ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω πληθώρας ύλης που η εφημερίδα μας λαμβάνει για δημοσίευση, συν την ειδησιογραφία και αυτά που απορρέουν από τις δραστηριότητες του Συνδέσμου και πρέπει να δημοσιευτούν, δημιουργείται πρόβλημα χώρου στις εκδόσεις μας. Πολλές φορές υποχρεωνόμαστε να μη δημοσιεύουμε πολυσέλιδες επιστολές ή κείμενα και να παραλείπουμε μέρος αυτών (κατόπιν συνεννοήσεως με τον ενδιαφερόμενο φυσικά).

Αυτό μας φέρνει σε δύσκολη θέση και μας λυπεί αφάνταστα.

Παράκληση, τα κείμενα, επιστολές κ.α. προς δημοσίευση να μην υπερβαίνουν τις 2 σελίδες Α4, και αν δεν είναι δυνατόν να είναι σε cd ή δακτυλογραφημένα, να είναι καθαρογραμμένα – ευανάγνωστα.

Σας ευχαριστούμε.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δ.Σ. του ΣΑ/ΣΜΥΝ για τον θάνατο του ιδρυτικού του μέλους και τ. Προέδρου Γιώργου Σκουτέλα εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια προς τις τρεις θυγατέρες του και τα αδέλφια του. Αντιπροσωπεία να παραστεί στη ταφή στον ΜΑΡΑΘΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ. Αντί δε στεφάνου, θα καταθέσει το ποσόν των 50,00€ στη πρόνοια της ΕΑΑΝ. Ο Γιώργος Σκουτέλας υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του ΣΑ/ΣΜΥΝ, διατελέσας και Πρόεδρος την περίοδο 1986-1990.

Κατετάγη στον Πόρο το 1953 (Σ.Ν.)

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

Ο συνάδελφος Βασ. Μαρτζούκος μας προμήθευσε τα πιο κάτω, σπάνια βιβλία, εκπαιδευτικού περιεχομένου:
• Στοιχεία Τηλεγραφίας (του 1917)
• Εγχειρίδιο Ναυτών Θερμαστών (1938)
• Αγγλικά Τεχνικά Μαθήματα του Αλ. Μ. Σακελλαρίδη (1938)
• Basic Electrical Enginneering (Αμερικάνικη έκδοση 1945)
Τον ευχαριστούμε θερμά.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

===============

=========================

Η Καρκαλέτση Ευαγγελία (κόρη του Πλωτάρχη (ε) ε.α. ΠΝ Γεωργίου Καρκαλέτση) χειρούργος Οφθαλμίατρος  ,Δέχεται  Καλαμών 1 & Π.Τσαλδάρη 19 Περιστέρι (πλησίον σταθμού Μετρό Αγ. Αντώνιος). Τηλ.:2105728164, κιν.: 6973200310

«ΕΦΥΓΑΝ»

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΠ.

Υπον/ρχος ε.α. Βετ. Β! Π.Π.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

Αντιπλ. (Ε) ε.α. Π.Ν.

ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΛ.

Υπον/ρχος (Μ) ε.α. Π.Ν.

ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝ.

Πλωτ. (Ε) ε.α. Π.Ν. (1965)

ΤΖΟΒΛΑΣ ΝΙΚ.

Ανθυπλ. ε.α. (Ε) Π.Ν.

ΤΣΑΜΑΔΟΣ ΚΙΜΩΝ.

Αρχιπλ. ε.α. Π.Ν.

ΦΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ.

Υποπλ. (Ε) ε.α. Π.Ν. ΣΝ 1947

ΜΕΛΙΤΑΣ ΔΗΜ.

Υποπλ. (Ε) ε.α. ΣΝ 1951

ΑΪΔΙΝΗΣ ΓΕΩΡ.

Αρχιπλ. (Δδ) ε.α. Π.Ν.

ΠΑΣΣΑΣ ΜΕΝ.

Υπον/ρχος ε..α Π.Ν. Βετ. Β! Π.Π.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ.

Σημ. (Ε) ε.α. ΣΝ 1959

ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΓΕΩΡ.

Σημ. (Ε) ε.α. ΣΝ 1953

ΜΙΣΘΟΣ ΝΙΚ.

Ανθ/ρχος (Ε) ε.α. ΣΝ 1947

ΚΡΙΣΠΟΣ ΙΩΑΝ.

Υποπλ. (Ε) ε.α.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝ.

Ανθστής ε.α. ΣΔΥΝ 1973

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως…………………….

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδριάσεως του ∆Σ/ΕΑΑΝ της 5ης -10-2012
Υπ’ Αριθ. 132

Αθήνα σήµερα  Παρασκευή 5 Οκτωβρίου   2012 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Αντιναυάρχου εα Σπ. Περβαινά Π.Ν., έγινε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΑΑΝ στην οδό Π. Π. Γερµανού-Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεµάτων.
2.-  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ευρέθη σε απαρτία. Άπαντες παρόντες.
3.- Μετά τη διαπίστωση αυτή, ο Πρόεδρος, Αντιναύαρχος εα Σπ.
Περβαινάς ΠΝ, προέβη στη συζήτηση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως, που είχε κοινοποιηθεί στα µέλη 24 ώρες ενωρίτερα της ηµεροµηνίας συγκλήσεως του ∆. Συµβουλίου.
4.- Μετά από διεξοδική συζήτηση ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο
Επικύρωση πίνακα υποψηφιοτήτων για ανακήρυξη αιρετών Μελών του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) κατά τις αρχαιρεσίες της 25ης Νοεµβρίου 2012.
ΣΧΕΤ.: α) Ν.∆. Υπ΄αριθµ. 1171/72 Περί Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωµατικών Ενόπλων ∆υνάµεων. Όπως ισχύει σήµερον µετά τις επελθούσες τροποποιήσεις.
β) Π.∆. Υπ΄ αριθµ. 576/78 περί κυρώσεως Κανονισµού
Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού.
γ) Φ. 932/2/93/18-2-1993 (ΦΕΚ 216/Β/93 από 31 Μαρτίου
1993, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκρίσεις  (1) Τροποποίηση κοινής αποφάσεως Υπουργών Εθνικής Άµυνας  και Οικονοµικών  µε θέµα «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων που αφορούν στην εκλογή του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) και ΦΕΚ 472/Β/93 από 29 Ιουνίου 1993.
δ) Πρακτικό ∆Σ/ΕΑΑΝ υπ΄ αριθµ. 105 από 7-3-12 θέµα 2ο,ορισµός ηµεροµηνίας των αρχαιρεσιών ΕΑΑΝ της 25ης-11-2012.
ε) Πρακτικό ∆Σ/ΕΑΑΝ υπ΄ αριθµ. 115 από 23-5-2012 θέµα 1ο Σύσταση Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες ΕΑΑΝ στις 25 Νοεµβρίου 2012.
στ) Πρακτικό ∆Σ/ΕΑΑΝ υπ΄αριθµ. 115 της 23-5-12 θέµα 2ο, Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΑΑΝ (∆Σ), λόγω λήξης της θητείας των Μελών του νυν ∆.Σ. την 1-3-2013.
1. Υπό του Προέδρου προσκοµίσθηκαν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΑΑΝ οι υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιοτήτων µελών της ΕΑΑΝ που επιθυµούν την εκλογή τους για το νέο ∆.Σ. αυτής κατά τις
αρχαιρεσίες που θα γίνουν στις 25 Νοεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα σχετικά.
2. Σε εφαρµογή του άρθρου 14 του Ν.1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α/11-12-90) και της κοινής Υπουργικής απόφασης  των Υπουργών Εθνικής Αµύνης και Οικονοµικών (αρ. Φακ. 932/2/93/18-2-93 ΦΕΚ216/Β/93 και 472/Β/93) που αφορά στην εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ).
3. Υποβάλλονται οι κάτωθι υποψηφιότητες κατά κατηγορία και αλφαβητική σειρά σύµφωνα µε τις αιτήσεις τους.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ-ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ (1 ή 2 σταυροί)

(Ο πλειοψηφήσας εκλέγεται  Πρόεδρος και ο δεύτερος Αντιπρόεδρος)
1) ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.
2) ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θεόδωρος  Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.
3) ΖΩΪ∆ΑΚΗΣ Αντώνιος Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.
4) ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗΣ Νικόλαος Αντιναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.
5) ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Παναγιώτης Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.
6) ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπυρίδων Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.
7) ΤΖΑΡ∆ΗΣ Εµµανούηλ Υποναύαρχος (ΥΦ) ΠΝ ε.α.

ΜΕΛΗ

ΜΑΧΙΜΟΙ-∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΙ (1 ή 2 σταυροί)
1) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  Ιωάννης Αρχιπλοίαρχος  (∆δ)  ΠΝ ε.α.
2)  ΞΥΤΣΑΣ Κωνσταντίνος Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.
3)  ΠΑΤΕΛΗΣ Βασίλειος Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.

2) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ (1 σταυρός)
1) ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.
1) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ∆ηµήτριος Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (1 σταυρός)
1) ΒΙ∆ΑΚΗΣ Ιωάννης Αρχιπλοίαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.
2) ΚΟΛΟΒΟΣ Βασίλειος Πλοίαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.
3) ΜΑΝΤΑΣ ∆ηµήτριος Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.
4) ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Νικόλαος Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ (1 σταυρός)
1) ΓΡΙΒΑΣ Θεόδωρος Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ ε.α.
2) ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ ε.α.
3) ΤΖΑΡ∆ΗΣ Εµµανουήλ Υποναύαρχος (ΥΦ) ΠΝ ε.α.

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ (1 σταυρός)
1) ΚΑΛΟΓΕΙΤΩΝ Παναγιώτης Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)
2) ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ∆ηµήτριος Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)
3) ΤΣΙΡΗΣ Άγγελος Πλοίαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ  (Ε) (πρώην ΠΥ-ΠΤ)  (1 έως 3 σταυροί)
1)   ΑΪ∆ΙΝΗΣ Χαράλαµπος Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
2)   ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Εµµανουήλ Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
3)   ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Στυλιανός Σηµαιοφόρος (Ε) ΠΝ ε.α.
4)   ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
5)   ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Γεώργιος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
6)   ΚΛΑΡΝΕΤΑΣ Νικόλαος Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
7)   ΚΟΥΚΑΣ Γεώργιος Αντιπλοίαρχος (Ε)  ΠΝ ε.α.
8)   ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Σηµαιοφόρος (Ε) ΠΝ ε.α.
9)   ΠΑΠΑ∆ΑΣ Στέργιος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
10) ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παναγιώτης Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α.
11) ΤΑΤΣΗΣ ∆ηµήτριος Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
12  ΤΖΙΚΑΚΗΣ Γεώργιος Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.
13) ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Αναστάσιος Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α.

3.   Το ∆Σ  λαβόν υπόψη τα σχετικά επικυρώνει και ανακηρύσσει οµόφωνα τους παραπάνω αναφερόµενους,  υποψήφιους για τις αρχαιρεσίες εκλογής του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΑΑΝ της 25ης Νοεµβρίου 2012.

Ακριβές Απόσπασµα
Για την ακρίβεια της Αντιγραφής
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αντιπλοίαρχος ε.α. Γ. ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΠΝ