ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως…………………….

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδριάσεως του ∆Σ/ΕΑΑΝ της 5ης -10-2012
Υπ’ Αριθ. 132

Αθήνα σήµερα  Παρασκευή 5 Οκτωβρίου   2012 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Αντιναυάρχου εα Σπ. Περβαινά Π.Ν., έγινε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΑΑΝ στην οδό Π. Π. Γερµανού-Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεµάτων.
2.-  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ευρέθη σε απαρτία. Άπαντες παρόντες.
3.- Μετά τη διαπίστωση αυτή, ο Πρόεδρος, Αντιναύαρχος εα Σπ.
Περβαινάς ΠΝ, προέβη στη συζήτηση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως, που είχε κοινοποιηθεί στα µέλη 24 ώρες ενωρίτερα της ηµεροµηνίας συγκλήσεως του ∆. Συµβουλίου.
4.- Μετά από διεξοδική συζήτηση ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο
Επικύρωση πίνακα υποψηφιοτήτων για ανακήρυξη αιρετών Μελών του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) κατά τις αρχαιρεσίες της 25ης Νοεµβρίου 2012.
ΣΧΕΤ.: α) Ν.∆. Υπ΄αριθµ. 1171/72 Περί Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωµατικών Ενόπλων ∆υνάµεων. Όπως ισχύει σήµερον µετά τις επελθούσες τροποποιήσεις.
β) Π.∆. Υπ΄ αριθµ. 576/78 περί κυρώσεως Κανονισµού
Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού.
γ) Φ. 932/2/93/18-2-1993 (ΦΕΚ 216/Β/93 από 31 Μαρτίου
1993, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκρίσεις  (1) Τροποποίηση κοινής αποφάσεως Υπουργών Εθνικής Άµυνας  και Οικονοµικών  µε θέµα «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων που αφορούν στην εκλογή του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) και ΦΕΚ 472/Β/93 από 29 Ιουνίου 1993.
δ) Πρακτικό ∆Σ/ΕΑΑΝ υπ΄ αριθµ. 105 από 7-3-12 θέµα 2ο,ορισµός ηµεροµηνίας των αρχαιρεσιών ΕΑΑΝ της 25ης-11-2012.
ε) Πρακτικό ∆Σ/ΕΑΑΝ υπ΄ αριθµ. 115 από 23-5-2012 θέµα 1ο Σύσταση Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες ΕΑΑΝ στις 25 Νοεµβρίου 2012.
στ) Πρακτικό ∆Σ/ΕΑΑΝ υπ΄αριθµ. 115 της 23-5-12 θέµα 2ο, Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΑΑΝ (∆Σ), λόγω λήξης της θητείας των Μελών του νυν ∆.Σ. την 1-3-2013.
1. Υπό του Προέδρου προσκοµίσθηκαν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΑΑΝ οι υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιοτήτων µελών της ΕΑΑΝ που επιθυµούν την εκλογή τους για το νέο ∆.Σ. αυτής κατά τις
αρχαιρεσίες που θα γίνουν στις 25 Νοεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα σχετικά.
2. Σε εφαρµογή του άρθρου 14 του Ν.1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α/11-12-90) και της κοινής Υπουργικής απόφασης  των Υπουργών Εθνικής Αµύνης και Οικονοµικών (αρ. Φακ. 932/2/93/18-2-93 ΦΕΚ216/Β/93 και 472/Β/93) που αφορά στην εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ).
3. Υποβάλλονται οι κάτωθι υποψηφιότητες κατά κατηγορία και αλφαβητική σειρά σύµφωνα µε τις αιτήσεις τους.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ-ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ (1 ή 2 σταυροί)

(Ο πλειοψηφήσας εκλέγεται  Πρόεδρος και ο δεύτερος Αντιπρόεδρος)
1) ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.
2) ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θεόδωρος  Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.
3) ΖΩΪ∆ΑΚΗΣ Αντώνιος Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.
4) ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗΣ Νικόλαος Αντιναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.
5) ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Παναγιώτης Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.
6) ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπυρίδων Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.
7) ΤΖΑΡ∆ΗΣ Εµµανούηλ Υποναύαρχος (ΥΦ) ΠΝ ε.α.

ΜΕΛΗ

ΜΑΧΙΜΟΙ-∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΙ (1 ή 2 σταυροί)
1) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  Ιωάννης Αρχιπλοίαρχος  (∆δ)  ΠΝ ε.α.
2)  ΞΥΤΣΑΣ Κωνσταντίνος Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.
3)  ΠΑΤΕΛΗΣ Βασίλειος Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.

2) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ (1 σταυρός)
1) ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.
1) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ∆ηµήτριος Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (1 σταυρός)
1) ΒΙ∆ΑΚΗΣ Ιωάννης Αρχιπλοίαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.
2) ΚΟΛΟΒΟΣ Βασίλειος Πλοίαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.
3) ΜΑΝΤΑΣ ∆ηµήτριος Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.
4) ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Νικόλαος Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ (1 σταυρός)
1) ΓΡΙΒΑΣ Θεόδωρος Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ ε.α.
2) ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ ε.α.
3) ΤΖΑΡ∆ΗΣ Εµµανουήλ Υποναύαρχος (ΥΦ) ΠΝ ε.α.

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ (1 σταυρός)
1) ΚΑΛΟΓΕΙΤΩΝ Παναγιώτης Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)
2) ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ∆ηµήτριος Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)
3) ΤΣΙΡΗΣ Άγγελος Πλοίαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  (Ε) (πρώην ΠΥ-ΠΤ)  (1 έως 3 σταυροί)
1)   ΑΪ∆ΙΝΗΣ Χαράλαµπος Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
2)   ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Εµµανουήλ Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
3)   ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Στυλιανός Σηµαιοφόρος (Ε) ΠΝ ε.α.
4)   ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
5)   ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Γεώργιος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
6)   ΚΛΑΡΝΕΤΑΣ Νικόλαος Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
7)   ΚΟΥΚΑΣ Γεώργιος Αντιπλοίαρχος (Ε)  ΠΝ ε.α.
8)   ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Σηµαιοφόρος (Ε) ΠΝ ε.α.
9)   ΠΑΠΑ∆ΑΣ Στέργιος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
10) ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παναγιώτης Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α.
11) ΤΑΤΣΗΣ ∆ηµήτριος Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
12  ΤΖΙΚΑΚΗΣ Γεώργιος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
13) ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Αναστάσιος Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

3.   Το ∆Σ  λαβόν υπόψη τα σχετικά επικυρώνει και ανακηρύσσει οµόφωνα τους παραπάνω αναφερόµενους,  υποψήφιους για τις αρχαιρεσίες εκλογής του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΑΑΝ της 25ης Νοεµβρίου 2012.

Ακριβές Απόσπασµα
Για την ακρίβεια της Αντιγραφής
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αντιπλοίαρχος ε.α. Γ. ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΠΝ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: