ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΤΝ

Ανάκληση Απόφασης περί Αναστολής Χορήγησης Δανείων

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μετόχους και μερισματούχους του Ταμείου ότι το ΔΣ/ΜΤΝ κατά τη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2013 αποφάσισε την ανάκληση της υπ’ αριθ. 16/28-03-2012 αποφάσεώς του περί αναστολής χορήγησης δανείων και την επαναχορήγηση αυτών με όρους και προϋποθέσεις  επισυναπτόμενου Παραρτήματος «Α».

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Σ. Χριστόπουλος ΠΝ

Γενικός Διευθυντής ΜΤΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΤΝ

1.Το ανώτατο ύψος δανείου που χορηγεί το ΜΤΝ σύµφωνα µε τον βαθµό µε τον οποίο

µισθοδοτείται/λαµβάνει µέρισµα ο δικαιούχος είναι το ακόλουθο:

 α.Ανώτατοι 6.000€

 β.Ανώτεροι 5.000€

 γ.Κατώτεροι & Ανθυπασπιστές 4.000€

 δ.Υπαξιωµατικοί 3.000€

2. Η εξόφληση θα γίνεται σε 12 έως 48 ισόποσες µηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις σύµφωναµε την δήλωση του αιτούντος, η παρακράτηση των οποίων θα γίνεται από τον µισθό ή το µέρισµα των οφειλετών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΠΔ 31/1932.

3. Το χορηγούµενο δάνειο βαρύνεται µε επιτόκιο 6% (συν 0,5% εφ΄ άπαξ ασφάλιστρο για τα εν αποστρατεία µέλη του ΠΝ και του ΛΣ).

4. Οι ΕΠΟΠ και οι ΛΦ τα πρώτα 5 έτη από την κατάταξή τους, δεν δικαιούνται χορήγησης

δανείου. Μετά την 5ετία και µέχρι την συµπλήρωση 10 ετών υπηρεσίας, το δικαιούµενο ποσό για τους ΕΠΟΠ καθορίζεται µέχρι 3.000 €, µε χρόνο εξόφλησης µέχρι 24 µήνες ενώ για τους ΛΦ το δικαιούµενο από το βαθµό του κελευστή και άνω. Μετά την 10ετία, δικαιούνται ότι προβλέπεται για τους λοιπούς µετόχους, ανάλογα µε τον κατεχόµενο βαθµό.

5. Για αποδεδειγµένα σοβαρούς λόγους υγείας (µε την προσκόµιση των απαιτουµένων

δικαιολογητικών), θα χορηγείται δάνειο µέχρι 7.000 €, µε επιτόκιο 3,5% και χρόνο εξόφλησης µέχρι πέντε (5) χρόνια, ανεξάρτητα του κατεχόµενου βαθµού του δικαιούχου.

6.Ο δανειολήπτης βαρύνεται µε το τέλος χαρτοσήµου/ΟΓΑ χαρτοσήµου 3,6 % επί του ποσού του χορηγούµενου δανείου.

7.Δεν θα χορηγείται νέο δάνειο, προ της εξοφλήσεως του προηγούµενου. Σε εξαιρετικές

περιπτώσεις επείγουσας οικονοµικής ανάγκης του δανειολήπτη, η οποία δεν µπορεί να

αντιµετωπισθεί διαφορετικά, είναι δυνατή η χορήγηση συµπληρωµατικού δανείου το οποίο δύναται να ανέρχεται σωρευτικά µε το τρέχον υπόλοιπο του αρχικού δανείου µέχρι του ποσού που δικαιούται ο δανειοδοτούµενος βάσει του βαθµού που φέρει ως ανωτέρω.

8.Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, το ΜΤΝ θα παρακρατεί τις κάθε φορά οφειλόµενες τοκοχρεολυτικές δόσεις από το µέρισµα που θα απονεµηθεί στην οικογένεια αυτού, µέχρι εξοφλήσεως ολόκληρου του οφειλόµενου ποσού.

9.Αν ο οφειλέτης λαµβάνει άδεια άνευ αποδοχών ή τίθεται σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσιακή κατάσταση πλην ενέργειας υποχρεούται (εφόσον δεν του καταβάλλεται µισθός ή µέρισµα ) στην συνέχιση καταβολής των µηνιαίων δόσεων αποπληρωµής χορηγηθέντος δανείου ΜΤΝ µε αυτοπρόσωπη παρουσία στο Ταµείο ή µε κατάθεση σε µηνιαία βάση των αναλογούντων ποσών δόσεων σε λογαριασµό που θα του γνωστοποιείται µε µέριµνα του.

10. Σε κάθε περίπτωση το ΜΤΝ δύναται να επιδιώξει την είσπραξη του δανείου από τυχόν

ποσά που δικαιούται να λάβει ο οφειλέτης ή η οικογένειά του ή οι κληρονόµοι του από το

Ταµείο ή µε κάθε άλλο νόµιµο µέσο σε βάρος οποιασδήποτε άλλης περιουσίας του οφειλέτη ή της οικογένειας αυτού ή των κληρονόµων του.

11.Σε περίπτωση που κατά την αποστρατεία του µετόχου, υφίσταται ανεξόφλητο υπόλοιπο,αυτό θα εξοφλείται µε την λήψη της εφ΄ άπαξ αποζηµίωσης από τον ΕΛΟΑΝ.

12.Το ΔΣ/ΜΤΝ δύναται να µην εγκρίνει αίτηµα χορήγησης δανείου εφόσον υφίσταται σαφής ένδειξη επισφαλούς είσπραξης (µεγάλη ηλικία, χωρίς κληρονόµους, ανεπάρκεια

χορηγούµενου µερίσµατος ή µισθού, έτερες δανειακές υποχρεώσεις, κλπ).

13.Η έγκριση χορήγησης δανείων τελεί σε κάθε περίπτωση υπό τους ακόλουθους

περιορισµούς:

 α. Ύψος διαθέσιµων πιστώσεων.

 β. Aριθµός υποβαλλόµενων αιτήσεων.

 γ. Τυχόν προηγούµενη έγκριση χορήγησης δανείου στο ίδιο πρόσωπο.

 δ. Οικονοµική επάρκεια του ενδιαφερόµενου για αποπληρωµή του αιτούµενου ποσού

δανείου.

14.Το ΔΣ/ΜΤΝ δύναται να αποφασίζει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, στο

πλαίσιο της εκάστοτε εφαρµοζόµενης πολιτικής, αναστολή παρακράτησης δόσεων

αποπληρωµής χορηγηθέντων δανείων ή επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής αυτών µε

αναλογική µείωση της µμηνιαίας καταβαλλόµενης δόσης άνευ πρόσθετης οικονοµικής

επιβάρυνσης για τους δανειολήπτες.

15.Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι τα ακόλουθα:

 α. Αίτηση του δικαιούχου.

 β. Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/86, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει τα ακόλουθα:

 (1) Τον λόγο λήψης του δανείου.

 (2) Τις τυχόν δανειακές του υποχρεώσεις αναλυτικά ανά περίπτωση.

 (3) Την πλήρη και ανεπιφύλακτη έγγραφη αποδοχή των όρων χορήγησης δανείων

ΜΤΝ του παρόντος παραρτήµατος οι οποίοι επέχουν θέση όρων δανειακής σύµβασης.

 γ. Πρόσφατο βεβαιωτικό αποδοχών.

 δ. Για αποδεδειγµένα σοβαρούς λόγους υγείας, απαιτείται και η προσκόµιση

γνωµάτευσης ΑΝΥΕ ή ΝΝΑ ή άλλου Δηµόσιου Νοσοκοµείου.

Για την ακρίβεια

Πλωτάρχης Λ.Σ. Παρασκευάς Κατσίµπρας

Τµηµατάρχης Αξιοποίησης Κινητής Περιουσίας

 =========================================

Χρόνος πληρωμής μερίσματος ΜΤΝ και οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΝ

 

  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  Γλάδστωνος 1 – 10677 Αθήνα

    Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: Χρόνος πληρωμής μερίσματος ΜΤΝ και οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΝ.

Ενημερώνουμε τους μερισματούχους ότι κατόπιν απόφασης του ΔΣ/ΜΤΝ κατά τη συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2013 τα μερίσματα ΜΤΝ και οι οικονομικές ενισχύσεις ΕΚΟΕΜΝ από το μήνα Ιανουάριο 2014 θα καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, προκαταβολικά, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Κατ’ εξαίρεση η οικονομική ενίσχυση ΕΚΟΕΜΝ μηνός Ιανουαρίου 2014 θα καταβληθεί την δεύτερη εργάσιμη του ιδίου μήνα.

Αναλυτικότερα οι επικείμενες πληρωμές έχουν ως εξής:

ΜΤΝ

Πληρωμή διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013 την 23/12/2013, δεδουλευμένα.

Πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2014 την 31/12/2013 και εντεύθεν σε μηνιαία βάση κάθε τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

ΕΚΟΕΜΝ

Πληρωμή διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013 την 22/11/2013.

Πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2014 την 3/1/2014, προκαταβολικά και εντεύθεν σε μηνιαία βάση κάθε τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

                                              Αντιναύαρχος ε.α. Μ.Κανάρης Π.Ν.

                                                               Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΝ

ΤΕΛΕΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ………..

ΤΕΛΕΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΟΥ ΠΝ. & ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΩΝ ΝΑΥΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

Οι παραδόσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους κρίκους στη συνοχή και συνέχιση μιας ιστορικής διαδρομής. Το ΠΝ ξέρει και τις τιμά. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και παρουσία πολιτικής ηγεσίας, δημοτικής αρχής, στρατιωτικής ηγεσίας όλων των σωμάτων, σύσσωμου του εε ΠΝ και πλήθους αποστράτων, τελέστηκε στους χώρους της ΣΝΔ η εορτή του προστάτου του ΠΝ Αγίου Νικολάου και η επέτειος των Ναυμαχιών ΈΛΛΗΣ και ΛΗΜΝΟΥ.

Η κατάνυξη στο θρησκευτικό της σκέλος και η εθνική ανάταση και υπερηφάνεια στο υπόλοιπο τελετουργικό της μέρος ήταν εμφανής. Στην ημερήσια δε διαταγή του ο Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε: Στην ξεχωριστή σχέση που έχει ο Άγιος Νικόλαος με τον Έλληνα , γενικά, ναυτικό και ο οποίος δεν είναι μόνο για τους θαλασσινούς, αλλά και παράδειγμα, με τη στάση ζωής του, για όλους, δείχνοντας ότι, η ζωή είναι μία θάλασσα που πρέπει να την διαπλεύσουμε, όσες φουρτούνες και αν συναντήσουμε.

Αναφέρθηκε στην ιστορική επέτειο των Βαλκανικών Πολέμων, όπου το ελληνικό Έθνος μετά την ταπεινωτική συνθήκη του 1897, ανασυντάχθηκε, συσπειρώθηκε σε ένα κοινό σκοπό, και με υψηλό φρόνημα και τρομερή ψυχοσύνθεση έγραψε το Βαλκανικό Έπος 1912-13 υπό την πολιτική καθοδήγηση του Ελευθέριου Βενιζέλου και την ναυτική ιδιοφυΐα του Παύλου Κουντουριώτη. Τόνισε τις παρακαταθήκες που μας άφησε ο μεγάλος εκείνος ναυμάχος, παρακαταθήκες που μας εμπνέουν μέχρι και σήμερα. Το τηλεγράφημα δε του Τούρκου Υπουργού των Ναυτικών, Μαχμούν Μουκτάρ, προς τον Ναύαρχο Αρχηγό του Τούρκικού Στόλου, άγνωστο στους πιο πολλούς σήμερα, σκιαγραφεί το μέγεθος του Έλληνα ναυάρχου.

«Επί του ΑΒΕΡΩΦ θα επιβαίνει όπως πληροφορούμαι, ως γενικός αρχηγός του Ελληνικού Στόλου, ο Κουντουριώτης, άριστος αξιωματικός, με πείρα, με θάρρος, με πατριωτισμό και πλείστες άλλες ναυτικές αρετές. Ο Κουντουριώτης είναι εκ των αρίστων Αξιωματικών». Αναφερόμενος δε ο Α/ΓΕΝ στο σημερινό Πολεμικό Ναυτικό και με πυξίδα τις ρήσεις των Θουκυδίδη, Θεμιστοκλή, Πλάτωνα κ.α. διαβεβαίωσε προς κάθε κατεύθυνση ότι το Ναυτικό μας έχει ΄να επιδείξει υψηλή διαθεσιμότητα μονάδων, άριστη επιχειρησιακή και επισκευαστική  ικανότητα και κατέχει μία υψηλή ποιότητα στο περιφερειακό γεωπολιτικό μας χώρο. Στάθηκε όμως με ιδιαίτερη αναφορά στον ανθρώπινο παράγοντα, πέραν του κατάλληλου υλικού, διαβεβαιώνοντας την πολιτική ηγεσία και τον ελληνικό λαό, ότι τα στελέχη του ΠΝ επιδεικνύουν υψηλό ηθικό κι εργάζονται με καρτερικότητα, με αξιοθαύμαστη ωριμότητα, αίσθημα ευθύνης κι εμμονή στο σκοπό. Μνημόνευσε τιμώντας την παρουσία των παλαιών συναδέλφων, τονίζοντας ότι η παρουσία τους συμβολίζει και στη πράξη ότι το ΠΝ είναι μία μεγάλη οικογένεια που έχει συνέχεια. Και κατέληξε: Τιμώντας με βαθύ σεβασμό τους ήρωες προγόνους μας που πολέμησαν για την Ελλάδα, αυτούς που δημιούργησαν τη μεγαλειώδη  παράδοση του ΠΝ και που πρέπει εμείς να συνεχίσουμε , κάλεσε όλους να αναφωνήσουν «Ζήτω το Έθνος, Ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό».

Νο25

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ

Την 15 Νοεμβρίου 2013 στο  ΚΕ/ΠΑΛ ,με την καθιερωμένη επισημότητα τελέστηκε κι εφέτος το ετήσιο μνημόσυνο πεσόντων στελεχών ΠΝ κατά τον Β΄ Π.Π. ,  στην Κύπρο και των εν υπηρεσία πεσόντων στελεχών εν καιρώ ειρήνης,

Η κατανυκτική επιμνημόσυνος δέηση, ο μεστός για την περίπτωση λόγος του Προέδρου της ΕΑΑΝ και το προσκλητήριο πεσόντων απέδωσαν την οφειλόμενη τιμή στους «..τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι».

Η σύσσωμη παρουσία της ηγεσίας κι εκπροσώπων ΓΕΕΘΑ, της ηγεσίας του ΠΝ, πολυπληθούς παρουσίας αξ/κών, Υπαξ/κών Υπηρεσιών ΠΝ, των παραγωγικών σχολών, ΣΝΔ και ΣΜΥΝ προσέδωσαν τον προσήκοντα σεβασμό στους ηρωικούς πεσόντας συναδέλφους. Κάτι που ατυχώς δεν μπορούμε να πούμε και για την παρουσία των ε.α. στελεχών. Κάθε χρόνο και λιγότεροι. Η δικαιολογημένη μη παρουσία των μεγάλων σε ηλικία αποστράτων, δεν αναπληρώνεται από νεότερους. Οι καιροί δύσκολοι, οι ανάγκες και υποχρεώσεις υπέρογκα αυξημένες. Ας ελπίσουμε ότι είναι οι λόγοι που τους κρατούν μακριά, διότι το να λησμονείς τους νεκρούς είναι αχαριστία, είναι βλασφημία στη μνήμη τους.

Ε.Σ.

Νο11

O ΣΑ/ΣΜΥΝ δια του Προέδρου του καταθέτει στεφάνι στο μνημείο πεσόντων.

ΒΙΒΛΙΑ

Η δανειστική μας βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε με ένα θαυμάσιο πόνημα του κ. Χαρίτων Γιωτάκη με τίτλο «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ».

Ο κ. Γιωτάκης, ελεύθερος επαγγελματίας στο στίβο της ζωής, μας χάρισε ένα βιβλίο που λίγοι θα τολμούσαν, διότι η μυθιστορηματική πλοκή των ηρώων του βιβλίου που είναι δοσμένη με έναν αξιόλογο λογοτεχνικό επίτευγμα, είναι επενδυμένη με τόσες πραγματικές- ιστορικές λεπτομέρειες της περιόδου 520-480 π.χ. που μόνο ένας ιστορικός που εντρυφεί στη σπουδή της ιστορίας θα μπορούσε να αποδώσει. Τελειώνοντας το βιβλίο γίνεσαι γνώστης ενός σπουδαίου τμήματος ιστορίας της αρχαίας Σπάρτης.

Μέσα λοιπόν από σύγχρονες-τεκμηριωμένες μελέτες όσο και των αρχαίων πηγών, μαθαίνουμε την διαδρομή του Σπαρτιάτη από τη στιγμή που έρχεται ανυποψίαστος στη ζωή μέχρι τη στιγμή για την οποία γαλουχείται σε όλη του ζωή. Να θυσιαστεί για τη «Δόξα της Λακεδαίμονος». Ζεις την αγωνία των γονέων μήπως το νεογνό τους οι Φυλέτες το καταλήξουν στους αποθέτες, αλλά και τη, δια νόμου, απαγόρευση στους γονείς να προσφέρουν στοργή στο βρέφος μέχρι και τα εφτά του χρόνια που παύει να ανήκει στην οικογένεια. Ο γάμος για την Σπαρτιάτισσα έχει ένα σκοπό. Να γεννήσει, μεγαλώσει (μέχρι τα 7), να δημιουργήσει πολεμιστές. Γίνεται σκληρή, ανελέητη, ψυχρή, αδιάφορη. Ακολουθεί η αγωγή (5-12 ετών), όπου ο μικρός Σπαρτιάτης μαθαίνει να καταπνίγει τα αισθήματά του. Το μόνο συναίσθημα που του καλλιεργείται είναι ο φόβος στο Νόμο. Η φρικιαστική στρατιωτική εκπαίδευση (12-20 ετών) τους προετοιμάζει να γίνουν, όσοι αντέξουν, πολεμιστές. Να πολεμούν για να είναι ελεύθεροι από τους ξένους, μα «σκλάβοι των σκληρών νόμων της Σπάρτης, σκλάβοι του πολέμου». Το «άμμες δε γ΄ εσσόμεσθα παλλώ κάρρονες» πρυτάνευε παντός κόστους, ακόμα και αυτής της ζωής κατά τη διάρκεια της εκπαίδευση.

Για τους ικανότερους, το επόμενο στάδιο τυχόν επιλογής τους για τη ΄΄Κρυπτεία΄΄  επέτυναι το μαρτύριο. Ψυχικό και σωματικό. Εκεί νέκρωναν κάθε ψήγμα καλοσύνης, αισθήματος, νέκρωση κάθε ευαίσθητου νευρώνα αν ήθελαν να επιβιώσουν, διότι δεν τους γέννησε μάνα, αλλά Σπαρτιάτισσα. Το μόνο ευχάριστο διάλειμμα για τους Σπαρτιάτες πολεμιστές ήταν ο πόλεμος. Κι εκεί όμως δεν μετρούσε η προσπάθεια αλλά το αποτέλεσμα. Η εντολή της Σπαρτιάτισσας ήταν σαφής: «Ή ταν ή επί τας».

Οι αρχαίοι Σπαρτιάτες ασκούσαν και ασκούν μία ακαταμάχητη γοητεία που έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Η εξήγηση είναι απλή. Τη γοητεία δεν την ασκεί το επεξηγημένο, το λογικό, αλλά το ανεξήγητο, το παράλογο.

Αν αγαπάτε τα βιβλία που δεν σας στέλνουν για ύπνο, αλλά σαν κρατούν άγρυπνους, διαβάστε το.

Ε.Σ.

ΣτΣ: Κεντρική διάθεση του βιβλίου. Αθανάσιος Π. Χριστάκης Α.Ε.

Ιπποκράτους 10-12 τηλ. 210/3639336.

ΕΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

Γρίπη. Ο επισκέπτης του χειμώνα.

Γράφει η Μαριάνθη Συμεωνίδου-Αρμενιάκου

Ταξίαρχος Υγειονομικού ε.α.

Η γρίπη είναι μία οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, που προκαλείται από διάφορους ιούς, οι οποίοι μπαίνουν στον οργανισμό μας με την εισπνοή σταγονιδίων που εκπέμπονται με την ομιλία, τον βήχα ή το πτάρνισμα.

Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ιών που προκαλούν την γρίπη. Ο Α, ο Β και ο C. Ο τύπος Α προκαλεί τις πιο σοβαρές λοιμώξεις. Ο τύπος C  τις πιο ελαφρές.

Έξαρση της γρίπης παρουσιάζεται μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου.

Κάθε 2-3 χρόνια συνήθως έχομε εμφάνιση επιδημιών γρίπης, ενώ κάθε 10-15 χρόνια έχομε πανδημίες, όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού μίας χώρας προσβάλλεται, νοσεί. Μεγάλες πανδημίες γρίπης είχαμε το 1918, 1957, 1968 και 1977. Η πιο σοβαρή ήταν του 1918 όπου θρηνήσαμε 21.000.000 θανάτους.

Ο χρόνος επώασης της γρίπης είναι 1-3 ημέρες και ο πάσχων την μεταδίδει 1 ημέρα πριν και 3-7 ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Τα κύρια συμπτώματα είναι: πονοκέφαλος, πόνοι στις αρθρώσεις και την πλάτη, ζάλη και ίλιγγος, αδυναμία, καταβολή δυνάμεων, πυρετός υψηλός που έρχεται συνήθως απότομα, συνοδεύεται από ρίγη και διαρκεί 3-4 μέρες, έντονοι ιδρώτες. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και βήχας, πτάρνισμα, ανορεξία, ναυτία, έμετος.

Τα έντονα συμπτώματα διαρκούν 4-6 ημέρες, ενώ πλήρη αποκατάσταση της υγείας έχουμε σε 7-10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.

Μερικές βαρειές περιπτώσεις μπορεί να κρατήσουν και μερικές εβδομάδες, ενώ σε μερικά άτομα ένα βήχα και ένα αίσθημα αδυναμίας που κρατά μερικές εβδομάδες.

Η γρίπη εξαπλώνεται ταχύτατα και μερικές φορές οι επιπλοκές είναι βαρύτατες. Οι επιπλοκές που είναι τα κύρια αίτια θανάτου, αφορούν κυρίως το αναπνευστικό σύστημα και εκδηλώνεται κυρίως, με πνευμονία και βρογχίτιδα.

Η γρίπη δεν πρέπει να συγχέεται με το κοινό κρυολόγημα, που προκαλείται από διαφορετικούς ιούς, είναι πολύ πιο συχνό και εκδηλώνεται με ελαφρότερα συμπτώματα.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση τόσο του κοινού κρυολογήματος, όσο και της γρίπης γίνεται συμπτωματικά. Δηλαδή, προσπαθούμε με διάφορα πρακτικά ή φαρμακευτικά μέσα να ανακουφίσουμε τον πάσχοντα από τα συμπτώματά του.

Στις περισσότερες φορές η ανάπαυση σε θερμό, ήρεμο περιβάλλον και τα ζεστά ροφήματα αρκούν για να δώσουν την ευκαιρία στην νόσο να κάνει τον κύκλο της και να περάσει. Σπανιότερα,  θα χρειαστεί κάποιο αντιπυρετικό, παυσίπονο, αντιβηχικό ή αποσυμφορητικό της μύτης. Τα αντιβιοτικά δεν έχουν καμία δράση στις ιώσεις, άρα και στην γρίπη. Κάνει μεγάλο λάθος πολύς κόσμος που καταφεύγει στα αντιβιοτικά.

Για την πρόληψη της γρίπης υπάρχει εμβόλιο, που είναι όμως αποτελεσματικό στο 75% των περιπτώσεων.

Το εμβόλιο δεν συνιστάται για όλα τα άτομα, αλλά μόνο για αυτά που βρίσκονται σε κίνδυνο, π.χ. υπερήλικες, άτομα που πάσχουν από πνευμονοπάθεια, καρδιοπάθειες, νεφροπάθειες, διαβήτη, και άτομα που εργάζονται σε υγειονομικές υπηρεσίες.

Το εμβόλιο αποτελείται από αδρανοποιημένους ή εξασθενημένους ιούς.

Συνιστάται να γίνεται το φθινόπωρο, ώστε το άτομο να είναι ανοσοποιημένο την εποχή της έξαρσης, δηλαδή, τον χειμώνα. Μία 2η δόση, κυρίως τον Ιανουάριο, ολοκληρώνει την ανοσία.

Μοναδική αντένδειξη για τον εμβολιασμό είναι η υπερευαισθησία (αλλεργία) του ατόμου στο αυγό.

Απαγορεύεται και στις εγκύους.

Προσοχή λοιπόν και καλό χειμώνα.

ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

 

Νοσηλεία των Αγάμων και Ανασφάλιστων Τέκνων εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των ΕΔ

 Στο πλαίσιο της συχνής συνεργασίας με τον πρόεδρο της ΠΟΣ για θέματα που αφορούν εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη αλλά και των οικογενειών τους, βρέθηκε το ΦΕΚ 2035

 που υπογράφηκε από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Τασούλα, στις 21 Σεπτεμβρίου 2009. Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2009. Πιθανόν για κάποιους να είναι γνωστό. Εμείς το μάθαμε μόλις τώρα. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά. Το ΦΕΚ είναι:

ΑΡΙΘΜ. Φ 700/145/212275 Σ.348    [ ….]

                                                      Άρθρο  1

Η νοσηλεία των αγάμων και ανασφάλιστων τέκνων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων, θα παρέχεται δωρεάν  ….

 Υπόψη ότι σχετικό αίτημα για περίθαλψη – εξετάσεις άγαμων – ανασφάλιστων τέκνων εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ, έχει υποβληθεί στον κο ΥΕΘΑ (μέσω Α/ΓΕΕΘΑ) και στην κα ΑΝΥΕΘΑ. Αναμένεται εξέλιξη.

ΒΟΕΑ στα 18; Συνάδελφος του ΠΝ εξηγεί που είναι η παγίδα!!!

Μετά την ανάρτηση μας σχετικά με την καταβολή του ΒΟΕΑ …έτρεξε η ΠΕΑΛΣ (Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος) και όχι οι Λιμενικοί, να συμφωνήσει με την εν λόγω πρόταση. Ευτυχώς όμως υπάρχουν συνάδελφοι καταλλήλως ενημερωμένοι και αποδεικνύουν με πραγματικά στοιχεία την ανεδαφικότητα ορισμένων προτάσεων, αλλά και την παγίδα που κρύβεται πίσω από τέτοιες κινήσεις. Να διευκρινίσουμε βέβαια ότι το παρακάτω αφορά παιδιά συναδέλφων του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος. Γραφεί λοιπόν ο Παναγιώτης Ασπροδίνης:

Νομίζω πως θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους συναδέλφους Λιμενικούς ότι ναι μεν το πλήρες Β.Ο.Ε.Α. (60 μερίσματα) καταβάλλεται με την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας, όταν όμως ληφθεί μειωμένο, δεν καταβάλλεται ανάλογα με τις παρακρατημένες εισφορές, αλλά ως ακολούθως:

• Για εισφορές 18-20 ετών: ποσό 20 μηνιαίων μερισμάτων.

• Για εισφορές 21-22 ετών: ποσό 30 μηνιαίων μερισμάτων.

• Για εισφορές 23-25 ετών: ποσό 40 μηνιαίων μερισμάτων.

• Για εισφορές 25 ετών συμπληρωμένων: ποσό 60 μηνιαίων μερισμάτων.

Από 1.7.2012, ο υπολογισμός του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος γίνεται με βάση τις διαμορφωθείσες την 1.1.2012 τιμές των μερισμάτων, μειωμένες κατά 5% (κλείδωμα τιμής). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν γίνει καταβολή ΒΟΕΑ στην ηλικία των 18 ετών, με βάση τον παραπάνω υπολογισμό και με τη συγκεκριμένη ως άνω αξία μερισμάτων, είναι σίγουρο πως το ποσό που θα καταβληθεί, θα είναι λιγότερο από το σύνολο των εισφορών που έχει καταβάλει επί 18 χρόνια ο πατέρας/μητέρα. Σε πολλές δε περιπτώσεις, θα είναι μικρότερο έως και 50% των καταβληθεισών εισφορών. Κατά τα λοιπά είναι σαφές ότι καλόν θα ήταν το ΒΟΕΑ να δίνεται στην ηλικία των 18 ετών, αλλά με άλλο τρόπο υπολογισμού ό οποίος να είναι πραγματικά ανταποδοτικός των καταβληθεισών εισφορών! Παράλληλα και τουλάχιστον για το ΜΤΝ, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι υφίσταται η στρεβλή συνύπαρξη των δικαιωμάτων ΒΟΕΑ και μερισμάτων στον ίδιο ειδικό λογαριασμό. Αυτό δε πρακτικά σημαίνει, ότι οι εισφορές που καταβάλλουν οι γονείς για το ΒΟΕΑ των παιδιών τους, δεν δημιουργούν ένα κεφάλαιο ΒΟΕΑ, αλλά διατίθενται για να καταβάλλονται τα μερίσματα. Δηλαδή, το ΒΟΕΑ επιχορηγεί την καταβολή μερισμάτων σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, θέτοντας σε κίνδυνο τις μεσομακροπρόθεσμες καταβολές ΒΟΕΑ!

ΣτΣ. Ελήφθη στο e-mail του Συνδέσμου

 ====================================

Αναβάθμιση Οδοντιατρικής Περίθαλψης 

     Το Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο της μέριμνας για  το προσωπικό του, αναβάθμισε το Οδοντιατρικό του Τμήμα, το οποίο προήλθε από τη σύμπτυξη των αντίστοιχων οδοντιατρικών τμημάτων του ΝΝΑ και ΜΤΝ. Το εν λόγω Τμήμα βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου και αποτελείται από τα ακόλουθα ιατρεία:

• Γενικής Οδοντιατρικής

• Ορθοδοντικής

• Περιοδοντολογίας

• Ενδοδοντίας

• Προσθετικής

• Παιδοδοντίας

Το νέο Οδοντιατρικό Τμήμα λειτουργεί από ∆ευτέρα έως Παρασκευή (08:00 έως 20:00) και εξυπηρετεί στελέχη και αποστράτους του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και μέλη των οικογενειών τους.

Τηλ. ραντεβού 210-7261613-14-15 ως κάτωθι:

Α. Γενική οδοντιατρική: Καθημερινά 08:00-20:00

Β. Παιδοντοδοντικό: Καθημερινά 08:00-15:00 εκτός Τετάρτης και Πέμπτης που λειτουργεί μόνο 15:00-20:00

Γ. Ενδοντολογικό: Καθημερινά 08:00-15:00 εκτός ∆ευτέρας και Τρίτης που λειτουργεί μόνο 15:00-20:00

∆. Περιοδοντολογικό: Καθημερινά 08:00-20:00 εκτός Παρασκευής που λειτουργεί μόνο πρωί 08:00-15:00

Ε. Ορθοδοντικό: Καθημερινά 08:00-15:00 εκτός Τρίτης και Πέμπτης που λειτουργεί μόνο 15:00-20:00

ΣΤ. Προσθετολογικό: Καθημερινά 08:00-15:00 εκτός Τρίτης και Παρασκευής που λειτουργεί μόνο 15:00-20:00

Τα επείγοντα οδοντιατρικά περιστατικά θα αντιμετωπίζονται όλο το 24ωρο καθημερινά και αργίες στο οδοντιατρικό του ΝΝΑ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 21073249217 και 18.

Φαξ : 21073249216

∆ιευθυντής : 21073249215

===================================

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ΕΓΑ                                             ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

             ΓΕΝ/ΕΓΑ                                           Β΄ ΚΛΑΔΟΣ /Β1

             ΓΕΑ/ΕΓΑ                                            Τηλ. (Εσωτερ).

                                                                        Φ.900/44/258887

ΚΟΙΝ.: ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ                          Σ. 4283

             ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ/Β1                             Αθήνα, 28 Νοε 13

ΘΕΜΑ: Μέριμνα Προσωπικού

ΣΧΕΤ.: α. ΥΣ με αριθ. 1319/1-10-2013/ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ

             β. ΣΗΜΑ ΓΕΕΘΑ/Β1 Ο 070804Ζ ΟΚΤ 13

             γ. ΣΗΜΑ ΓΕΝ 140831 ΖΟΚΤ 13

             δ. ΣΗΜΑ ΓΕΑ 150732 ΖΟΚΤ 13

  1. Στη συνέχεια σχετικών που αφορούν στην παροχή δικαιωμάτων χρήσης των Παραθεριστικών και Εφοδιαστικών Κέντρων από τα στελέχη των ΕΔ και τα μέλη των οικογενειών τους, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

                  α. Να επιτραπεί η είσοδος (όχι παραθερισμός) στα Κέντρα Παραθερισμού των ΕΔ για λήψη λουτρού και φαγητού στα τέκνα των εν ενεργεία και αποστρατεία στρατιωτικών που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών και δεν είναι προστατευόμενα μέλη. Το δικαίωμα αυτό ισχύει όσο ο δικαιούχος στρατιωτικός είναι εν ζωή.

                  β. Λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες ή τους περιορισμούς χρήσης των θέρετρων από την νέα αυτή κατηγορία, κατά τις περιόδους αιχμής θα ρυθμιστούν αν απαιτηθεί με δγές των οικείων Κλάδων σε εκτέλεση των διαταγών του ΓΕΕΘΑ.

                  γ. Επίσης να παρασχεθεί, στα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών ανεξαρτήτου ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε όλα τα Κέντρα Εφοδιασμού των ΕΔ (ΕΚΕΜΣ-ΠΟΝ-ΣΕΠΑ), για όσο διάστημα ο δικαιούχος στρατιωτικός είναι εν ζωή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εξυπηρέτησή τους.

  1. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, για την υλοποίηση των παραπάνω διατασσομένων και την έκδοση των απαραίτητων δγών, μέχρι 20 Δεκεμβρίου 13.

                                                                      Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος

                                                                                          Αρχηγός

                  Ακριβές αντίγραφο

Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Λαμπρινάκος

             Επιτελής Β1/ΤΣΕΜ

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΦΕΥΓΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ

Γράφει  ο  Αντιπλοίαρχος ε.α.

Σ. Παπαδάς  Π.Ν.

     Φθάνοντας στις τελευταίες ώρες του χρόνου και περιμένοντας να προβάλλει ο νέος,  οι σκέψεις μας για τη νέα χρονιά, αλλά και για εκείνη που φεύγει είναι πολλές και ποικίλες. Νοσταλγία και περιέργεια, λύπη και χαρά, ελπίδα και αγωνία, τόσα ανάμεικτα και αντιφατικά συναισθήματα διαδέχονται το ένα το άλλο, προσβλέποντας πάντα ο  άνθρωπος, σε κάτι το διαφορετικό. Ένας χρόνος φεύγει και ένας άλλος μπαίνει. Αν και κατά λογική άποψη, ο χρόνος είναι συνεχής και ενιαίος, χωρίς την οποιαδήποτε στιγμιαία έστω διακοπή ή διαφοροποίησή του κατά την παράδοση-παραλαβή  της σκυτάλης μεταξύ του παλιού και του νέου, εν τούτοις ο υποτιθέμενος διαχωρισμός, ο οποίος  εξυπηρετεί πρακτικούς σκοπούς, αποτελεί ένα σταθμό στη μονότονη ζωή μας, επηρεάζοντάς μας και  διαφοροποιώντας  μας συναισθηματικά και ψυχολογικά. Τούτο συντελείται διότι την ημέρα αυτή, προσδίδουμε ένα πανηγυρικό τόνο στο γεγονός ότι, μετά από ένα  ακόμη χρόνο ζωής, φτάσαμε ευτυχισμένοι και πάλι στο κατώφλι της νέας χρονιάς, αλλά και διότι η αλλαγή του χρόνου που σημαίνει  την ώρα της ανανέωσης και  εισάγει  κατά  κάποιο τρόπο την  έννοια  του καινούργιου, αναπτερώνει τη  διάθεση  για  δημιουργία. Ο καθένας την ημέρα αυτήν, αναζητεί μία ώρα περισυλλογής και αυτοσυγκέντρωσης. Πάνω λοιπόν στην αλλαγή, δίδεται σε όλους η ευκαιρία, να σταματήσουμε για λίγο το χρόνο και να σκεφτούμε πραγματικά τι θέλουμε να μας προσφέρει η νέα χρονιά. Βέβαια την οποιαδήποτε αλλαγή, δεν θα μας την κάνει η νέα χρονιά, αλλά αντιθέτως η ίδια η φιλοδοξία μας και η ισχυρή μας θέληση, ξεπερνώντας τις δυνάμεις μας για την  πραγματοποίησή της.

     Την ημέρα αυτή, η οποία εορτάζεται παγκοσμίως και συμβολίζει μία νέα αφετηρία,  παραλείπουμε τα δυσάρεστα αλλά και τα ευχάριστα γεγονότα που είχαν επίδραση στο πρόσωπό μας και  αγναντεύουμε το μέλλον με αισιοδοξία, βάζοντας πλώρη για κάτι περισσότερο. Είναι η ώρα της αυτοκριτικής και του απολογισμού των πράξεών μας, για το διάστημα του απερχόμενου χρόνου. Πραγματοποιήσαμε άραγε όσα είχαμε σχεδιάσει;

Αν ναι, θα συνεχίσουμε με νέες δυνάμεις; ΄Αν όχι, θα ψάξουμε να βρούμε τις αιτίες ώστε

να ζητήσουμε  να βελτιώσουμε τη θέση μας μέσα στο χρόνο και στο κοινωνικό περιβάλλον  που ζούμε; Προσδιορίζοντας λοιπόν τις θέσεις μας για τον καινούργιο χρόνο, έρχονται στο νου μας οι αποφθεγματικές φράσεις της ΄Ελεν Κέλλερ, « Όταν κλείνει  μία  πόρτα ευτυχίας, μία  άλλη ανοίγει. Ωστόσο συχνά κοιτάζουμε την κλειστή πόρτα  τόσο πολύ καιρό, ώστε δε βλέπουμε την άλλη που έχει ανοίξει για μας», οι οποίες

ενώ δεν εγράφησαν παραμονές πρωτοχρονιάς αλλά ούτε και γι΄ αυτό το λόγο, εν τούτοις

ευρίσκουν εν προκειμένω πεδίο εφαρμογής και προσιδιάζουν απόλυτα με αυτή την ημέρα, καθόσον  μας προτρέπουν να  εκμεταλλευτούμε την  πρόσκληση της  νέας  εποχής.

Η «ανοιχτή πόρτα» της αισιοδοξίας, μας καλεί να αντιπαρέλθουμε το χρόνο που πέρασε

χωρίς παράπονα, οργή, αφορισμούς  και μεμψιμοιρίες και να  δοθούμε ολόψυχα για το

νέο ξεκίνημα, με υγεία, αγάπη, περισσότερα χαμόγελα, ευτυχία, αισιοδοξία και απαλλαγμένοι από αρνητικές  σκέψεις.

      Στην ψυχή όλων μας φωλιάζει μία κρυφή λαχτάρα, να ζήσουμε πολλά χρόνια ευτυχισμένοι, να  κατορθώσουμε όσα  ονειρευτήκαμε πλημμυρισμένοι από χαρά. Βλέπεις είναι αυτό το διαφορετικό και ξεχωριστό νόημα της πρώτης ημέρας του χρόνου, ημέρα η οποία εκπέμπει προς όλες τις κατευθύνσεις, το μήνυμα της ελπίδας και της αγάπης.

      Πρώτη ημέρα του έτους! Χιλιάδες και ποικίλες ευχές ακούγονται από όλα τα στόμα-τα, οι οποίες διαφοροποιούνται αναλόγως το πρόσωπο στο οποίο απευθύνονται. «Καλή πρόοδο» για το μαθητή, «Καλή σταδιοδρομία» για τον απόφοιτο, «Καλή ανάρρωση» για

τον ασθενή, «Κάθε ευτυχία» για τους νεοπαντρεμένους, «Καλή τύχη» για τους ανύπαντρους,«Ομόνοια και Αγάπη» για όλους τους λαούς πάνω στη γη, κ.λ.π. Αφθονία

αγαθών, χαρές και γέλια τη μέρα αυτή. Παράλληλα όμως και  προβληματισμός σε εμάς τους Έλληνες, για την έμπρακτη συμμετοχή μας στην ανάκαμψη και αναγέννηση του τόπου μας, του εαυτού μας και του κόσμου ολόκληρου, για να πάρουν σάρκα και οστά οι χιλιάδες ευχές μας και τα ακαταμέτρητα όνειρά μας.

     Όμως εμείς που γιορτάζουμε σύμφωνα με τις Ελληνοχριστιανικές παραδόσεις και προσδίδουμε ένα διαφορετικό ειδικό βάρος σε αυτή την ημέρα, η γιορτή της πρωτοχρονιάς, είναι διπλή. Γιορτάζουμε και τον Αϊ-Βασίλη, τον προστάτη των γραμμάτων και των φτωχών. Τα παιδιά περιμένουν τον  γεροντάκο με τα άσπρα  μαλλιά και  γένια, ντυμένο στα κόκκινα με το σακούλι στην πλάτη γεμάτο δώρα, που θα τα μοιράσει ανάμεσά τους. Δεν πρέπει να λησμονήσει ούτε ένα παιδάκι, προσπερνώντας αδιάφορα μπροστά από το μικρό και φτωχικό σπιτάκι που στέκεται δίπλα στο μεγάλο διακοσμημένο αρχοντικό, με τον περίτεχνο και τα πολλά λαμπιόνια φωτισμό, τον κήπο και το τζάκι. Κανείς δεν πρέπει να μείνει παραπονεμένος, επειδή ο δωροδότης Άγιος τον αγνόησε. Εν τούτοις όμως στις ημέρες μας, οι οποίες είναι ημέρες σκληρής δοκιμασίας της Πατρίδας μας, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και οικογένειες που αναζητούν το γάλα του παιδιού τους, που χρειάζονται μες στον παγερό χειμώνα λίγη ζεστασιά, ένα μόνο πιάτο ζεστής σούπας από τα άφθονα και ποικίλα εδέσματά μας, λίγα από τα πλούσια και μυρωδάτα γλυκίσματα, που θα στολίζουν τα τραπέζια των περισσότερων, ένα ζεστό κρεβάτι για τον μοναχικό υπερήλικα και υπάρχει ακόμα πιο μεγάλη δυστυχία σε όσους ο καινούργιος χρόνος τους βρίσκει λαβωμένους, από κάποια απροσδόκητη κακοτυχία. Στο σημείο αυτό εύλογα εγείρεται το ερώτημα. Μήπως θα πρέπει να δώσουμε κάποιο δείγμα από τη  συμπάθειά μας στους ανθρώπους που υποφέρουν, αυτήν τη μεγάλη ημέρα της Πρωτοχρονιάς; Ναι, με το μήνυμα της πανανθρώπινης αγάπης, που μας δίνει κάθε νέα χρονιά, μέσα στο οποίο εσωκλείονται και τα λόγια του Ιησού Χριστού που μας προτρέπουν, να προσευχόμαστε ακόμη και για το καλό του εχθρού μας, θα αναθεωρήσουμε τις προσδοκίες μας για τον εαυτό μας και τον κόσμο που μας περιβάλλει.

Αναλογιζόμενοι τα όσα θα πρέπει να πραγματώσουμε μέσα στη νέα χρονιά, θα πρέπει μεταξύ άλλων να πεισθούμε ότι, οι δοκιμασίες που περνάμε εμείς οι Έλληνες και οι συνεχιζόμενες θυσίες που επάλληλα επωμιζόμαστε για την έξοδό μας από την οικονομική κρίση, σκοπό έχουν να μην μεταφέρουμε και εμείς με τη σειρά μας τα λάθη  των προηγούμενων  στις  πλάτες των  επόμενων  γενεών  μας  και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να μεταβάλλουν το  φρόνημά μας ή να λυγίσουν την πίστη και τη θέλησή μας α καλύτερες  ημέρες. Τούτο θα  είχε ως αποτέλεσμα να καταστούμε ευάλωτοι  διαπραγματευτές, υποκείμενοι  σε απαράδεκτους  εκβιασμούς. Αυτές  λοιπόν  τις στιγμές περισυλλογής θα πρέπει  να ανασύρουμε  μέσα από  τα άδυτα της ιστορίας μας,  όλα εκείνα τα στοιχεία, τα  οποία θα  μας  προτρέψουν να αναλάβουμε τη  δική  μας σταυροφορία, για την διατήρηση των αξιών, των αρχών και των ιδανικών που κάποτε πρωτοπορούσαν με τόση υπερηφάνεια στο αρχαίο Ελληνικό πνεύμα. Άλλωστε αυτά μας δίδαξαν με πείσμα και ανιδιοτέλεια, όσοι παρέμειναν πιστοί στο χρέος και τις εθνικές παρακαταθήκες, αυτά μας υπαγορεύουν και τα  παρακάτω με διαχρονική αξία, λόγια του εμπνευσμένου  Εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά, διερμηνεύοντας την επιθυμία της πονεμένης μας Πατρίδας για τον καινούργιο χρόνο που έρχεται:

                                –   Πατρίδα μου, τι θες να σου χαρίσω

                                    για τον καλό το χρόνο που θα ρθή;

                               –    Παιδί μου, το κορμί το λιονταρίσιο

                                        και το παλικαρίσιο το  σπαθί

                                      και τη νεραϊοδογέννητη  τη χώρα

                                            μαζί με το δικέφαλο αετό.

                                 Δε‘ θέλω’ γω καινούργια ή ξένα δώρα.

                                     Παλιά δικά μου πλούτη σου ζητώ.

                               –     Μητέρα, τα δικά σου τα στολίδια,

                                  τα χαίροντ΄ άλλοι μεσ΄την οικουμένη,

                                  και λάμιες τα φυλάν, τα ζώνουν φίδια

                                    και χάνοντ’ εκεί μεσ’ αντρειωμένοι.

                               –     Παιδί μου, όταν τη δόλια σου μητέρα,

                                        με του παιδιού τον πόνο αγαπάς,

                                          με την αγάπη μόνο μιαν ημέρα,

                                         την παλαιά της δόξα θα της πας!

                                  Ευλογημένη  και  Ευτυχισμένη   Χρονιά