταγματική η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης του Ν.3865/2010, καθώς είναι αντίθετη με τα αρθ. 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ. 5 και 25 παρ 1 και 4 του Συντάγματος και από τις από αυτά απορρέουσες αρχές, που επιβλήθηκε με τους ν. 3863/10, 3865/10, 3986/11, 4002/11, στους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα και των «ειδικών μισθολογίων», με το σκεπτικό ότι τελικός αποδέκτης των εισφορών δεν είναι το Δημόσιο, από το οποίο συνταξιοδοτούνται οι δημόσιοι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, αλλά οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν υπάγονται στο Δημόσιο και από τους οποίους δεν έχουν απολαβές οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Η ίδια ως άνω απόφαση απεφάνθη περαιτέρω ότι οι τυχόν απαιτήσεις για επιστροφή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών της εισφοράς αυτής, αρχίζουν από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης, ήτοι την 9-2-2017.

2-   Πρέπει να σημειωθεί ότι η υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση αναφέρεται αποκλειστικά στην εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 3865/2010, που επιβλήθηκε σε όλους τους συνταξιούχους. Ωστόσο συντρέχουν οι ίδιοι νομικοί λόγοι για επιστροφή της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 4002/2011.

3-  Σύμφωνα με το σχετικό (β) Άρθρο: 2 «1. Σκοπός των Ενώσεων είναι: α…, β…,

γ. Η επιμέλεια των συμφερόντων και η παρακολούθησις και διεκπεραίωσις των γενικών ζητημάτων των μελών αυτών.

4-   Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση διακοπή από τη μηναία σύνταξη των συνταξιούχων στελεχών των Ε.Δ. της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέον Εισφοράς άρθ. 2 παρ. 14 εδ. α Ν. 4002/2011 από 10/2/2017, ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 244/2017 Αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και την αναδρομική επιστροφή όλων των αντισυνταγματικούς παρακρατηθέντων ποσών υπέρ Ε.Α.Σ από ημερομηνίας 10/2/2017.

Υποστράτηγος Ε.Δανιάς. ε.α.                               Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Συνταγματάρχης Ν.Καίσαρης ε.α.                  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.        Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ.ΓεωργακόπουλοςΠΝ εα Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ Αντιπτέραρχος (Ι) Σ.Καββούρης Π.Α. ε.α.                 Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α.                  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. εα

 ===================

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.)

Ν. Π. Δ. Δ. Γραφεία: Ι. Πατταρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα Τηλ.: 210 33 10 430-431-FAX: 210 33 10 429-e-mail info@eaan.qr και chairman@eaan.gr Κινητό 6932420089

Ημερ.: 01-06-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Α.Α.Ν. 4/17

1.-Την 30η Μαΐου 2017 το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. συναντήθηκε στο Γ.Ε.Ν.  με τον

Αρχηγό Γ.Ε.Ν. Αντιναύαρχο Ν.Τσούνη Π.Ν.. Στην συνάντηση παρέστησαν

επίσης ο Υ/Γ.Ε.Ν.  , ο Γ.Ε.Ν./ΔΥΓ , ο Γ.Ε.Ν./ΔΟΥ , ο Γ.Ε.Ν./ΔΚΒ και ο

Γ.Ε.Ν./ΔΚΕ.

2.-Η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα , ο Α/Γ.Ε.Ν. δήλωσε το ενδιαφέρον

του για τους Αποστράτους και την πεποίθηση του ότι θα συνεχιστεί η καλή

συνεργασία με την Ε.Α.Α.Ν. και ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. επικρότησε τα

ανωτέρω   και   διαβεβαίωσε  τον  Α/Γ.Ε.Ν.   για  την  συνέχιση  της  αγαστής

συνεργασίας , επ ωφελεία του Π.Ν. και των Αποστράτων.

2.-Τα θέματα τα οποία συνεζητήθησαν και οι απαντήσεις που εδώθησαν

παρουσιάζονται κατωτέρω:

α.-Ενημέρωση για την Ε.Α.Α.Ν.

Έγινε μία συνοπτική περιγραφή του έργου της ΕΑΑΝ , των προβλημάτων και

των προκλήσεων που αντιμετωπίζει και εκφράσθηκαν οι ευχαριστίες για την

παράδοση των ξιφών σε αποστράτους (Ε) που δεν είχαν λάβει.

β.-Θ.Α.Ν.

-Λόγω του θέματος που προέκυψε από τα σήματα ΓΕΝ 241255Ζ MAP 17 και

ΓΕΝ 251359Ζ 17 σχετικά με την είσοδο στο Θ.Α.Ν. , η Ε.Α.Α.Ν. πρότεινε να

επιτραπεί   ο   παραθερισμός   σε   τέκνα   αποστράτων   ,   ανάλογα   με   την

χωρητικότητα του καταλύματος που διατίθεται και όσον αφορά την είσοδο, να

επιτραπεί η είσοδος σε τέκνα που ήδη έχουν κόκκινη άδεια εισόδου , γιατί

διαφορετικά θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα. Τα ανωτέρω  με την

επισήμανση ότι ειδικά για τον παραθερισμό η επιβάρυνση του Θ.Α.Ν. από τα

τέκνα των αποστράτων είναι ελαχίστη (περίπου 20 άτομα ημερησίως).

-Ο κ. Α/Γ.Ε.Ν. εγνώρισε ότι θα μελετηθούν οι προτάσεις και θα γνωσθούν οι.

Αποφάσεις

γ.-STCW-70

-Ο Α/Γ.Ε.Ν. εγνώρισε ότι προωθείται για έγκριση του Α.Ν.Σ. σχέδιο Π.Δ. για

επίλυση του χρονίζοντος ζητήματος , για τα πιστοποιητικά ικανότητας αλλά

και για τα Ναυτικά Φυλλάδια , επί του οποίου υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη

του Υ.Ε.Ν./Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ   και του Νομικού Συμβούλου   του Γ.Ε.Ν.. Κατά το

Γ.Ε.Ν.,  δεν  υπάρχει άλλη εναλλακτική για επίλυση του προβλήματος  ,

επομένως ή προχωράει το θέμα όπως έχει δρομολογηθεί και επιλύεται άμεσα

ή παραμένει στάσιμο για πολύ καιρό ακόμη.

-Σύμφωνα με αυτό , όπως μας εγνώσθη , όλοι οι Μάχιμοι θα εκκινούν από

Δίπλωμα Πλοιάρχου    Γ.’Τάξεως Ε.Ν. και θα προβιβάζονται σε Πλοιάρχου

Ε.Ν. Β.’και Α.’με προϋπηρεσία στο προηγούμενο Δίπλωμα , ενώ οι Μηχανικοί

εκκινούν από το Δίπλωμα Μηχανικού Β.’ Τάξεως Ε.Ν.

-Εκφράσθηκαν οι πάγιες θέσεις της Ε.Α.Α.Ν., οι οποίες έχουν διατυπωθεί και

εγγράφως

δ.-Υγειονομικά θέματα

-Μετά την συνάντηση με τον Υ/Γ.Ε.Ν. και Γ.Ε.Ν./ΔΥΓ της 15-05-2017 άρχισαν

να δρομολογούνται ορισμένα θέματα , όπως η ενεργοποίηση άλλης μίας

τηλεφωνικής  γραμμής  στα   ραντεβού   ,   η   έναρξη   της   αναβάθμισης  του

τηλεφωνικού κέντρου του Ν.Ν.Α. , η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου των

ραντεβού 08.30-14.00 ,  η εξέταση του διαχωρισμού των ραντεβού  κατά

κατηγορίες δικαιούχων,   η λειτουργία του οδοντοϊατρικού 08.00-20.000 και  η

μελέτη ενεργοποίησης του 6ου ορόφου για εγκατάσταση άλλων 3 εδρών.

-Αναφορικά   με   την   συμπεριφορά   του   προσωπικού   έχει   επιληφθεί   ο

Υποδιευθυντής του Ν.Ν.Α.

-Η πτέρυγα 5Α θα κλείσει σύντομα για ανακαίνιση.

                                   Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν.

                       Αντιναύαρχος Σπυρίδων Περβαινάς Π.Ν.ε.α.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: