TA NEA ΤΗΣ ΕΑΑΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων συναντήθηκε την 09-01-2013 με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κο Δ. Ελευσινιώτη στο Γραφείο του κου ΥΦΕΘΑ, με συμμετοχή και Επιτελών του. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι απαντήσεις που λάβαμε αναφέρονται κατωτέρω :

α.- Αποφυγή διπλών περικοπών στις συντάξεις των αποστράτων και μη προσμέτρηση στο προς περικοπή ποσό των Μερισμάτων και των ΕΚΟΕΜ.

Ο κος ΥΦΕΘΑ απήντησε ότι έκανε ότι έπρεπε να κάνει και η αρμοδιότητα αυτή είναι τώρα στο υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχει πιθανότητα να μην προσμετρηθεί το ΕΚΟΕΜ.

β.- Μη περικοπή των συντάξεων για τους εργαζόμενους απόστρατους για ένα χρόνο, οι οποίοι εξαιρούνται από σχετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με απόφαση του ΓΛΚ. Ο κος ΥΦΕΘΑ είπε οτι θα αναλάβει σχετικές ενέργειες.

γ.- Είσοδος αποστράτων στις Λέσχες άλλων Οπλων και κυρίως στην Επαρχία. Εδώ υπάρχει το πρόβλημα οτι στην ουσία πλην της ΛΑΕΔ, όλες οι άλλες Λέσχες υπάγονται στον Σ.Ξ. για τις οποίες οι εν ενεργεία και απόστρατοι πληρώνουν εισφορά σε αντίθεση με τους αντίστοιχους του Π.Ν.και της Π.Α. που δεν πληρώνουν. Ο κος ΥΦΕΘΑ ανέθεσε στο Συντονιστικό να του υποβάλει πρόταση που θα περιλαμβάνει και αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά τις Λέσχες, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα.

δ.- Μείωση επιτοκίου δανεισμού από ΑΟΟΑ και επέκταση του χρόνου αποπληρωμής, γιατί πολλοί απόστρατοι δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν.

Ο κος ΥΦΕΘΑ είπε οτι θα το εξετάσει.

ε.- Αλλαγή της Υπουργικής απόφασης που αφορά τον παραθερισμό, σχετικά με την Mοριοδότηση των αποστράτων, ώστε να μην ακολουθούν την μοριοδότηση των εν ενεργεία, αλλά να έχουν δικό τους σύστημα που θα καθορίζεται από τις Ενώσεις.

στ.- Δημιουργία Γραφείου Συντονιστικού των τριών Ενώσεων στο ΥΠΕΘΑ, που θα στελεχώνεται από τις Ενώσεις. Ο κος ΥΦΕΘΑ είπε οτι θα το εξετάσει

ζ.- Η συζήτηση διεξήχθη σε καλό κλίμα και η θέση του κου ΥΦΕΘΑ είναι η χρησιμοποίηση των αποστράτων, άμισθα, όπου αυτό είναι δυνατόν.

2.- Γνωρίζεται επίσης ότι το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων σε συνεργασία με το Δ.Σ. των τριών Ενώσεων Αποστράτων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ) προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της συνταγματικότητας του Μνημονίου ΙΙΙ (ν.4033/12), διεκδικώντας την κατάργηση του, και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών των Μελών τους από την 1η Αυγούστου 2012.

3. Το Συντονιστικό απεφάσισε την ανάθεση αμισθί καθηκόντων νομικού του Συμβούλου στον Αντιστράτηγο ε.α. (Δ) Θ. Καρανίσα επίτιμο Πρόεδρο Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, μέλος του Δ.Σ./ΕΑΑΣ.

Αντιστράτηγος ε.α. Π. Μαυροδόπουλος Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Υποστράτηγος ε.α. Ε, Δανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σπ. Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ

Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν. ε.α.Γ. Τζικάκης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ. Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Επισμηναγός (Ι) Π.Α. ε.α. Γ. Κασσαβέτης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

=====================

Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού της ΕΑΑΝ Οικον. Έτους 2011»

Έχοντας υπόψη:

α. Το ΝΔ 1171/72 «Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξ/κων Ε.Δ».

β. Το Άρθρο 30 του ΝΔ 496/74 «Περί λογιστικού του ΝΠΔΔ»

(αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν.369/76) και το ΠΔ 205/1998 «Περί

ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού

Λογιστικού Σχεδίου για τα Ν.ΠΔ.Δ»

γ. Τον Α.Ν 281/36 « Περί συγχωνεύσεως των παρά τοις πολιτικοις

Υπουργείοις και ταις Γενικαις Διοικήσεσιν Υπηρεσιών Εγκρίσεως και

Εκκαθαρίσεως Δαπανών και των Ειδικών Λογιστηρίων κλπ.» όπως

συμπληρώθηκε με το Ν. 787/43.

δ. Το Ν.4024/11(ΦΕΚ 226Α//27-10-11) σε συνδυασμό με το έγγραφο Φ.950/225/137060/Σ.2186/10-11-11/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

ε. Το έγγραφο Φ.959.4/2/12/Σ71408/18-9-12/ΓΕΝ/Ε3Λ/

στ. Την έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής από 27-9-2012.

α. Τον Ισολογισμό της ΕΑΑΝ Οικονομικής Χρήσης 2011 ύψους

5.177.773,12€

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε:

α. Τον ισολογισμό της ΕΑΑΝ Οικονομικής Χρήσης 2011 ύψους 5.177.773.12€

β. Τον Απολογισμό της ΕΑΑΝ Οικονομικής Χρήσης 2011, ο οποίος

παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα :

(1) Ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2010                        : 4.686.428,02 €

(2) Προστίθενται πραγματοποιηθέντα έσοδα έτους 2011 :              893.276,91 €

Σύνολο:              5.579.704,93 €

(3) Εκπίπτονται Πραγματοποιηθέντα έξοδα έτους 2011.               588.533,21€

(4) Ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2011 που μεταφέρεται στο

Οικονομικό Έτος 2012                                                                 4.991.171,72€

2. Χειριστής θέματος Πχης (Ο) Θ. Τσάκα ΠΝ, Τμηματάρχης ΓΕΝ/Ε3Λ/, τηλ.

210-6551707

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ανθυπλοίαρχος (Ε) Κ. Χειράκη ΠΝ

Τμηματάρχης ΔΓ/ΓΕΝ-Ι

=====================================

ΠΡΟΣ: ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ                                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

(κ. Δ. Ελευσινιώτη)

Τηλ.: 210 6598 229

ΚΟΙΝ : ΣΓ ΥΦΕΘΑ (κ. Ελευσινιώτη)    Φ. 800/4/371070

ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ                            Σ.13

Αθήνα, 09 Ιαν. 2013

ΘΕΜΑ: Απασχόληση Στρατιωτικών Συνταξιούχων

ΣΧΕΤ: α. Ν.3863/2010 Άρθρο 16 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα & Συναφείς

Διατάξεις, Ρυθμίσεις στις Εργασιακές Σχέσεις»

β. Ν.3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του

Δημοσίου & Συναφείς Διατάξεις»

γ. ΦΕΚ 256/2012 Άρθρο 17 «Ρυθμίσεις Κατεπειγόντων θεμάτων

Αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας κ.λ.π.»

δ. ΦΕΚ 2130/12-07-12 «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς

Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Καράμπελα και Δημήτρη Ελευσινιώτη»

1. Σας γνωρίζουμε ότι με την ψηφισθείσα την 31/12/2012, Πράξη

Νομοθετικού Περιεχομένου – ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 256 άρθρο 17), τροποποιείται στο

Ν.3863/2010 η παράγραφος 2 του άρθρου 16.

2. Συγκεκριμένα με την ΠΝΠ, προβλέπεται «Η διάταξη του δευτέρου

εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α’ 115)

αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οσοι συνταξιούχοι έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή

έχουν διοριστεί σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010

(Α’ 40), και έως την ισχύ του παρόντος νόμου δεν καταλαμβάνονταν από τις

διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), όπως ίσχυαν έως την

αντικατάστασή του με το παρόν άρθρο, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται

από 1.1.2014. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), όπως αυτό

ίσχυε έως την αντικατάστασή του με το παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν έως

31.12.2013 για όσους συνταξιούχους είχαν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως την

έναρξη ισχύος του παρόντος. Από 1.1.2014 εφαρμόζονται και στην

περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούμενης κάθε

αντίθετης διάταξης.»

3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι διατάξεις του Ν.3863/2010 (άρθρο

16 παρ. 2) αναστέλλονται για ένα έτος. Ωστόσο ενδεχομένως να ανακύψει ένα

ερώτημα εάν η εν λόγω αναστολή αφορά και στους συνταξιούχους του

δημόσιου τομέα που αναφέρονται στο Ν.3865/2010, και είναι μεταγενέστερος.

4. Η εκτίμησή μας είναι ότι το οικείο άρθρο 10 του Ν.3865/2010

κάνει λόγο για «τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.2676/1999, όπως

ισχύουν (δηλ. Ν.3863/2010), πως έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους

συνταξιούχους του Δημοσίου»… Συνεπώς θα πρέπει η εν λόγω αναστολή

για ένα έτος που αναφέρεται στο (γ) σχετικό να αφορά και στους

συνταξιούχους του Δημοσίου. Ωστόσο για άρση των όποιων τυχόν

αμφισβητήσεων που θα δημιουργηθούν απαιτούνται ξεκάθαρες διευκρινήσεις

από το Γ.Λ.Κ. ότι αφορά και στους στρατιωτικούς συνταξιούχους.

5. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης εκ μέρους του, θα

ενημερωθούν οι Ενώσεις Αποστράτωνκαι τα Γ.Ε., με δική μας μέριμνα. Σε

περίπτωση αρνητικής απάντησης να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία

μέσω κ. ΥΕΘΑ, ώστε:

α. Να συμπεριληφθούν και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι στις

διατάξεις του ΦΕΚ 256/12 (εφόσον αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται)

β. Να γίνουν ενέργειες ώστε να καταργηθεί πλήρως το

συγκεκριμένο άρθρο που αφορά στην απασχόληση των στρατιωτικών

συνταξιούχων και η οποία κατάργησή του ενώ είναι χωρίς κανένα κόστος για

τον κρατικό Π/Υ, από την άλλη τους στερεί σημαντικά εισοδήματα, τα οποία

θα πρέπει να συνυπολογισθούν στις αυξημένες (διπλές και τριπλές)

περικοπές συντάξεων που υποβάλλονται βάσει του Ν.4093/12 και τους

οποίους τους καθιστά ένα από τα πλέον ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.

γ. Να δοθούν ανάλογες οδηγίες σε όσους αποστράτους έχουν ήδη

προβεί σε αιτήσεις προς το Γ.Λ.Κ., για περικοπή ή μείωση των συνταξίμων

αποδοχών τους, έτσι ώστε αυτές να επαναχορηγηθούν.

Δημήτριος Ελευσινιώτης

Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (Ο) Δημήτριος Δρόσος

Οικονομικός Σύμβουλος

===================================

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

1. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ε.Α.Α.Σ.)», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 18Α, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

2. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.)», που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Π. Παπαρρηγοπούλου και Π. Π. Γερμαού, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

3. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χαλκοκονδύλη αρ. 5, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

4. Του Συντονιστικού Συμβουλίου των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Π. Παπαρρηγοπούλου και Π. Π. Γερμανού, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΑΤΑ

1. Του Υπουργού Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.

2. Της υπ΄ αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14-11-2012 (ΦΕΚ Β΄ 3017/14.11.2012) Αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)».

3. Της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 2/85127/0022/22-11-2012 Αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα « Κοινοποίηση Μισθολογικών Διατάξεων», καθ΄ ο μέρος αναφέρεται στην κατάργηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας.

4. Κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως.

Με έννομο συμφέρον προσφεύγουμε ενώπιον του Δικαστηρίου Σας και ζητούμε την ακύρωση α) της υπ΄ αριθμ. οικ 2/83408/0022/14-11-2012 (ΦΕΚ Β΄ 3017/14.11.2012) Αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)» και β) της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 2/85127/0022/22-11-2012 Αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα « Κοινοποίηση Μισθολογικών Διατάξεων», καθ΄ ο μέρος αναφέρεται στην κατάργηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας, καθώς και κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως, για τους κάτωθι προβαλλομένους νομίμους, βασίμους και αληθείς λόγους, καθώς και όσους επιφυλασσόμασε να προσθέσουμε στο μέλλον, νομίμως και εμπροθέσμως.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ι. Αποτελούμε Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχουν συσταθεί, δυνάμει των διατάξεων του Ν.Δ. 1171/1972 (Α΄ 82), ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) υπαγόμενα στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, ασκουμένη……

(Στις 32 σελίδες που ακολουθούν αναφέρονται: Σύντομο ιστορικό, σύσταση Ενώσεων ως ΝΠΔΔ, σκοποί Ενώσεων, θεμάτων που επιλαμβάνονται, διαμαρτυρίες για τη πληθώρα των δυσμενών μέτρων κατά των ε.α. στελεχών, αιτουμένης τέλος ακυρώσεως των άδικων μέτρων.)

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

==========================

Αναστολή Δόσεων Δανείων ΜΤΝ

Σας γνωρίζεται ότι το ΔΣ του ΜΤΝ (ως σήμα ΓΕΝ: 040805 Φεβ. ’13) αποφάσισε’ :
α.  Την αναστολή παρακράτησης των δόσεων δανείων του ΜΤΝ για το ‘εν ενεργεία’ προσωπικό ΠΝ & ΛΣ, για ένα τετράμηνο, αρχής γενομένης από τη μισθοδοσία του Μαρτίου’ 13 και
β. Την κατά περίπτωση (Μεμονωμένα) αναστολή των δόσεων για τους Μερισματούχους (συμπεριλαμβανομένων των ‘εν αποστρατεία’ στελεχών), με σοβαρό οικονομικό πρόβλημα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με το τμήμα Δανείων ΜΤΝ στο τηλ. 210 3322050

========================

Προμήθεια Βρογχοσκοπίου για το ΝΝΑ

Το Δ.Σ. της ΕΑΑΝ αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα την αγορά Βιντεοβρογχοσκοπίου για τις ανάγκες του ΝΝΑ αξίας 13.900,00 πλέον ΦΠΑ (Πρακτικά ΔΣ/ΕΑΑΝ της 20.12.2012)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: