Τ.Ε.Σ. 28 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ!!!!!

ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

 

Δικαιολογημένα επικρατεί ανησυχία μεταξύ των μερισματούχων του ΜΤΝ για την τύχη του ταμείου τους. Από επίσημη αλληλογραφία του 1984 μεταξύ υπηρεσιών του ΠΝ, ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ/2, νομικής υπηρεσίας ΥΕΘΑ και non papers του τότε Υπουργού Οικονομίας, παίρνουμε μία γεύση για το πως άρχισε η …..κατηφόρα των υγειών ταμείων σε προσπάθεια στήριξης των μη υγειών.

Τα έγγραφα μας τα παραχώρησε ο ε.α. Υποναύαρχος (Ο) Π. Μανάκος, Αρχιπλοίαρχος τότε, Δ/τής ΤΕΣ. Και όμως τόλμησε και είπε όχι και φυσικά ……πήρε προαγωγή για το σπίτι του. Τα πάντα είναι πολιτική βούληση, όπως και το συνημμένο non paper του Υπ. Οικονομίας της 5/6//84.

Οι υπογραμμίσεις και σχόλια επί των εγγράφων του κ. Μανάκου.

Στην Ελλάδα πολλές φορές η πολιτική βούληση, σημαίνει «μπάστε σκύλοι και αλέστε», αφού αγνοούν διατάξεις, δημιουργούμενα προβλήματα, ηθικούς νόμους κ.α.

Ε.Σ.

====================================

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Προς: Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Αρσένη

               Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΣ

Συνημμένα: 1) Αντίγραφο του σχετικού (ζ)

2) Αντίγραφο επιστολής από   5-6-1984 του ΥΦΕΘΑ    κ. Π. Ζακολίκου

ΘΕΜΑ: Μεταφορά των διαθεσίμων πόρων των  Στρατιωτικών Ταμείων από την Τράπεζα της Ελλάδος στη Γενική Τράπεζα  Ημερομηνία: 6-9-1984

ΣΧΕΤ:α. ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ/2Φ.890/35/302967/6-6-1984

            β. Ν. 3424/1927

            γ. Αν. Νόμος 1611 από 31-12-1950

            δ. Ν. Διάταγμα 2999/1954

            ε. Κ.Ν.4944/1931 ΄΄Περί Ταμείου Εθνικού Στόλου΄΄

            στ. Κοινή Απόφαση Υπουργού Συντονισμού και Οικονομικών με αριθμό   23699 από 31-1-1956

            ζ. Νομική Διεύθυνση ΥΕΘΑ αρ. Πρωτ. ΕΜΠ 280/Ερ. 788 αρ. Γνωμ. 669/84          από 8-7-1984

            η. Απόφαση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ΤΕΣ 482 από 1-8-1984

Αναφέρουμε επί της σχετικής παρατηρήσεως σας στο βιβλίο Πρακτικών της Ανωτάτης Διοικούσας Επιτροπής το ΤΕΣ τα κατωτέρω:

α. Με το σχετικό (α) διαβιβάστηκε στο ΤΕΣ επιστολή του ΥΦΕΘΑ κ. Π. Ζακολίκου με την οποία ζητείται γενικά από τις ΄΄Διοικήσεις των Στρατιωτικών Ταμείων΄΄ να ενεργήσουν στη Τράπεζα της Ελλάδος Διεύθυνση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών για να μεταφερθούν τα διαθέσιμα κεφάλαια των Ταμείων που είναι κατατεθειμένα σύμφωνα με τα σχετικά (γ) και (δ) σε αυτή. Στη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος

β. Η μεταφορά αυτή αποτελεί ειδικότερη ρύθμιση με σκοπό την εκμετάλλευση των διαθεσίμων κεφαλαίων των Στρατιωτικών Ταμείων για την χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων σε τομείς που η Γενική Τράπεζα λόγω των σχέσεων της με τις Ένοπλες Δυνάμεις έχει μεγαλύτερη αρμοδιότητα.

2. Τα ανωτέρω τέθηκαν προς λήψη αποφάσεων στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του ΤΕΣ το οποίο αφού έλαβε υπόψη:

α. Ότι το ΤΕΣ κατά τον τύπο και κατά την ουσία δεν διαφέρει από το Δημόσιο (είναι αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία).

β. Ότι η τήρηση των λογαριασμών του, η διαχείριση των χρημάτων του και καθώς και η διεξαγωγή των συναλλαγών του γίνεται σύμφωνα με το σχετικό (β) από την Τράπεζα της Ελλάδος.

γ. Ότι γι΄ αυτό ακριβώς τον λόγο τα χρηματικά ποσά του ΤΕΣ που είναι κατατεθειμένα στη Τράπεζα της Ελλάδος είναι άτοκα όπως και τα χρήματα του Δημοσίου.

δ. Ότι σύμφωνα με τα σχετικά (γ) και (δ) που διέπουν από το 1950 και μετά το καθεστώς των καταθέσεων των ΝΠΔΔ (αν εκληφθεί το ΤΕΣ σαν ΝΠΔΔ) τα διαθέσιμα τους έχουν  κατατεθεί υποχρεωτικά στη Τράπεζα της Ελλάδος η οποία και ασκεί κατά κανόνα τις αρμοδιότητες του Ταμία τους.

ε. Ότι το ίδιο νομικό πλαίσιο ισχύει και για τα αντίστοιχα Ταμεία (Ταμείο Εθνικής Άμυνας του Σ.Ξ. και Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας της Π.Α.) των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

στ. Ότι από το άρθρο 4 του ΑΝ 1611/50 (σχετικό γ) ορίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος επενδύει περαιτέρω τα διαθέσιμα των ΝΠΔΔ σε καταθέσεις σε άλλες Τράπεζες για σκοπούς που αναφέρονται ενδεικτικά στον ανώτερο νόμο με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος.

ζ. Ότι στο άρθρο 7 του σχετικού (ε) καθορίζεται ότι τα κεφάλαια του ΤΕΣ τοποθετούνται σε έντοκο παρακαταθήκη στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (η ανωτέρω διάταξη έχει ατονήσει μετά την εφαρμογή των διατάξεων των σχετικών (γ) και (δ).

η. Την γνωμάτευση της Νομικής Διευθύνσεως του ΥΕΘΑ η οποία ζητήθηκε για την πλέον εμπεριστατωμένη μελέτη του όλου θέματος από Νομικής πλευράς και στην οποία διατυπώθηκε η άποψη ότι: ΄΄Σύμφωνα με το άρθρο 45 του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος που κυρώθηκε με το ν. 3493/1927 (και έχει ισχύ νόμου σύμφωνα με τον ίδιο νόμο) στην Τράπεζα αυτή έχει ανατεθεί η διεξαγωγή όλων των συναλλαγών, όλοι δε οι λογαριασμοί των δημοσίων επιχειρήσεων θα τηρούνται στη Τράπεζα της Ελλάδος. Επομένως είτε θεωρηθεί το ΤΕΣ ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε θεωρηθεί ως αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία δεν είναι δυνατό να κατατεθούν τα διαθέσιμά του σε άλλη Τράπεζα εκτός από την Τράπεζα της Ελλάδος,

αποφάσισε:

α. Να μην αναληφθούν ενέργειες για την μεταφορά των κατά τα ανωτέρω διαθεσίμων κεφαλαίων του Ταμείου που είναι κατατεθειμένα στη Τράπεζα της Ελλάδος, στη Γενική Τράπεζα γιατί αυτό αντίκειται στις διατάξεις των σχετικών (β), (γ), (δ), (ε) και (στ).

β. Να αναληφθούν ενέργειες ενημερώσεως της Ανωτάτης Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΣ για την λήψη οριστικής αποφάσεως επί του θέματος και σε συνέχεια την ενημέρωση της Ιεραρχίας.

3. Συνημμένα και για την καλύτερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε αντίγραφα της επιστολής του ΥΦΕΘΑ κ. Π. Ζακολίκου και της Γνωμοδότησης της Νομικής Διευθύνσεως του ΥΕΘΑ και παρακαλούμε για την υπογραφή του Πρακτικού, εφόσον εγκρίνεται την προαναφερθείσα απόφαση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ΤΕΣ.

ΣτΣ: έπονται οι υπογραφές των:

                                    Υ/Δ ΤΕΣ                                  Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΣ

==================================

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Προς: ΓΕΕΘΑ/ ΔΟΙ/ 2                                                             Αριθ. Φεκ.:875/36/84

 

ΚΟΙΝ: -ΓΕΝ/Β2-ΙΙΙ (με συνημ.)                                             Αρθ. Σχεδ.: 595

            -ΓΕΝ/Β4-ΙΙΙ (με συνημ.)                                             Ημερομηνία: 10-12-1984

            -Τράπεζα Ελλάδος (κ. Διοικητή)                                  Συνημμένα: Απόσπασμα

                                                                                                            σχετικού (η)

ΘΕΜΑ: α) Η από 5-6-1984 επιστολή του κ. ΥΦΕΘΑ κ. Ζακολίκος

               β) ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ/2 Φ.890/35/302967 από 6-6-1984

               γ) ΤΕΣ 875/22/84 από 28-6-1984 (όχι προς εσάς)

               δ) Έγγραφο Νομικής Δ/νσεως ΥΕΘΑ ΒΜΠ 280/Βρ.788/19-7-1984 (όχι       προς εσάς)

                ε) Πρακτικό Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ΤΕΣ 482 από 1-8-1984

               στ) ΓΕΝ/Ε4-ΙΙΙ Φ.Β71.1/19/84 από 10-7-1984

                ζ) ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ/2 1ον Φ.890/43/303739 από 31-8-1984

                η) Πρακτικό Ανωτάτης Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΣ 100 από 16-8-1984 (όχι            προς εσάς)

                θ) ΜΤΝ Φ.871.1/155/84/σχ. 79 από 5-10-1984

Η σωτηρία και των διαθέσιμων των ΜΤΝ, ΤΑΝ, ΤΠΝ και του ΝΝΑ.

Επί του σχετικού (β) με το οποίο διαβιβάσατε στο ΤΕΣ αντίγραφο του σχετικού (α) για ανάληψη ενεργειών στα σε αυτό διαλαμβανόμενα σχετικά με το ανωτέρω θέμα υποβάλλουμε συνημμένα απόσπασμα πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής (Πρόεδρος κ. Πρωθυπουργός) του ΤΕΣ (σχετικό η) η οποία δεν συμφώνησε στην κατά τα ανωτέρω μεταφορά των διαθεσίμων του ΤΕΣ από την Τράπεζα της Ελλάδος στη Γενική Τράπεζα για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό.

Παρακαλούμε για τις τυχόν δικές σας ενέργειες τόσο επί του σχετικού (β) βάση των ανωτέρω όσο και επί του σχετικού (ζ) προς την Τράπεζα Ελλάδος βάσει αυτών που αναλυτικά αναφέρονται στο σχετικό (θ) σχετικά με τον τρόπο διαχειρίσεως των διαθεσίμων της από την Γενική Τράπεζα.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Π. Μανάκος Π.Ν.

Διευθυντής

(ΣτΣ: Να είσαι Αρχιπλοίαρχος, να περιμένεις μετά από 30 χρόνια να γίνεις Υποναύαρχος και να λες όχι στο ΥΦΕΘΑ και στον τότε Τσάρο, πρέπει να λέγεσαι……Καράμπελας και όχι Μανάκος)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΣ (Πρόεδρος κ. Πρωθυπουργός) αφού έλαβε υπόψη:

α. Την Γνωμάτευση της Νομικής Διευθύνσεως ΥΕΘΑ με αριθμ. Φ. ΕΜΠ 280/ΕΡ.788 απο΄18-7-1984 η οποία καθόριζε ότι:

(1) Το άρθρο του ν.1611/50 ορίζει ότι όλα τα κεφάλαια των Δημοσίων Οργανισμών του άρθρου 1 αυτού δηλαδή των κάθε φύσεως Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που επενδύονται με μορφή έντοκης καταθέσεως, κατατίθενται στη Τράπεζα Ελλάδος.

(2) Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 45 του καταστατικού της Τράπεζας Ελλάδος, που κυρώθηκε με το ν.3424/1927 και έχει ισχύ νόμου σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, στη Τράπεζα αυτή έχει ανατεθεί η διεξαγωγή όλων των Τραπεζικών συναλλαγών, όλοι δε οι λογαριασμοί και τα υπόλοιπα του Δημοσίου καθώς και οι λογαριασμοί τω δημοσίων επιχειρήσεων θα τηρούνται στη Τράπεζα της Ελλάδος.

(3) Επομένως είτε θεωρηθεί το Ταμείο Εθνικού Στόλου ως αυτοτελές Πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου, είτε θεωρηθεί ως αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία (Συμβ. Επικρατείας 25-12-1518/79) δεν είναι δυνατό να κατατεθούν τα διαθέσιμά του σε άλλη Τράπεζα από την Τράπεζα της Ελλάδος.

β. Τη Γνωμάτευση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ΤΕΣ το οποίο αφού είχε λάβει υπόψη του τα αναφερόμενα ανωτέρω δηλαδή ότι:

(1) Το ΤΕΣ κατά τον τύπο και κατά την ουσία δεν διαφέρει κατά κανόνα από το Δημόσιο (είναι αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία) και γι΄ αυτό τόσο η τήρηση των λογαριασμών του όσο και η διαχείριση των χρημάτων του καθώς και η διεξαγωγή των συναλλαγών του γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδας (Ν. 3424/1927). Για τον ίδιο λόγο και τα χρηματικά ποσά του ΤΕΣ που είναι κατατεθειμένα στη Τράπεζα της Ελλάδος είναι άτοκα όπως και τα χρήματα του Δημοσίου.

(2) Σύμφωνα με τον Αν. Νόμο 1611 από 31-12-1950 και το Ν.Δ. 2999/1954 που διέπουν από το 1950 και μετά το καθεστώς των καταθέσεων των ΝΠΔΔ τα διαθέσιμα, έχουν κατατεθεί υποχρεωτικά στη Τράπεζα της Ελλάδος η οποία και ασκεί κατά κανόνα τις αρμοδιότητες του Ταμία τους.

Καθώς και ότι:

α. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Ν. 4944/1931 ΄΄Περί Ταμείου Εθνικού Στόλου΄΄ τα κεφάλια του Ταμείου (ΤΕΣ) τοποθετούνται σε έντοκη παρακαταθήκη στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (η ανωτέρω διάταξη έχει ατονήσει μετά την ισχύ του ΑΝ 1411 από 31-12-1950 και του ΝΔ 2999/1954 σε περίπτωση όμως καταργήσεως των ανωτέρω διατάξεων αναβιώνει αυτόματα).

……….είχε γνωμοδοτήσει με το πρακτικό 482 από 1-8-1984 ότι πρέπει:

α. Να μην αναληφθούν ενέργειες για την μεταφορά στη Γενική Τράπεζα των διαθεσίμων κεφαλαίων του Ταμείου που σήμερα είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος, του Ν.Δ. 2999/1954, του Κ.Δ. 4944/1931 ΄΄Περί συστάσεως Ταμείου Εθνικού Στόλου΄΄ και της Κοινής Αποφάσεως Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών με αριθμό 23699 από 31-5-1956.

β. Να εισαχθεί το όλο θέμα στην Ανωτάτη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΣ για την λήψη οριστικής αποφάσεως περί μεταφοράς ή όχι των διαθεσίμων κεφαλαίων του Ταμείου.

Αποφάσισε να μην μεταφερθούν στην Γενική Τράπεζα τα διαθέσιμα κεφάλια του ΤΕΣ από την Τράπεζα Ελλάδος που είναι κατατεθειμένα γιατί αυτό αντίκειται στη νομοθεσία που διέπει τα κεφάλια του ΤΕΣ.

Απόσπασμα.

«Γιατί να μην μεταφερθούν τα διαθέσιμα;» Απορία Υπουργού Οικονομίας, αφού δεν μπορεί να πείσει ο ίδιος για την σκοπιμότητα της μεταφοράς!!!

Το non paper του ιδίου Υπουργού προς τον ΥΦΕΘΑ που διερωτάται γιατί δεν υλοποιείται «μια πολιτική βούληση».
Τόσο σοβαρά θέματα διευθετίζοντο με απλά σημειώματα που κατέληγαν στον κάλαθο των αχρήστων

Απάντηση του Υπουργού Οικονομίας προς τον ΥΦΕΘΑ κ. Ζακολίκο (σε non paper αλληλογραφία)

΄΄Το ενημερωτικό σημείωμα ΔΕΝ απαντά στο ερώτημά μου. Αφού θέλουμε να μεταφέρουμε καταθέσεις στη Γενική Τράπεζα ΔΕΝ χρειάζομαι 4 σελίδες αναφορά για τα προβλήματα που υπάρχουν. Χρειάζομαι υποδείξεις για μέτρα που θα υλοποιήσουν μία πολιτική βούληση που εκφράζεται στο έγγραφο΄΄

Στον κ. Ζακολίκο (5/6/84).

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: