NEA TOY MTN

 

Η ενημέρωση που έγινε σε εκπροσώπους Ενώσεων – Συνδέσμων – Συλλόγων ΠΝ και ΛΣ από τον Πρόεδρο ΜΤΝ Αντιναύαρχο ε.α. Μιλτ. Κανάρη, έμελλε να είναι και η τελευταία του. Η ανησυχία και η κόπωση ήταν εμφανής στην τελευταία του εμφάνιση. Το βάρος των ευθυνών και τα συσσωρευμένα αδιέξοδα για το μέλλον του Ταμείου είχαν αρχίσει να τον καταβάλλουν. Πράγματι, έπεσε επί των επάλξεων. Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Επανερχόμενοι στην ενημέρωση, μας πληροφόρησε ότι:

Με βάση τον Νόμο 4254/2014 (περί μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας) διαπιστώθηκε ότι θεσπίστηκαν τα πιο κάτω μέτρα, για τα οποία το ΜΤΝ ζήτησε από το ΓΕΝ/ΔΚΕ περεταίρω διευκρινήσεις- οδηγίες (επιστολή ΜΤΝ 14/4)

1) «Α. Από 1.7.2014, καταργούνται:

5. Τα ειδικά έντυπα παράβολα υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, τα οποία προβλέπονται με τις διατάξεις του ν. 1938/1942 (Α` 538), του άρθρου 25, του ν. 2873/2000 (Α`  285), του π.δ. 251/2002 (Α` 224) και του π.δ. 123/2003 (Α` 108).»….

«3 Ε. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποβάλλουν υποχρεωτικά κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) αναλογιστική μελέτη και οικονομικές καταστάσεις για έλεγχο βιωσιμότητας. Οι αυξομειώσεις των παροχών διενεργούνται με απόφαση του οικείου ΔΣ μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑ».

Από τις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις:

α. […] Καταργούνται από 1.7.2014, πηγές εσόδων του ΜΤΝ που συνεπάγονται ετήσια απώλεια 12% περίπου από τις συνολικές εισροές της ευρύτερης κατηγορίας «κοινωνικοί πόροι – τέλη/ δικαιώματα – ένσημα».

β. Με  διατάξεις που αφορούν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθιερώνονται, χωρίς την πρόβλεψη σχετικών δικαιοδοσιών του ΥΠΕΘΑ: (1) ο ετήσιος έλεγχος της κατάστασης και βιωσιμότητας του Ταμείου από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ), (2) η απαίτηση σύμφωνης γνώμης της ίδιας Αρχής για τη διενέργεια των αυξομειώσεων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς τις παροχές του Ταμείου.

3. Περαιτέρω απώλειες διαφαίνονται και για τους ΕΚΟΕΜΝ και ΕΛΟΑΝ από την εφαρμογή των διατάξεων των σχετικών (β) και (γ) νόμων που αφορούν σε έσοδα από εισπραττόμενα τέλη /δικαιώματα για παροχή υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος σε τρίτους.

4. Επί των ανωτέρω σημειώνονται τα ακόλουθα:[…] α. Το ΜΤΝ αποτελεί ανεξάρτητο ΝΠΔΔ που υπάγεται διοικητικά και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας δια μέσου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. […] γ. Η ΕΑΑ είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή που συστάθηκε με το άρθρο 9 του Νόμου 3029/02 (ΦΕΚ Α` 160) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως προς τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεών της…. Επίσης, οι ασφαλιστικοί φορείς του ΥΠΕΘΑ (μεταξύ αυτών και το ΜΤΝ) υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς υπέρ ΕΑΑ ανεξάρτητα από το παραγόμενο έργο της.

Και συνέχισε ο πρόωρα χαμένος Πρόεδρος:

Με σκοπό την αναπλήρωση των απωλειών από την εφαρμογή του PSI και της προσπάθειας διασφάλισης της βιωσιμότητας του Ταμείου υποβλήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες έτυχαν επεξεργασίας από τη διακλαδική επιτροπή (με απόφαση του ΥΔΕΘΑ κ. Παναγιώτη Καράμπελα Φ. 950/114/133327/Σ. 1766/28-9-12/ΓΔΟΣΥ ΔΟΙ)….. Έως σήμερα, δεν είναι γνωστές οι σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ηγεσίας ΥΕΘΑ για την υλοποίησή τους.

6. Αντί αυτών… οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της διασφάλισης της βιωσιμότητας και αναστροφής του δυσμενούς κλίματος που έχει δημιουργηθεί.

7. Η επιστολή καταλήγει ρωτώντας το ΓΕΝ αν  υπάρχει: α. Συμμετοχή ή  Συναίνεση του ΥΠΕΘΑ στις νομοθετικές ρυθμίσεις του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85, 7 Απρ. 2014) που αφορούν στα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ καθώς και την προηγηθείσα τυχόν κοστολόγησή τους ως προς τις επιπτώσεις στα Ταμεία αυτά., β. Την πιθανή εμπλοκή του ΥΠΕΚΑ στον κύκλο ευθύνης του ΥΠΕΘΑ …λόγω της διαπιστούμενης συνεχούς διολίσθησης αρμοδιοτήτων.   ( Υπογραφή  Μ.Κανάρης )

2) Το ΓΕΝ/ Διεύθυνση Ε3 με επιστολή του (13/5/14) απάντησε:

  • […] Παρακαλούμε ληφθεί υπόψη ότι από την κείμενη νομοθεσία και τους πρόσφατα ψηφισθέντες νόμους δεν προκύπτει αλλαγή της υπαγωγής των Μετοχικών Ταμείων των ΕΔ και της εποπτείας τους από το ΥΠΕΘΑ στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. […]

  • Και προτείνει :  […] Προκειμένου να εξεταστούν τρόποι χρηματοδότησης των απωλειών των πρόσφατων Νομοθετικών ρυθμίσεων, παρακαλούμε γνωρίσετε λεπτομερώς εκτιμώντας ετήσιες απώλειες εσόδων παραθέτοντας και τις δικές σας προτάσεις.

Το ΜΤΝ επανερχόμενο και με επιστολή του της 27/5/14,  (που παραπέμπει σε 10 σχετικά έγγραφα και νόμους) αναφέρει ότι: καταγράφεται σημαντική επιδείνωση στα οικονομικά μεγέθη του Ταμείου λόγω της συνεχούς συρρίκνωσης εσόδων, κατά κύριο λόγο αυτών που κατατάσσονται στις κατηγορίες των κοινωνικών και ανταποδοτικών πόρων. Όσον αφορά στα μερίσματα ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ οι μειώσεις αγγίζουν από το 2011, μεσοσταθμικά, το 50%. Η Φθίνουσα πορεία των εσόδων αποδίδεται αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες, …μεταβάλλει συνεχώς τα δεδομένα της διαχείρισης  λειτουργίας… και κυρίως δημιουργεί αβεβαιότητα και κλονίζει την ίδια τη βιωσιμότητα του οργανισμού.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος  μας ανέφερε ότι υπεβλήθη συνημμένος πίνακας με την διαχρονική εξέλιξη των κοινωνικών  και ανταποδοτικών πόρων για τα έτη 2006- 2013.

Αυτά σαφώς καταδεικνύουν την ύφεση στην οποία έχει περιέλθει το Ταμείο, όπου το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από τις κρατήσεις των ενεργών μετόχων.

Την κατάσταση θα επιδεινώσει περαιτέρω η νέα απώλεια εσόδων που θα επιφέρει η εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4254/2014 λόγω κατάργησης ανταποδοτικών πόρων από παρεχόμενες υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος σε τρίτους. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του 2013 και εκτιμώμενη την αποτίμηση , οι απώλειες υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν ετησίως σε 1,8 εκ. € για το ΜΤΝ και 2,5 εκ. € για τον ΕΚΟΕΜΝ περίπου, οι οποίες αναλογούν σε απομειώσεις 3% και 17% περίπου επί των ετήσιων εσόδων των εν λόγω λογαριασμών. Με σκοπό την ενίσχυση του Ταμείου, η αρμόδια υπηρεσία του Αρχηγείου ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ, μελετά προτάσεις για θέσπιση ανταποδοτικών πόρων. Επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι μέτρα για τη στήριξη του Ταμείου έχουν υποβληθεί έγκαιρα ως σχετικά(η) και (θ) σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες εισηγήσεις των τριών Γενικών Επιτελείων, έχουν τύχει ήδη διακλαδικής επεξεργασίας, ενώ ειδικότερα για την ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΝ έχουν υποβληθεί με το σχετικό (ι). Τον προβληματισμό για το μέλλον του Ταμείου ενισχύει περαιτέρω η γενικότερη  πολιτική κατάργησης κοινωνικών πόρων, όπως απορρέει από τα αναγραφόμενα στην σχετική (ζ) εγκύκλιο και το ενδεχόμενο επέκτασής της στα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ.

Και ο Πρόεδρος έκλεισε την ενημέρωσή του με την δήλωση. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η λήψη άμεσων μέτρων στήριξης του Ταμείου, διαφαίνεται ότι τελικώς οι εξελίξεις θα επιβάλλουν νέες περικοπές παροχών, ανάλογες του ύψους υστέρησης των εσόδων.

Αυτή ήταν η τελευταία του ενημέρωση σε φορείς ΠΝ και ΛΣ. Σε τρεις μέρες μετά, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Η συνείδησή του, το ένστικτο κάθε ηθικού ανθρώπου δεν του επέτρεπε «να είναι Πρόεδρος υποβάθμισης του Ταμείου», όπως  μου δήλωσε σε κατ΄ ιδίαν συζήτηση στο τέλος της ενημέρωσης. Ευχηθήκαμε καλό καλοκαίρι και ραντεβού τον Σεπτέμβριο στο  …στάδιο Καραϊσκάκη , εκεί που  συχνά συναντιόμασταν παρακολουθώντας  την αγαπημένη μας ομάδα  !! Σαν ψέματα ακούγεται. Τελικά τι είναι ψέμα και τι αλήθεια; Η ζωή ή ο θάνατος;

                                                                                                                  Ε.Σ.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: