ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΑΑΝ


Αθήνα 29-03-2012

ΠΡΟΣ :Υπουργό Εθνικής Άµυνας κο ∆. Αβραµόπουλο

ΚΟΙΝ  : Πρόεδρο ΠΑ.ΣΟΚ. κο Ε. Βενιζέλο

             Πρόεδρο Ν.∆. ΚΟ Α. Σαµαρά

             Γενική Γραµµατέα της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. κα Α. Παπαρήγα

             Πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ κο Γ. Καρατζαφέρη

             Πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ κο Α. Τσίπρα

             Πρόεδρο της ∆ΗΜ.ΑΡ κο Φ. Κουβέλη

             Πρόεδρο της ∆Η.ΣΥ κα Ν. Μπακογιάννη

             Πρόεδρο Ανεξαρτήτων Ελλήνων κο Π. Καµµένο

             Πρόεδρο Κοινωνικής Συµµαχίας κα Λ. Κατσέλη

             Πρόεδρο Άρµατος Πολιτών κο Ι. ∆ηµαρά

             Υπουργό Οικονοµικών κο Φ. Σαχινίδη

             Αναπληρωτή ΥΠΕΘΑ κο Ι. Ραγκούση

             Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ. Κωσταράκο

             Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Κ. Χρηστίδη Π.Ν.

             Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ Αντιναύαρχο ΛΣ Κ. Σούλη

             Λοιπούς Κοµµατικούς Σχηµατισµούς

             Μ.Τ.Ν.-Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Α.

             Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ : Επιπτώσεις από το P.S.I.

Αξιότιµε κε Υπουργέ

1.- Με αγανάκτηση πληροφορηθήκαµε τις επιπτώσεις από την εφαρµογή του

P.S.I. στα αποθεµατικά του  Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού ( Μ.Τ.Ν.) και της

Ενώσεως Αποστράτων Αξιωµατικών Ναυτικού ( Ε.Α.Α.Ν.) που αφορούν τα εν

ενεργεία και αποστρατεία στελέχη του Πολεµικού Ναυτικού και τού Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ όσον αφορά το Μ.Τ.Ν. και τους απόστρατους Αξιωµατικούς του Π.Ν.

και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όσον αφορά την Ε.Α.Α.Ν.

2.- Συγκεκριµένα , τα  αποθεµατικά των ως άνω Ταµείων διαµορφώθηκαν ως

ακολούθως , σύµφωνα µε τα επίσηµα έγγραφα που τους έστειλε η Τράπεζα

της Ελλάδος (ΤτΕ ):

α.- Την 09-03-2012 (προ P.S.I.) το σύνολο των κεφαλαίων των ως άνω

Ταµείων ανερχόταν στα ακόλουθα ποσά :

(1).- Μέρισµα Μ.Τ.Ν.                                                             30.689.800,99 Ε

(2).- Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. του Μ.Τ.Ν.                                               60.595.062,44 Ε

(3).- Νοσηλευτικό Ίδρυµα Ναυτικού (Ν.Ι.Ν.)                            9.103.642,87 Ε

(4).- Ε.Α.Α.Ν.                                                                           4.330.058,40 Ε

β.- Την 12-03-2012 , µετά την ολοκλήρωση του P.S.I. η ονοµαστική αξία του

ενεργητικού των ως άνω Ταµείων  διεµορφώθη στα ακόλουθα ποσά :

(1).- Μέρισµα Μ.Τ.Ν.                                    17.549.856,44 Ε (µείωση 42,81%)

(2).- Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. του Μ.Τ.Ν.                      34.651.076,66 Ε (µείωση 42,81%)

(3).- Νοσηλευτικό Ίδρυµα Ναυτικού (Ν.Ι.Ν.)   5.205.886,66 Ε (µείωση 42,81%)

(4).- Ε.Α.Α.Ν.                                                  2.476.128,90 Ε (µείωση 42,81%)    2

γ.- Την 12-03-2012 η τρέχουσα αξία του ενεργητικού των αποθεµατικών των

ως άνω Ταµείων ήταν :

(1).- Μέρισµα του Μ.Τ.Ν.                               9.385.139,09 Ε (µείωση 69,42%)

(2).- Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. του Μ.Τ.Ν.                     18.530.360,78 Ε (µείωση 69,42%)

(3).- Νοσηλευτικό Ίδρυµα Ναυτικού (Ν.Ι.Ν.)  2.783.952,68 Ε (µείωση 69,42%)

(4).- Ε.Α.Α.Ν.                                                 1.324.159,79 Ε (µείωση 69,42%)

δ.- ∆ιευκρινίζεται ότι το Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. είναι ειδικός διανεµητικός λογαριασµός

ενισχυτικός του µερίσµατος , ο οποίος συστάθηκε πρόσφατα και διανέµει

κυρίως τις εισφορές των µετεχόντων σε αυτό (εν ενεργεία και αποστρατεία

στελέχη του Π.Ν. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) , χωρίς την επιβάρυνση του κρατικού

Π/Υ. Επίσης ότι η εισφορά του εν ενεργεία και αποστρατεία προσωπικού του

Π.Ν. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ   υπέρ του Ν.Ι.Ν. που είναι τα αποκλειστικά  έσοδά

του , χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό Π/Υ, αφορά την κατασκευή / συντήρηση

/ εξοπλισµό του Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών (Ν.Ν.Α.) και παρακρατείται

ανελλιπώς από το έτος 1947.

3.- Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ονοµαστική αξία των αποθεµατικών η

οποία όµως ανάγεται σε βάθος χρόνου, λόγω της εκ νέου επένδυσής τους σε

οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ευρίσκεται στο 57,19% της αρχικής τους

αξίας, ενώ η τρέχουσα αξία τους που στην ουσία είναι το ποσόν το οποίο

µπορεί να εκταµιευθεί στο εγγύς µέλλον ευρίσκεται στο 30,58% της αρχικής.

4.- Η αγανάκτησή µας πηγάζει κυρίως εκ του γεγονότος ότι τα Ταµεία µας τα

οποία είχαν χρηστή διαχείριση και φρόντιζαν αντί να µοιράζουν χρήµατα να τα

φυλλάττουν για τις επερχόµενες γενεές, υπέστησαν την µεγαλύτερη ζηµιά

Έτσι  για άλλη µία φορά  τιµωρούνται οι συνεπείς.

5.- Τα χρήµατα τα οποία η ΤτΕ επένδυσε εν πλήρη αγνοία µας δεν είναι

χρήµατα του ∆ηµοσίου, αλλά χρήµατα που προέρχονται από τις εισφορές των

Μελών των Ταµείων αυτών.

6.- Κατόπιν των ανωτέρω και µε βάση αφενός µεν των  δεσµεύσεων του

πρώην Υπουργού Οικονοµικών στην Κυβέρνηση στην οποίαν µετέχετε και

εσείς, κου Ε. Βενιζέλου, αλλά και των κανόνων της ηθικής που πρέπει να

διέπουν ένα ευνοµούµενο Κράτος, ζητάµε την αναπλήρωση των

απολεσθέντων κεφαλαίων µας µε τους ακόλουθους τρόπους, εκ των οποίων

ορισµένοι είναι άµεσης απόδοσης και ορισµένοι θα αποδώσουν σε βάθος

χρόνου :

α.-  Αναπλήρωση από τον κρατικό προϋπολογισµό, όπως επίµονα ζητούν

και άλλα Ταµεία και Ν.Π.∆.∆., τα οποία έχασαν χρήµατα των Μελών τους ή

χρήµατα του κρατικού Π/Υ που ήταν κατατεθειµένα στην ΤτΕ.

β.-  Εξαίρεση των Ταµείων από την υποχρέωση ισοσκελισµένου

προϋπολογισµού για το τρέχον και το επόµενο έτος, γιατί µε την αποµείωση

των κεφαλαίων τους τα Ταµεία χάνουν έσοδα από τόκους.

γ- Απόδοση του 2% των αποδοχών που πληρώνουν οι εν ενεργεία υπέρ της

ανεργίας, στο Μ.Τ.Ν, γιατί οι εν ενεργεία ουδεµίαν ωφέλεια έχουν από το εν

λόγω µέτρο.

δ.- Απόδοση του συνόλου ή ενός µεγάλου ποσοστού της κράτησης υπέρ της

Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που πληρώνουν οι

απόστρατοι, στο Μ.Τ.Ν.

ε.- Απαλλαγή από την καταβολή Φόρου Εισοδήµατος από το Μ.Τ.Ν. ( είναι

περίπου 800.000,00 € το έτος ) και την Ε.Α.Α.Ν. (είναι περίπου 15.000,00 €

το έτος), µέχρι την ολοκλήρωση του συµψηφισµού µε τα απολεσθέντα

κεφάλαια. 3

στ.- Αναβολή της δηµιουργίας του ενιαίου για τους τρεις Κλάδους των Ε.∆.

Ταµείου στο οποίο θα εισρέουν όλα τα έσοδα από τους κοινωνικούς πόρους,

το οποίο είναι υπό εξέταση και συνέχιση του σηµερινού καθεστώτος της

κατανοµής των εσόδων του κάθε Κλάδου σε κάθε Κλάδο, γιατί τα Ταµεία

ενδιαφέροντος Π.Ν. έχουν υποστεί µεγαλύτερη ζηµιά έναντι των άλλων δύο

Κλάδων των Ε.∆.

ζ.-  Αποδέσµευση των Ταµείων µας από την υποχρέωση  κατάθεσης των

εισπράξεών τους  στην Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί ουδεµία πλέον

εµπιστοσύνη έχουµε στην διαχείριση των δικών µας χρηµάτων από την ΤτΕ.

η.- Πώληση στα  Ταµεία µας χωρίς καταβολή του τιµήµατος, ακινήτων που

ανήκουν στο ∆ηµόσιο,  ναυτικού κατ αρχήν ενδιαφέροντος και ιστορίας,

µέχρι του ποσού που έχει απολεσθεί, ώστε αυτά να  αξιοποιηθούν επ’

ωφελεία των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών του Π.Ν. και του Λ.Σ-

ΕΛ.ΑΚΤ.

Ως παράδειγµα θα µπορούσαν  να προταθούν τα κτίρια του Κ.Ε./ΠΟΡΟΣ, της

Ν.∆.Β.Ε., της ∆.∆.Μ.Ν. στην Πλατεία Κλαυθµώνος και της Σ.Ν.∆., τα οποία

εποφθαλµιούν µε πολλές πιθανότητες να τα αποκτήσουν άνευ τιµήµατος

διάφοροι ∆ήµοι.

θ.- Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε στρατόπεδα του Π.Ν.

χωρίς την καταβολή των ειδικών τελών, φόρων κλπ., των οποίων τα έσοδα θα

οδεύουν στο Μ.Τ.Ν.

7.- Από τα ανωτέρω προτεινόµενα µέτρα, τα των παραγράφων 6η και 6θ που

είναι αρµοδιότητος Π.Ν., τίθενται υπό την αίρεση εγκρίσεώς τους από το

Γ.Ε.Ν.

8.- Επειδή η εύκολη και Κυβερνητικά κατευθυνόµενη λύση είναι η µείωση των

µερισµάτων που δίνει το Μ.Τ.Ν. και αφορά τώρα τους απόστρατους, αλλά και

νοµοτελειακά και τους εν ενεργεία, σας γνωρίζουµε ότι οι απόστρατοι έχουν

ήδη απώλειες των αποδοχών τους που κυµαίνονται περί το 50%, στις οποίες

περιλαµβάνεται και η µείωση του Μερίσµατος του Μ.Τ.Ν. κατά 8% το 2011 και

14% το 2012 και δεν είναι διατεθειµένοι να χάσουν και άλλα από πράξεις και

αµέλειες της ΤτΕ, του Υπουργείου Οικονοµικών και παντός υπευθύνου για

την κατάσταση που βιώνουν τώρα. Η µέχρι τώρα “ευγενική“ αντίδραση των

αποστράτων δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως αδυναµία ή απώλεια µνήµης

ιδίως εν όψει των επερχόµενων βουλευτικών εκλογών

Αξιότιµε κε Υπουργέ

Οι Ενώσεις / Οµοσπονδίες / Σύνδεσµοι / Σύλλογοι που προσυπογράφουµε

την παρούσα δεν µπορούµε να  δεχθούµε την “λεηλασία“ των Ταµείων  µας,

που όπως προείπαµε έγινε στα δικά µας χρήµατα και σας ζητάµε οι ενέργειές

σας στην αναπλήρωση των απολεσθέντων να είναι άµεσες.

Σας ενηµερώνουµε ότι  διατηρούµε το δικαίωµα της κατάθεσης αγωγής

κατά της Τράπεζας της Ελλάδος, διεκδικούντες την επιστροφή των κακώς και

εν πλήρη αγνοία µας επενδυθέντων και απολεσθέντων αποθεµατικών των

Ταµείων µας.

Προς τα Κόµµατα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αυτά τα οποία

προτίθενται να διεκδικήσουν την ψήφο του Ελληνικού  Λαού στις

προσεχείς εκλογές απευθύνουµε ωσαύτως την παρούσα επιστολή και

τα καλούµε να λάβουν θέση στα αιτήµατά µας. 4

Αυτονόητο είναι ότι στο παρόν κείµενο οι φορείς που εκπροσωπούν τους εν

ενεργεία προσυπογράφουν  ότι αναφέρεται και αφορά τους εν ενεργεία .

                                      ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

Για την Ε.Α.Α.Ν. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς Π.Ν.

Για τον Σ.Α./ΣΝ∆ ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Ξ. Μαυρογιάννης Π.Ν.

Για τον Ε.Σ.Υ ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Ν. Γενοβέλης Π.Ν.

Για τον Ε.Σ.Ν.Α. ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος ε.α. Γ. Μπεζεριάνος Π.Ν.

Για τον ΣΑ/ΣΜΥΝ ο Πρόεδρος Επστής Ε. Σφακτός

Για τον ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Ν. Βασιλείου Π.Ν.

Για την Ε.Α.Λ.Σ. ο Πρόεδρος Υποναύαρχος ε.α. Γ. Καλαρώνης Λ.Σ.

Για την ΠΕΑΛΣ ο Πρόεδρος Αντιπλοίαρχος Σ. Πασσάκος Λ.Σ.

Για την ακρίβεια

Αντιναύαρχος ε.α. Σπ. Περβαινάς Π.Ν.

Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΑΝ

                                                                                                          Ημερ.: 04-04-2012

1.- Με αφορμή διάφορα κακόβουλα σχόλια και ανακοινώσεις, τα οποία στρέφονται προσωπικά εναντίον μου,  αλλά και καλόβουλες απορίες των Μελών μας, σχετικά με την στάση των δύο Μελών του ΔΣ/ΕΑΑΝ που μετέχουν στο 7μελές ΔΣ/ΜΤΝ, κατά τις  τελευταίες συνεδριάσεις του, θα ήθελα να ενημερώσω τα Μέλη της ΕΑΑΝ για τα ακόλουθα:
α.- Είμαι εκείνος ο οποίος έδωσε μάχη για να συμμετέχουν στο ΔΣ/ΜΤΝ εκπρόσωποι εκ του ΔΣ/ΕΑΑΝ, όπως δεν συνέβαινε τα τελευταία χρόνια και επομένως ο τελευταίος ο οποίος θα υπαγόρευε ή θα δεχόταν ψήφο που θα ήταν ενάντια στα συμφέροντα των αποστράτων.
β.- Έχω συνηθίσει να μην κρύβομαι πίσω από το δάκτυλό μου και να μην αντιμετωπίζω τα προβλήματα επιφανειακά και επικοινωνιακά, αλλά να λέω πάντα την αλήθεια και να μάχομαι για το δίκαιο.
γ.- Ως Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, η οποία είναι υπερκομματική, λαμβάνω τις αποφάσεις μου όχι με κομματικά ή πολιτικά κριτήρια, αλλά μόνο με γνώμονα το συμφέρον των Μελών της ΕΑΑΝ.
δ.- Είμαι υπεύθυνος και αναλαμβάνω τις ευθύνες μου ως Πρόεδρος της ΕΑΑΝ για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία της, όπως  και των Οργάνων αυτής συμπεριλαμβανομένων και των Μελών του ΔΣ/ΕΑΑΝ στο ΔΣ/ΜΤΝ.
ε.- Ειδικά για το ΜΤΝ λαμβάνω πάντα υπόψη μου και τα συμφέροντα των εν ενεργεία.
στ.- Δεν είμαι οικονομολόγος και δεν έχω έγκριτη πληροφόρηση, πέραν αυτής που έχει ο κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται να είναι ενήμερος, για να κρίνω εάν τα διλήμματα που ετέθησαν ήσαν  πραγματικά ή ψεύτικα.

2.- Αναφορικά, τώρα, με την συνεδρίαση του ΔΣ/ΜΤΝ της 06-03-12  κατά την οποία συνεζητήθη, σύμφωνα με την εισήγηση του ΜΤΝ, το κούρεμα των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που κατείχε το ΜΤΝ και όχι το σύνολο των αποθεματικών του:
α.- Το σύνολο των ομολόγων ονομαστικής αξίας 6.000.000 € και λήξεως από 20-03-12 μέχρι 20-08-2015, η οποία ήταν το 5,45% του συνολικού αποθεματικού του ΜΤΝ σε ομόλογα, που ανερχόταν στα 110.175.000 €, είχαν τρέχουσα τιμή με αποτίμηση της 28-02-2012  1.777.000 €.
β.- Τα ομόλογα αυτά, σε αντίθεση με το υπόλοιπο αποθεματικό του ΜΤΝ το οποίο ευρίσκετο υποχρεωτικά κατατεθειμένο στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, είχαν αγορασθεί από το ΜΤΝ το 2009 και αρχές του 2010, όταν δεν υπήρχε η κρίση, για επενδυτικούς σκοπούς.
γ.- Τα ερωτήματα τα οποία έθετε ο νόμος για το PSI ήταν τα εξής τρία :
(1).- Υπέρ της τροποποίησης των όρων των ομολόγων και εθελοντική προσφορά των κατεχομένων τίτλων για ανταλλαγή (κούρεμα )
(2).- Υπέρ της τροποποίησης των όρων των ομολόγων αλλά μη εθελοντική προσφορά των κατεχομένων τίτλων για ανταλλαγή (κούρεμα ).
(3).- Κατά της τροποποίησης των όρων των ομολόγων και κατά της  προσφοράς  των κατεχομένων τίτλων για ανταλλαγή (κούρεμα )
δ.- Εάν δεν γινόταν το PSI, τα ομόλογα της παραγράφου 2α θα είχαν μηδενική αξία, ενώ με το PSI θα έχαναν το 53,5% της ονομαστικής τους αξίας και έτσι θα απέμενε το 47,5% ήτοι 2.850.000 €. Επομένως το δίλημμα ήταν μεταξύ του μηδέν (Ø) και των 2.850.000 €.
ε.- Το ΔΣ/ΜΤΝ συμπεριλαμβανομένων και των 2 Μελών  του ΔΣ/ΕΑΑΝ ομόφωνα  ψήφισε σύμφωνα με την εισήγηση “Να μην προσφερθούν τα ομόλογα για ανταλλαγή και να καταστούν τα υπόψη ομόλογα ανταλλάξιμα στα πλαίσια του προγράμματος, μόνον εφόσον τούτο καταστεί πραγματικά αναπόφευκτο από την ελληνική πολιτεία στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας που καταβάλει για την αποφυγή της επαπειλούμενης δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής χρεοκοπίας. Επίσης αποφασίζει την δεύτερη επιλογή, ψήφος ‘’ΥΠΕΡ.”
στ.- Από την συνεκτίμηση των παραμέτρων  προκύπτει ότι η ψήφος ‘’ΚΑΤΑ’’  ως παράγραφος 2γ(3) των Μελών του ΔΣ/ΕΑΑΝ, αλλά και  του ΔΣ/ΜΤΝ   δεν θα άλλαζε το αποτέλεσμα,  γιατί το κούρεμα  εάν δεν γινόταν εθελοντικά θα γινόταν με την ενεργοποίηση των CACs ή εάν δεν ολοκληρώνετο το PSI τα ομόλογα δεν θα επληρώνοντο. Επομένως ψήφος ‘’ΚΑΤΑ’’  ουδεμίαν αξία θα είχε, απλώς επικοινωνιακά,  ότι πήγαμε κόντρα στο σύστημα.
ζ.- Βάσει των ανωτέρω, η απόφαση που ελήφθη ήταν η καλύτερη από τις τρεις που υπήρχαν και επιβεβλημένη, γιατί ως Απόστρατοι, που είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε  θέσει τους εαυτούς μας στην υπηρεσία της Πατρίδας, δεν μπορούσαμε να αγνοήσουμε την επίκληση της σωτηρίας της.

3.- Αναφορικά με την συνεδρίαση του ΔΣ/ΜΤΝ της .28-03-2012, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις, ως πρώτο μέτρο της έλλειψης ρευστότητας του ΜΤΝ συνεπεία του κουρέματος:
α.- Επ’ αόριστον αναστολή  της χορήγησης δανείων στους μετόχους και μερισματούχους του Ταμείου, εξαιρουμένων αυτών που αιτούνται αποδεδειγμένα για έκτακτους σοβαρούς λόγους υγείας. Εκκρεμείς αιτήσεις πλην αυτών που αναφέρονται σε έκτακτους σοβαρούς λόγους υγείας, τίθενται στο αρχείο.
β.- Μετάθεση του χρόνου καταβολής των μερισμάτων, ούτως ώστε να μην πληρώνονται προκαταβολικά αλλά απολογιστικά ως εξής:
(1).- Καταβολή του μερίσματος διμήνου Μαΐου –  Ιουνίου 2012, εξ ημισείας στο τέλος μηνός Απριλίου 2012 και στο τέλος μηνός Ιουνίου 2012 αντίστοιχα.
(2).- Καταβολή του μερίσματος αρχής γενομένης από το μέρισμα Ιουλίου – Αυγούστου 2012 και στο εξής στο τέλος κάθε διμήνου.
γ.- Καθορισμός από 01/04/2012 του βοηθήματος πρώτων εξόδων πένθους (βοήθημα θανάτου ) στο ύψος των 1.500,00 €.

4.- Συμφωνήσαμε στις προτάσεις της ανωτέρω παραγράφου 3 και ειδικά της παραγράφου 3β,  γιατί το ΜΤΝ σε επίμονες ερωτήσεις μας, απήντησε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εναπομείναντα μετά το κούρεμα διαθέσιμα (της ονομαστικής αξίας του ενεργητικού  της 12-03-2012  που ήταν  27.915.499,87 €), επομένως ή θα επελέγετο η λύση που προτάθηκε ή θα γινόταν άμεση μείωση του Μερίσματος και του ΕΚΟΕΜΝ. Προτιμήσαμε την λύση που προτάθηκε γιατί είχε τα ακόλουθα πλεονεκτήματα :
α.- Δεν επέβαλε μόνιμη μείωση των μερισμάτων.
β.- Δεν μείωνε τις υπόλοιπες παροχές που συναρτώνται με το ύψος του μερίσματος.
γ.- Βοηθούσε το ΜΤΝ στις περιπτώσεις αναζήτησης οφειλών που δημιουργούνται προς το Ταμείο λόγω της προκαταβολής του μερίσματος.
δ.- Λόγω των περικοπών αυτών θα επέρχοντο μειώσεις στα έξοδα του Ταμείου και πιθανόν να αποφεύγετο η περαιτέρω μείωση των μερισμάτων.
στ- Άφηνε περιθώρια καλυτέρευσης της κατάστασης.

5.- Πέραν των ανωτέρω, η ΕΑΑΝ με την από 29-03-2012 επιστολή της  προς τον κο ΥΠΕΘΑ,  η οποία έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της, προτείνει τρόπους αποκατάστασης της ζημίας που έχει υποστεί το ΜΤΝ και η ΕΑΑΝ συνεπεία του PSI.

6.- Ζητώ συγγνώμη για το προσωπικό ύφος, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το τηρήσω, γιατί έχω υποστεί προσωπικές επιθέσεις και πρέπει να απαντήσω

                                   Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς Π.Ν.

                                                 Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν.

=============================

Αθήνα: 02 – 04 – 2012

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΑΝΕΑΕ∆ κο Μ. Ρέππα

ΘΕΜΑ : Επιπτώσεις από το P.S.I.

Αξιότιµε κε Πρόεδρε

Στην ανακοίνωση σας υπ αριθ 5 µε αριθ. πρωτ. 077/2012 από 01-04-2012  χρησιµοποιείτε απαξιωτικούς και συνάµα συκοφαντικούς χαρακτηρισµούς για το άτοµό µου ως Προέδρου της ΕΑΑΝ και συγκεκριµµένα στην σελίδα 7 αυτής  γράφετε οτι “Εξόφθαλµο παράδειγµα συµµετοχής στην κλοπή είναι η απόφαση των Μελών του ∆Σ του ΜΤΝ, µεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ που ψήφισαν οµόφωνα υπέρ της συµµετοχής του χαρτοφυλακίου οµολόγων του ΜΤΝ στο PSI.  Ετσι ακολούθησαν πειθήνια κυβερνητική γραµµή  ξεπουλώντας τους συναδέλφους“ Έτσι εκτός από το ψευδέστατον της καταγγελίας σας, γιατί πέραν των άλλων ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ δεν µετέχει στο ∆Σ/ΜΤΝ,  σας εφιστώ την

προσοχή οτι η  καταγγελία σας  οτι συµµετείχα σε κλοπή και οτι ξεπούλησα συναδέλφους αποτελεί προσβολή της προσωπικότητάς µου µε ότι αυτό νοµικά συνεπάγεται.

Ως Πρόεδρος Ενώσεως θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικός στο τι γράφετε και ιδίως όταν αναφέρεσθε στον Πρόεδρο µίας µεγάλης Ενώσεως που µάχεται και µοχθεί καθηµερινά για τα συµφέροντα των Aποστράτων.

Επειδή η ανακοίνωσή σας εξεδόθη µετά την συνάντηση που συνεκάλεσε η ΕΑΑΝ την 29-03-2012,  στην οποίαν παρέστησαν και εκπρόσωποί σας,  όπου αναλύθηκαν οι ενέργειες στις οποίες θα προβεί η ΕΑΑΝ, στην όλη ανακοίνωσή σας υπάρχει και δόλος.

Σας καλώ να διορθώσετε άµεσα την εν λόγω παράγραφο της ανακοίνωσής σας

Αντιναύαρχος εα Σπ Περβαινάς Π.Ν.

Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν.

====================================

ΠΡΟΣ: Τους παραλήπτες της Ανακοίνωσης ΑΝΕΑΔ Νο 5/2012
Οι επιπτώσεις του PSI στα Μετοχικά
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Σε συνέχεια της ανακοινώσεως μας Νο 5 της 1 Απριλίου2012 θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ δεν μετέχει στο ΔΣ του ΜΤΝ, όπως εκ παραδρομής ανακοινώσαμε. Μετέχει ως γνωστόν
εκπρόσωπος της ΕΑΑΝ οπότε το πνεύμα της ανακοίνωσης παραμένει Βασίλης Δημητρόπουλος, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

====================

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Μετά τις μεγάλες απώλειες που είχε το ΜΤΝ λόγω του PSI η ΕΑΑΝ δια του Προέδρου της Αντιναυάρχου ε.α. Σπ. Περβαινά Π.Ν. πρότεινε στο Προεδρείο του ΜΤΝ την απόδοση σε αυτό των κρατήσεων των

μελών της, που το ταμείο διενεργεί υπέρ της ΕΑΑΝ, με αποκλειστικό σκοπό να διατεθούν για το μέρισμα και μόνο.

Το ποσόν σε ετήσια βάση ανέρχεται, περίπου, σε 400.000€.

Είναι μία απόφαση που τιμά το Δ.Σ. της ΕΑΑΝ.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: