ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΑΑΝ

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ν. Π. ∆. ∆.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερµανού
Πλατεία Κλαυθµώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Ημερομηνία 04 Ιανουαρίου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ. 01/14
1.-Τις τελευταίες ηµέρες παρακολουθούµε ορισμένα Μ.Μ.Ε. να
δηµοσιοποιούν ονόµατα αποστράτων , οι οποίοι σύµφωνα µε την απολογία
του κατηγορούμενου κου Πάνου Ευσταθίου, έχουν λάβει από αυτόν
παράνοµες χρηµατοδοτήσεις (µίζες), αν και στις περισσότερες των
περιπτώσεων οι χρηµατοδοτήσεις αυτές αναφέρονται από τον ίδιο τον
κατηγορούµενο ως αµοιβή για εργασία µετά την αποστρατεία τους, που είναι
κάτι τελείως διαφορετικό..
2.-Ταυτόγχρονα γενικεύουν την εικόνα που παρουσιάζουν και έτσι διδεται η
εντύπωση οτι οι εν ενεργεία και οι απόστρατοι Αξιωµατικοί των Ενόπλων
∆υνάµεων και µε την φερόµενη εµπλοκή δύο πρώην Αρχηγών Γενικών
Επιτελείων, είναι διεφθαρµένοι.
3.-Επιθυµούµε να επισηµάνουµε τα ακόλουθα :
α.-Η αναφορά, στην απολογία ενός κατηγορούµενου, σε έτερα άτοµα και στις
πράξεις αυτών δεν είναι και αυτοδικαίως αληθινή.
β.-∆εν υπεισερχόµεθα στην εκδίκαση της υπόθεσης, γιατί αυτό αποτελεί
αρµοδιότητα των ∆ικαστικών Αρχών, που είµαστε βέβαιοι οτι θα εκτελέσουν
το καθήκον τους και θα διερευνήσουν ενδεχόµενη εµπλοκή των
αναφεροµένων.
γ.-Όλοι έχουν το τεκµήριο της αθωότητος, µέχρι την οριστική καταδίκη τους
εφ όσον υπάρξει αυτή .
δ.-Όσοι αποδειχθεί οτι χρηµατίσθηκαν είναι απολύτως κατακριτέοι και
καταδικαστέοι και θα πρέπει να τιµωρηθούν παραδειγµατικά.
ε.-Ειδικά για τους πρώην Αρχηγούς του Γ.Ε.Σ. και του Γ.Ε.Ν., οι οποίοι ως
επικεφαλής του Στρατού Ξηράς και του Πολεµικού Ναυτικού είναι θεσµικοί
παράγοντες, η εµπλοκή τους πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή και
τεκµηριωµένα, γιατί αυτή αντανακλά στο ηθικό των Ε.∆. και υπονοµεύει την
λαµπρή σταδιοδροµία που είχαν και οι δύο, και παράλληλα θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη οτι ο ένας εξ αυτών, ο Ναύαρχος Γ.Θεοδωρουλάκης Π.Ν.ε.α. δεν ευρίσκεται πλέον εν ζωή και εποµένως δεν µπορεί να υπερασπισθεί τον
εαυτό του.
στ.-Το προσωπικό των Ε.∆. είναι αυτό που διαχρονικά κάνει υπερήφανο τον
Ελληνικό Λαό και του δηµιουργεί αίσθηµα υπερηφάνειας και ασφαλείας και
ειδικά την τρέχουσα περίοδο έχει επωµισθεί ένα δυσανάλογο μερίδιο των
µέτρων των µνηµονίων. Στην συντριπτική του πλειοψηφία είναι έντιµο και
παρά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει, το πρώτο του µέληµα είναι η
υπεράσπιση της Πατρίδας, που σε αυτήν περιλαµβάνεται και η προµήθεια
του αναγκαιούντος εξοπλισµού και όχι αυτή που προωθούν οι µεσάζοντες
και τα άνοµα συµφέροντα.
3.-Καλούµε όλους να τηρήσουν την δέουσα ψυχραιµία και να προστατεύσουν
τα προσωπικά δεδοµένα, την υπόληψη και την ιστορία όλων όσων έχουν ήδη
εµπλέξει διάφοροι κατηγορούµενοι και αυτών που ενδεχοµένως θα εµπλέξουν
στο µέλλον

Το Συντονιστικό Συµβούλιο
Αντιστράτηγος Π.Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Ι.Κρασσάς Σ.Ξ. ε.α. ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ & Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Γεωργακόπουλος ΠΝ ε.α. ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισµήναρχος(Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α. ε.α. ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν.ε.α.
Πρόεδρος του Συντονιστικού Συµβουλίου

 =============================

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ν. Π. ∆. ∆.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερµανού
Πλατεία Κλαυθµώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Ημερομηνία 05 Φεβρουαρίου 2014

1. Εκδικάστηκαν σήμερα την 5η Φεβρουαρίου 2014 ενώπιον της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την διαδικασία της πρότυπης δίκης, οι εφέσεις των Συναδέλφων μας κατά του Νόμου 4093/2012 (3ο Μνημόνιο ) και κατά της εκτελεστικής του Νόμου Υπουργικής Αποφάσεως, καθώς και των συνακόλουθων ατομικών πράξεων περικοπής των συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
2. Πρόκειται για την απόφαση με την οποία μας παρακρατήθηκαν αναδρομικά και αντισυνταγματικά οι μειώσεις από τον μήνα Αύγουστο έως και τον ∆εκέμβριο του 2013.
3. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων και οι τρεις θεσμικές Ενώσεις των Αποστράτων (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ) άσκησαν
παρέμβαση σε προσωπικό και θεσμικό επίπεδο δια του Αντιστρατήγου ε.α. (∆) Καρανίσα Θωμά. Υπογραμμίστηκε η διφυής υπόσταση των Ενώσεων ως θεσμοθετημένων Ν.Π.∆.∆. και ως συνδικαλιστικών φορέων εκπροσώπων των Μελών τους.
4.Επιτονίστηκε με έμφαση το γεγονός ότι οι Ενώσεις Αποστράτων εκπροσωπούν και τους εν ενεργεία Συναδέλφους τους, ως αυτονόητη προβαθμίδα της δικής τους πορείας και προσφοράς στις Ένοπλες ∆υνάμεις.
5. Αναμένεται η απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συμβουλίου, η οποία καταρχήν θα ισχύσει αυτόματα για όλους τους Συναδέλφους που είχαν ασκήσει αντίστοιχη έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
6. Την συνεδρίαση της Ολομελείας παρακολούθησαν οι πρόεδροι των τριών θεσμικών Ενώσεων Αποστράτων και πολλοί
Απόστρατοι.
7. ∆ύναται να υποστηριχθεί ότι οι ενδείξεις και οι εντυπώσεις που αποκομίσθηκαν, επιτρέπουν την διαμόρφωση ενός κλίματος αισιοδοξίας για την θετική έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης και όλων των συναφών διεκδικήσεών ας.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Αντιστράτηγος Π.Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Ι.Κρασσάς Σ.Ξ. ε.α. ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ & Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος(Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α. ε.α. ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.
Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

===========================
Ημερομηνία 04 Ιανουαρίου 2014
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ: ΕΑΑΝ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΛ. 22940060101
ΚΟΙΝ.: Υ/ΓΕΝ-ΓΕΝ/ΔΚΒ-ΓΕΝ/Β3-ΓΕΝ/Β3-VΙ Φ. 900/02/14 Σ.81

Aγ.Μαρίνα ,20 Φεβ. 2014
ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας δικαιούχων παραθερισμό στο ΘΑΝ
ΣΧΕΤ.:1. Φ.800/44/258887/Σ. 42Β3/28-.11-13/ΓΈΕΘΑ/Β1
2. ΝΝΑ 231409Ζ ΙΑΝ14/ΓΕΝ
1, Γνωρίζεται ότι σύμφωνα με τα σχετικά επιτρέπεται πλέον η ελεύθερη είσοδος (όχι παραθερισμός) και η χρήση ευκολιών { λουτρό, σίτιση) στις εγκαταστάσεις του ΘΑΝ στα τέκνα των εν ενεργεία και των αποστράτων που δεν είναι προστατευόμενα ηλικίας και έχουν ηλικία άνω των 26 ετών.
2, Η είσοδος των δικαιούχων στο ΘAN θα γίνεται με την επίδειξη ταυτότητας ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΒΝΕ/ΘΑΝ και άνευ πληρωμής εισιτηρίου. Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος τους θα επιτρέπεται σε όλες τις παραθεριστικές περιόδους, εκτός αργιών (Σάββατο-Κυριακή) κατά τους μήνες Ιουλία -Αύγουστο (περίοδοι αιχμής) όπως αυτό αναγράφεται λεπτομερώς στο σχετικό φ).
3, Τα απαραίτητα για την έκδοση ταυτότητας δικαιολογητικό είναι τα παρακάτω:
α, Φωτοαντίγραφο ταυτοτήτων δικαιούχου Αξκού ε.α..
β. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας αιτούντος.
γ, Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
δ. Δυο(2) διαστάσεων 2X3 ανά άτομο
ε. Αντίγραφο ειδοποίησης καταβολής σύνταξης μερίσματος.
στ. Αίτηση έκδοσης άδειας εισόδου.
4, Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την ταχύτερη έκδοση των ταυτοτήτων. ΕΑΑΝ παρακαλείται όπως συντονίζει το έργο έγκαιρης συγκέντρωσης, ελέγχου πληρότητας και αποστολής δικαιολογητικών καθώς και παραλαβής ταυτοτήτων. Πλέον των παραπάνω ΕΑΑΝ παρακαλείται όπως ετησίως και προ ενάρξεως παραθεριστικών περιόδων αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή στην ΝΒΝΕ. τον κατάλογο μελών της.
5. Χειριστής Θέματος, Υποπλοίαρχος (Ε) Χρυσούλας Αξιωματικός Υποδοχής ΘΑΝ Τηλ. 9-746-0110, 22940-60110
Πλοίαρχος (Μ) Αν. Κοντοπίδης ΠΝ
Διοικητής

 

===============================

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ν. Π. ∆. ∆.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερµανού
Πλατεία Κλαυθµώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Ημερομηνία 14 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ 04/14
1.Οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ε.Α.Α.Σ., Ε.Α.Α.Ν. και Ε.Α.Α.Α. συναντήθηκαν σήμερα το πρωί με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κο Αθανάσιο ∆αβάκη , με κύριο θέμα συζήτησης τα διάφορα σενάρια που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την τύχη των τριών Μετοχικών Ταμείων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του κου Υφυπουργού.
2. Η συζήτηση διεξήχθη σε καλό κλίμα και επεκτάθηκε σε όλες τις πτυχές που αφορούν τα Μετοχικά Ταμεία.
3.Οι τρείς Πρόεδροι έθεσαν στον κο Υφυπουργό τις θέσεις τους οι οποίες είναι και οι θέσεις των τριών Ενώσεών τους, ως ακολούθως :
α. Είναι τελείως αντίθετοι με την ένταξη των τριών Μετοχικών Ταμείων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, για τους γνωστούς λόγους.
β. Συμφωνούν με την διαδικασία που ξεκίνησε με την διατύπωση των όρων προκήρυξης διαγωνισμού προς εκπόνηση μελέτης για την βιωσιμότητα ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου και συμφωνούν με την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος, αλλά η μελέτη είναι απαραίτητη, ώστε να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την λήψη απόφασης για την δημιουργία ή μη ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου και βεβαίως υπό τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει οι Ενώσεις.
γ. Εν όψει της διαδικασίας που ξεκίνησε και που ενδεχομένως καταλήξει στην δημιουργία ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου, μετά από σύμφωνη γνώμη όλων των ενδιαφερομένων, είναι κάθετα αντίθετοι στην αλλαγή των ιδιοκτησιακών στοιχείων των τριών Μετοχικών Ταμείων και αναφέρθησαν συγκεκριμένα στην φημολογούμενη πώληση του κτιρίου του Μ.Τ.Σ. των οδών Σταδίου, Αμερικής, Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, γιατί ενδεχόμενη πώληση ή άλλες πωλήσεις θα αλλάξουν τα δεδομένα της εν λόγω μελέτης. Με τον τρόπο αυτό πέραν της Ε.Α.Α.Σ. που είναι η άμεσα ενδιαφερόμενη ΄Ενωση, η Ε.Α.Α.Ν. και η Ε.Α.Α.A. δήλωσαν έμμεσα ενδιαφερόμενες και στο πλευρό της Ε.Α.Α.Σ. στο θέμα αυτό.
4. Ο κος Υφυπουργός δήλωσε τα ακόλουθα :
α. ∆εν εξετάζεται από την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και δεν συμφωνεί με την ένταξη των τριών Μετοχικών Ταμείων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.
β. Θα εξετάσει την συνέχιση της διαδικασίας εκπόνησης της
μελέτης.
γ. ∆εν εξετάζεται από την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και δεν συμφωνεί με την πώληση του κτιρίου του Μ.Τ.Σ., όπως και με πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και των τριών Μετοχικών Ταμείων.
5. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλα τα θέματα που απασχολούν τους Απόστρατους και δρα έγκαιρα, αυτό δε αποδεικνύεται για άλλη μία φορά με την σημερινή συνάντηση με τον κο Υφυπουργό.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Αντιστράτηγος Π. Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α.Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Ι. Κρασσάς Σ.Ξ. ε.α. ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ. Ιατρίδης Π.Α. ε.α.Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Ι. Κρανιάς Π.Α. ε.α. ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.
Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

=======================================

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ν. Π. ∆. ∆.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερµανού
Πλατεία Κλαυθµώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Ημερομηνία 24 Μαρτίου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ 05/14
1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών , μετά τις δηλώσεις της Κυβέρνησης περί διανομής μέρους του πρωτογενούς πλεονάσματος στα εν ενεργεία Στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α. , που σημειωτέον δεν αφορά τους
αποστράτους , με τον τρόπο που έχει γνωστοποιηθεί και έχοντας το δικαίωμα να εκφράζει και τις απόψεις των εν ενεργεία και να προασπίζει τα συμφέροντά τους , δηλώνει τα ακόλουθα :
α.-Η επιστροφή μέρους του πρωτογενούς πλεονάσματος στα εν λόγω Στελέχη υποδηλώνει την παραδοχή του μεγέθους της αδικίας που έχουν υποστεί έως σήμερα ( δικαίωση που αναμένεται να επέλθει και μέσω της Ελληνικής Δικαιοσύνης ) , αλλά δυστυχώς με τον τρόπο που δίνεται , αφενός δημιουργεί πρόβλημα κοινωνικού αυτοματισμού , αφετέρου υποβαθμίζει ακόμα και την όποια προσπάθεια αποκατάστασης του περί δικαίου αισθήματος.
β.-Aς μην λησμονούμε ‘oτι η επίτευξη του πλεονάσματος οφείλεται και στην υπερβολική περικοπή των μισθών και κυρίως των συντάξεων των Στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α.
γ.-Εφόσον πρέπει να γίνει κατανομή , αυτή επιβάλλεται να γίνει κατά τέτοιο τρόπο , ώστε , να αναγνωρίζει τις προσπάθειες και τις θυσίες των εν ενεργεία στην εκτέλεση του καθημερινού καθήκοντος , σε συνδυασμό με την κατάφωρη αδικία που έχει γίνει εις βάρος τους , αναφορικά με το μερίδιο συμμετοχής στα μέτρα λιτότητας και όχι ως επιβεβαίωση της φτωχοποίησής τους.
δ.-Με τον τρόπο διανομής που έχει αναγγελθεί , δεν γίνεται αναπλήρωση αναλογικά με την περικοπή που έχει υποστεί έκαστος , αλλά με ένα πλαφόν 1.500 ΕΥΡΩ μικτά , που ορθώς περιλαμβάνει τους χαμηλόβαθμους και με λίγα έτη υπηρεσίας Στρατιωτικούς , αλλά στην ουσία εξαιρεί την ραχοκοκκαλιά του Στρατεύματος που είναι οι Υπαξιωματικοί με μεγάλη προϋπηρεσία, όπως και την πλειονότητα των Αξιωματικών , που έχουν υποστεί και τις μεγαλύτερες περικοπές.
ε.-Η παροχή αυτή δεν θα πρέπει να είναι εφάπαξ , αλλά διαρκής και στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενταχθεί στις μηνιαίες αποδοχές των εν ενεργεία.
2.-Καλούμε την Κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα δίκαιο σύστημα
ενίσχυσης και αποκατάστασης των αδικιών εις βάρος των Στελεχών των Ε.Δ.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Αντιστράτηγος Π.Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Ι.Κρασσάς Σ.Ξ. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος(Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.
Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: