ΙΣΤΟΡΙΕΣ    ΤΟΥ   Π.Ν.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ  ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

                                                 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ένα από τα πρώτα βήματα που το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος φρόντισε, ήταν

η δημιουργία και οργάνωση  σύγχρονου για την εποχή  του, Πολεμικού Ναυτικού.

Το 1844 ο τότε υπουργός των Ναυτικών Κ. Μαυροκορδάτος,΄΄ζηλωτής της ναυτικής δυνάμεως και δόξης, προκάλεσε δια Β. διατάγματος την σύστασιν Επιτροπής εξ αγωνιστών αξιωματικών των τριών ναυτικών νήσων, «φροντίσας να συμπεριλάβη εν αυτή τα στοιχεία της πείρας, της θεωρίας και οικονομίας, προσόντα αναγκαία δι΄ον συνέστη σκοπόν. Εις την Επιτροπήν ταύτην αναθέσας την προετοιμασίαν οργανικών νομοσχεδίων , κανονισμών διαταγμάτων και διοργανώσεως εν γένει της εσωτερικής του ναυτικού  υπηρεσίας, διέγραψε εν συντόμω την οδόν εφ΄ής έμελλε να βαδίση προς επιτυχεστέραν  διεξαγωγήν του σπουδαίου και σοβαρού τούτου έργου».

Η Επιτροπή  ξεκίνησε τις εργασίες της την 2 Ιουνίου 1844 και διαλύθηκε την 23 Μαίου 1845 με Υπουργική απόφαση  του Υπουργού Ναυτικών Κ.Κανάρη ΄΄ άνευ

Β.διατάγματος και πρίν  ή περατώση την εντολήν της η επιτροπή.΄΄

Το έργο της επιτροπής δύσκολο λόγω των συγκυριών της τότε εποχής ,με κυριότερο το οικονομικό,  την έλλειψη  κρατικής οργάνωσης, και φυσικά της εθνικής μας κληρονομιάς, της κατασυκοφάντησης με το ΄΄ γιατί  αυτός και όχι εγώ ΄΄  που προκάλεσε και την διάλυση της επιτροπής.

Πάντως η πιο πάνω επιτροπή μέσα από  ΡΙΔ΄ (114) συνεδριάσεις προσέφερε πλούσιο

και σοβαρό έργο δημιουργίας αξιόμαχου Πολεμικού Ναυτικού  βασισμένο στα  πρότυπα των νόμων του Γαλλικού Πολεμικού  Ναυτικού. ( Οι αντίπαλοι της επιτροπής τους  νόμους αυτούς τους χαρακτήριζαν κωμικούς και γελοίους) .

Η επιτροπή γνωρίζοντας τις δυσκολίες , ανάφερε στο υπόμνημά της υποβολής του έργου της. << Το έργον δεν είναι βέβαια κατά πάντα τέλειον, άλλ΄ έκαστος γνωρίζει, ότι μόνη η κεφαλή του Διός τελειοτοκεί. Τα δε ανθρώπινα έργα, ατελή γινόμενα κατ΄ αρχάς, τελειούνται  ακολούθως δια της πείρας και πολυχρονίου εφαρμογής >>

Η επιτροπή απαρτίστηκε από τους:  Υποναύαρχο Γ. Σαχίνη, πρόεδρο και μέλη τους.

Πλοίαρχο α΄τάξεως Αλ. Κόλβε, ανωτέρου  επιμελητού, Πλοίαρχο α΄τάξεως Νικ,Ράπτου και Πλοίαρχο γ΄τάξεως Αθ. Α. Μιαούλη.

Μέσα λοιπόν από μερικές συνεδριάσεις  θα παρακολουθήσουμε τα πρώτα βήματα

Δημιουργίας του Ναυτικού μας. Το υλικό , που αποτελεί και ύλη για το υπό συγγραφή  βιβλίο΄΄Ιστορία των Σχολών Υπαξιωματικών Π.Ν.΄΄είναι από τα  επίσημα πρακτικά της επιτροπής όπως έχουν καταχωρηθεί σε ειδική έκδοση της Ναυτικής Επιθεώρησης <<Συλλογή  Ναυτικών Μονογραφιών>> Μάρτιος-Απρίλιος 1989.

Στην καταχώρηση των κειμένων θα διατηρήσουμε τη γνήσια γραφή αυτών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ  ΠΗ΄ της 6 Μαρτίου του 1845 έτους ημέρα Τρίτη  περί

την 9 ώραν π.μ. συνελθούσα είς συνεδρίασιν έν τη οικία του προέδρου της επιτροπής […,,]

           ΠΕΡΙ  ΤΑΞΕΩΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΥ  ΝΑΥΤΩΝ  ΚΑΙ  ΠΑΙΔΩΝ

                                                  Περί κατατάξεως.

Αρθ. 1.  Οι παίδες αποδέχονται είς τον ναυτικόν  στρατόν  δι΄ έθελουσίου κατατάξεως από του 12 μέχρι του 15 έτους της ηλικίας αύτών συμπληρομένου,  ύποχρεούμενοι να ύπηρετήσωσι  και  δευτέραν θητείαν, άμα λήξει ή πρώτη.

 1. Όσοι των παίδων ετελείωσαν τον ωρισμένον των δύω θητειών χρόνον, θεωρούνται ως εκπληρώσαντες τάς υποχρεώσεις του περί απογραφής νόμου, και απαλλάττονται του κλήρου.

 2. Έκαστος παίς ή εθελοντής ναύτης υπόκειται πρό της κατατάξεώς του είς ιατρικήν εξέτασιν ενεργουμένην παρά του ιατρού του  Β.ναυστάθμου, όφείλοντος να εκθέση και διευθύνη πάραυτα προς τον του ναυστάθμου διευθυντήν το αποτέλεσμα, κατά  συνέπειαν του οποίου αποφασίζεται η παραδοχή του ή μη εν τη ναυτική υπηρεσία. [….}( αρθ,4-6 αφορούν ναύτες εθελοντές)

                                                        Περί προβιβασμού

Αρθ.7.  Οι παίδες προβιβάζονται εις την τάξιν των πρωτοπείρων ναυτών από της συμπληρώσεως του 15 μέχρι του 18 έτους της ήλικίας αυτών μετά μίαν εξέτασιν, εάν υπηρέτησαν δύω τουλάχιστον έτη ως τοιούτοι επί Β. πλοίων.

 1. Οι το 18 έτος της ηλικίας των συμπληρώσαντες πρωτόπειροι ναύται, προαχθέντες έκ της τάξεως των παίδων, δύνανται να μεταβώσιν  εις την γ΄, τάξιν των ναυτών μετά εν τουλάχιστον έτος υπηρεσίας επί Β. πλοίων, εάν εις την εξέτασιν ευδοκιμήσωσιν.

 2. Οι εκ των κληρούχων εις την τάξιν των πρωτοπείρων ναυτών κατατασσόμενοι, δύνανται να προαχθώσιν εις την Γ΄,τάξιν μετά 18 μηνών υπηρεσίαν έντος Β. πλοίου εις πλούν  ευρισκομένου, εάν ευδοκιμήσωσιν εις τη εξέτασιν.

 3. Ουδείς δύναται να διέλθη από την τρίτην τάξιν των ναυτών εις την δευτέραν και από αυτήν εις την πρώτην,  εάν τουλάχιστον δεν, υπηρέτησεν ανά έν έτος εις εκάστην των τάξεων τούτων επί Β. εν  ενεργεία πλοίου.

Εξαιρούνται της διατάξεως ταύτης οι ξυλουργοί και καλαφάται, οίτινες δύνανται να διέλθωσι τας ειρημένας τάξεις κατά το ήμισυ του ανωτέρω ωρισμένου  χρόνου υπηρεσίας επί εν ένεργεία  Β. πλοίου.

Οι διευθυνταί των Β,πλοίων εκλέγοντες μεταξύ των ικανοτέρων ναυτών Α΄. τάξεως τους καταλληλοτέρους προς το εξαρτίζειν, πηδαλιουχεύειν. ή  καταρτίζειν τα ίστία. έπιφορτίζουσιν αυτούς την εκτέλεσιν χρεών βοηθού  του αρμοδίου υπαξιωματικού.

Επίσης εκλέγονται εκ των ναυτών Α΄. τάξεως οι επιτηδευόμενοι τον ξυλουργόν  ή  καλαφάτην. δια να εκτελώσι χρέη βοηθού, του ξυλουργού ή  καλαφάτου  ύπαξιωματικού.

 1. Προβιβασμού δικαίωμα είς τάς θέσεις του ναυκλήρου, πηδαλιούχου και έπί των ίστίων Β΄.τάξεως έχουσι μόνον έκείνοι. οίτινες εδείχθησαν δοκιμώτεροι και ικανώτεροι των  άλλων εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτών ως βοηθοί έν διαστήματι  ένός έτους.

 2. Εις τον βαθμόν πυροβολιςού και επί των όπλων Β΄. τάξεως προβιβάζονται εκείνοι των ά. τάξεως ναυτών, οίτινες εκπληρώσαντες χρέη άρχηγού πυροβόλου. έδοσαν δείγματα ίδαιτέρας έμπειρίας και ίκανότητος.,  ή  έκ των γυμνασθησομένων είς τον ναύσταθμον και εκπληρωσωμένων χρέη προγυμναστού έπί Β. πλοίου.

 3. Εις τον του ξυλουργού και καλαφάτου Β΄.τάξεως βαθμόν προβιβάζονται οι εκ των Α΄.τάξεως ναυτών εκπληρώσαντες χρέη βοηθού ένιαυτόν όλον, και ε εύδοκιμήσαντες  είς τε τα του ναύτου και  ίδίως είς το επιτήδευμα αυτών.

 4. Ο χρόνος της υπηρεσίας έκάστου ναύτου Α΄. τάξεως υπηρετούντος ως βοηθός ύπαξιωματικού, ή ως άρχηγός πυροβόλου, ή ως πραγυμναστής είς τε το όπλον και πυρόβολον, σημειούται είς το φυλλάδιοόν του προς έξέλεγξιν δικαιώματος προτιμήσεως είς προβιβασμόν.

 5. Ουδείς των βοηθών να προβιβασθή δύναται αν δεν δώση έξετάσεις και δεν έξεπλήρωσε τον ώρισμένον  της ύπηρεσίας του βοηθού χρόνον.

 6. Ο αριθμός των βοηθών προσδιορίζεται παρά του διευθυντού έκάστου Β. πλοίου άναλόγως της δυνάμεως του πλοίου και της ανάγκης της ύπηρεσίας.

 7. Οι τον ξυλουργόν,Καλαφάτην,σιδηρουργόν ή βαρελοποιόν έπαγγελλόμενοι νεοσύλλεκτοι, έξεταζόμενοι έν τώ ναυστάθμω καθ΄όσον άφορά τη τέχνην έκάστου, διανέμονται επομένως έπι των Β΄. πλοίων κατά λόγον της δυνάμεως και της ανάγκης αυτών.

 8. Οι έν καιρώ είρήνης δι΄ άξιοσημείώτου πράξεως διακριθέντες ναύται και ύπαξιωματικοί αποκτώσι δικαίωμα προτιμήσεως είς προβιβασμόν, αί διακριτικαί αύται πράξεις σημειούνται εν τοίς φυλλαδίοις αυτών.

 9. Οι εν καιρώ πολέμου διακριθέντες διά πράξεων αξιοσημειώτων ύπαξιωμαιτικοί και ναύται, αποκτώσι δικαίωμα είς προβιβασμόν, και έάν δεν έπληρώθη ο αποιτούμενος της υπηρασίας χρόνος.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: