ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Λάβαμε και δημοσιεύουμε την ενδιαφέρουσα επιστολή που έστειλε προς τους αρμόδιους φορείς, Ενώσεις-Συνδέσμους και Συλλόγους ο Σμηναγός ε.α. Παν. Καράμπελας (τ. Πρόεδρος ΣΑ/ΣΤΥΑ) σχετικά με το Μισθολόγιο των Στρατιωτικών. Αξίζει να την μελετήσετε.

 

 

 

Παναγιώτης Καράμπελας                                                                       ΕΠΕΙΓΟΝ

Σμηναγός ε.α.

(τ. Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ)                   Αθήνα   5 Οκτωβρίου 2010

 

ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

 

ΚΟΙΝ.: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο.

Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ Παν. Μπεγλίτη.

Υφυπουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη.

Υφυπουργό Οικονομικών κ. Δημήτριο Κουσελά.

Αρχηγό ΓΕΑ Απτχο (Ι) κ. Βασ. Κλόκοζα.

Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας

Σύλλογο Αποφοίτων ΣΥΔ (ΣΑΣΥΔΑ)-         .                                   ■ .   ,

Σύνδεσμο Αποστράτων Αξκών-Υπαξκών Στρατού (ΣΑΑΥΣ)

Πολιτιστικό-Μορφωτικό Σύλ. Αποφοίτων Σχολών Υπαξκών Π.Ν. (ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ)

Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξκών Ναυτικού (ΣΑΣΜΥΝ).

Σύλλογο Αποστράτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΑΙΡ).

Σύλλογο Αποφοίτων ΣΤΥΑ

 

ΘΕΜΑ: Μισθολόγιο Στρατιωτικών.

Κύριε Υπουργέ,

Εκόντες-άκοντες γίναμε κοινωνοί, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη έκταση, του περιβόητου Μνημονίου.

Μείζονα επιταγή του είναι η καθιέρωση ενός απλοποιημένου συστήματος αμοιβών (που να περιλαμβάνει το Βασικό Μισθό και τα Επιδόματα) και να ισχύει για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, εξασφαλίζοντας ότι η αμοιβή αντανακλά την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα«.

Ενόψει αυτής της διαδικασίας, οι στρατιωτικοί ελπίζουν και προσεύχονται για την υλοποίηση της αυτονόητης συνταγματικής υποχρέωσης της Πολιτείας., να ενδιαφερθεί και να διασφαλίσει και γι’ αυτούς εκείνα που δικαιούνται και είναι σε αντιστοιχία με το προσφερόμενο έργο και τα καθήκοντα, κάτω από τις γνωστές, ενίοτε και ακραίες, συν­θήκες και κινδύνους για την ίδια τη ζωή ή την υγεία τους, την οικογένεια τους κ.λ.π.

Δυστυχώς, στην περίπτωση των αμοιβών και του εξελικτικού τους, έχει αυθαίρετα και παντελώς άδικα επικρα­τήσει, από την ηγεσία των ΕΔ, η αντίληψη ότι οι ΕΔ εκπροσωπούνται μόνο από τους Αξιωματικούς! Οι Υπαξιωματι­κοί – απαξιωτική Ελληνική ορολογία από σκόπιμη παρερμηνεία του non commissioned officer — δεν υπολογίζονται ως στελέχη ούτε για τις αμοιβές, ούτε για την εξέλιξη τους στο στράτευμα – όπως, δυστυχώς, συνέβη για άλλη μια φορά και με τον πρόσφατο νόμο για την ιεραρχία και εξέλιξη των Αξιωματικών – αν και αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά των ΕΔ. Έτσι έχουμε και στις ΕΔ κοινωνικό ρατσισμό και κατηγορίες πατρικίων και πληβείων. Με άλλα λόγια, ο Υπαξιωματικός, δεν έχει δικαιώματα και μέρισμα της προσφοράς του και των καθηκόντων του στις ΕΔ! Οι Υπαξιω­ματικοί (Λοχίας έως Ανθυπασπιστής) αγνοούνται παντού και προκλητικά! Ωστόσο, στις περιπτώσεις στρατηγικών σχεδιασμών κ.λ.π., οι σχετικές αναφορές γίνονται στην ιεραρχία των στελεχών κάθε όπλου, η οποία ξεκινά από τον βαθμό του Λοχία (και τους αντίστοιχους).

Με την περίπτωση του υπό σύσταση νέου μισθολογίου δίνεται η ευκαιρία να εξαλειφθούν σημαντικές αδικίες, όπως αυτή του Ν. 2448/96, με τον οποίο αγνοήθηκαν και πάλι οι Υπαξιωματικοί, η δε κατανομή των συντελεστών υπήρξε ανισομερής (μη γραμμική) και παντελώς άδικη σε βάρος των κατώτερων Αξιωματικών.

Με προγενέστερη σχετική επιστολή μου, από 9 Ιουλίου 2010 προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, είχα ανα­φερθεί λεπτομερέστερα στο αντικείμενο του θέματος, για ενημέρωση και ετοιμότητα των εν όψει μισθολογίου.

Δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ακόμη ως αφετηρία της πλήρους ιεραρχίας των ΕΔ ο Ανθυπολοχαγός και όχι ο εναρκτήριος βαθμός, των Παραγωγικών – τουλάχιστον – Σχολών, που σήμερα αποδίδουν τα πρώτα στελέχη της ιε­ραρχίας.

Με τη διαπίστωση αυτής της προκλητικής διαρκούς αδικίας και άνισης μεταχείρισης των κατώτερων στελεχών των ΕΔ, θα πρέπει κατά την κατάρτιση του νέου Μισθολογίου του Δημοσίου και σε ότι αφορά τους στρατιωτικούς, να συνεκτιμηθούν οι παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

  1. Κατάθεση στην Επιτροπή μελέτης του μισθολογίου απόψεων και προτάσεων εκπροσώπων των Αξιωμα­τικών όλων των επιπέδων εκπαίδευσης και όπλων, παραγωγικών και μη Σχολών, δεδομένου ότι υπάρ­χουν μεγάλες ιδιαιτερότητες μεταξύ τους. Με δεδομένες, όμως, τις υπάρχουσες δεσμεύσεις και αναστο­λές ελεύθερης έκφρασης των απόψεων και προτάσεων από εν ενεργεία Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς, προτείνεται να ζητηθούν και να συνεκτιμηθούν απόψεις-προτάσεις των συλλογικών φορέων (Ενώ­σεις Αποστράτων Αξιωματικών, Σύλλογοι Αποφοίτων Παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών κ.λ.π), που παρακολουθούν διαρκώς και στενά τα θέματα και τα προβλήματα που αφορούν τους εν ενεργεία, με συ­νέπεια να έχουν αντικειμενικότερη και απαλλαγμένη στρατιωτικών συμπλεγμάτων και ιδιοτέλειας άπο­ψη.

2.    Το Μισθολόγιο να περιλαμβάνει την πλήρη ιεραρχία των μονίμων στελεχών                      των ΕΔ (Λοχίας μέχρι Α­ντιστράτηγος και αντίστοιχοι).

3.    Το επίπεδο σπουδών, η παραγωγικότητα και τα καθήκοντα που εκ της ειδικότητας και της αποστολής των τους ανατίθενται.

4.    Ο νέος εισαγωγικός Βασικός Μισθός που θα οριστεί για το μισθολόγιο των στρατιωτικών, θα πρέπει να είναι 13006 ή τουλάχιστον ίσος με εκείνον της αντίστοιχης κατηγορίας υπαλλήλων του Δημοσίου.

5.    Η κλίμακα Συντελεστών, για το σύνολο των υπόψη βαθμών της πλήρους ιεραρχίας, να οριστεί σε 1:3, όπως είχε εξαγγελθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση (αλλά έμεινε στα λόγια).

6.    Ως βάση-αφετηρία ανάπτυξης των Συντελεστών να ορίζεται ο βαθμός του Λοχία (1) και οροφή ο βαθ­μός του Αντιστράτηγου (3).

7.    Οι Συντελεστές, μεταξύ των βαθμών, να έχουν γραμμική-ίση ανά βαθμό ανάπτυξη, όπως τούτο συμβαί­νει σε όλους τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου.

8.    Να γίνει αξιολόγηση της σημαντικότητας και ανταποδοτικότητας όλων των κατά περίπτωση αναγκαίων να χορηγούνται επιδομάτων (πτητικό, τεχνικό, επικινδύνου εργασίας, βαρέων, ανθυγιεινών, οικογενεια­κών βαρών κ.λ.π.) και σταδιακή ένταξη τους στο βασικό μισθό. Τα υπόλοιπα, είτε να παραμείνουν ως ε­πιδόματα, είτε και να καταργηθούν, όσα δεν συνάδουν με τις εξελίξεις και τη φιλοσοφία του μισθολογί­ου.

9.    Ο Α/ΓΕΕΘΑ, οι Αρχηγοί των τριών Όπλων, ο Γεν. Επιθεωρητής Σ.Ξ., ο Αρχηγός Στόλου και ο Αρχηγός ΑΤΑ να περιλαμβάνονται σε ειδικό μισθολόγιο, ανάλογο της αντιμετώπισης των Ηγεσιών των άλλων κύριων Αρχών και Υπηρεσιών του κράτους.

Για ενημέρωση σας, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εξαγγείλει (και έμειναν λόγια) μέσα από τις προγραμμα­τικές της δηλώσεις το 2004 νέο Μισθολόγιο Στρατιωτικών (δυστυχώς μόνο Αξιωματικών) με τα εξής κύρια χαρα­κτηριστικά:

α. Βασικός Μισθός Ανθυπολοχαγού 860 € (το 2004 !!). β. Συντελεστές 1:3 (Ανθυπολοχαγός 1, Αντιστράτηγος 3). γ. Γραμμική ανάπτυξη συντελεστών, ήτοι 0,25 ανά βαθμό.

δ Ειδικό μισθολόγιο για Α/ΓΕΕΘΑ, Αρχηγούς των τριών όπλων, Γεν. Επιθεωρητή Σ.Ξ., Αρχηγό Στόλου και Αρχηγό ΑΤΑ.

Με βάση αυτό, αλλά και για την αποκατάσταση της εκτεθείσας παραπάνω (διαχρονικής) αδικίας, υποβάλλεται στη συνέχεια ειδική Μελέτη-Σχέδιο Μισθολογίου Στρατιωτικών πλήρους ιεραρχίας.

Ως Βασικός Μισθός του εναρκτήριου βαθμού της ιεραρχίας, ήτοι του Λοχία, ορίζεται αυτός που αντιστοιχεί σήμερα στο Βασικό Μισθό υπαλλήλου του Δημοσίου κατηγορίας Τεχνολογικού Επιπέδου σπουδών (Τ.Ε.) με δύο χρόνια υπηρεσίας, ήτοι τα χρόνια φοίτησης σε ανώτερη σχολή (Ν. 2913/01, αρθρ. 19, παρ. 5), τα οποία αναγνωρίζο­νται ως χρόνια πραγματικής υπηρεσίας.

Στην υπόψη μελέτη, κατά τη γραμμική ανάπτυξη των συντελεστών, που αφορά ένα μισθολόγιο πλήρους ιε­ραρχίας, η ανά βαθμό μεταβολή-βήμα των συντελεστών, διαμορφώνεται σε 0,1665, έναντι 0,25 ανά βαθμό, που θα αφορούσε ένα μισθολόγιο μόνο για Αξιωματικούς, που για ενημερωτικούς-συγκριτικούς σκοπούς, παρατίθεται πα­ραπλεύρως τούτου.

Δεδομένης της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η πατρίδα μας, προτείνεται η σταδιακή εφαρμογή του νέου μισθολογίου, με την προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθει καμία μείωση των αποδοχών και των συντάξεων, η δε ολοκλή­ρωση του θα γίνει εντός διετίας μετά την προβλεπόμενη έξοδο από τις δεσμεύσεις του Μνημονίου, ήτοι το 2015.

Κύριε Υπουργέ, ελπίζετε ότι είναι καιρός οι Υπαξιωματικοί, η ραχοκοκκαλιά των ΕΔ και οι στρατιωτικοί γε­νικότερα να μην είναι, πλέον, ουραγοί στις αποδοχές μεταξύ όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου – όπως από τις στήλες των εφημερίδων και από τα κανάλια των τηλεοράσεων προβάλλονται – γιατί δεν είναι ακριβώς Δημόσιοι Υπάλληλοι ή ένστολοι πολίτες – όπως απαξιωτικά αποκλήθηκαν πρόσφατα από Υπουργό – ώστε να αποτιμάται ανάλο­γα και δίκαια το έργο-προσφορά τους.

Με ιδιαίτερη τιμή

 

 

μισθολόγιο στρατιωτικού προσωπικού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΑΞ/ΚΩΝ

 

 

ΒΑΘΜΟΣ Συντελεστές Μισθολογί­ου Αξ/κών

Ν. 2448/96 με Εναρ­κτήριο Βαθ­μό Ανθλγό (1:00)

Συντελεστές Νέου Μι­σθολογίου (1:3) Πλή­ρους   Ιε­ραρχίας με Εναρκτήριο Βαθμό Λο­χία   (1,00) Βασ. Μι­σθός βαθ­μών Πλή­ρους. Ιε­ραρχίας Νέου Μι­σθολογίου με Β.Μ. Λοχία 995,00 Συντελεστές Νέου Μισθο­λογίου (1:3) Αξ/κών με Εναρκτήριο Βαθμό Αν-θλγού (1,00) Βασ. Μισθός βαθ­μών Αξ/κών Νέου Μι­σθολογίου με Β.Μ. Ανθλγού

995,00€

Λοχίας 0,76 1,000 995,00    
Επιλοχίας 0,89 1,167 1160,67    
Αρχιλοχίας 0,93 1,333 1326,34    
Ανθυπασπιστής 0,96 1,500 1492,00    
Ανθυπολοχαγός 1,00 1,666 1657,67 1,00 995,00
Υπολοχαγός 1,08 1,833 1823,34 1,25 1243,75
Λοχαγός 1,13 1,999 1989,01 1,50 1492,50
Ταγματάρχης 1,19 2,166 2154,67 1,75 1741,25
Αντισυνταγματάρχης 1,28 2,332 2320,34 2,00 1990,00
Συνταγματάρχης 1,44 2,499 2,665 2,832 2486,01 2,25 2238,75
Ταξίαρχος 1,68 2651,68 2,50 2487,50
Υποστράτηγος 1,83 2817,34 2,75 2736,25
Αντιστράτηγος 1,95 3,000 2985,00 3,00 2985,00
Μέτρο Γραμμικής. Ανάπτυξης Συντελεστών Βασ. Μι- σθός   0 1665 995,00 0,25 995,00


1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΠΛ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ: Εναρκτήριος Βαθμός Λοχία Παραγωγικής Σχολής με συντελεστή 1,00 και Βασικό Μισθό 995,00 € (Εισαγωγικός – σήμερα – Υπαλλήλου κατηγορίας Τ.Ε. Δημοσίου, με 2 έτη υπηρεσίας).

Μέτρο ανάπτυξης συντελεστών ανά βαθμό (2:13^=0,1665. Για λόγους στρογγυλοποίησης του μέτρου, δίδεται επιπλέον 0,002 στο Βαθμό του Αντιστράτηγου. Πολλαπλασιάζοντας τους νέους – με γραμμική (0,1665) ανά βαθμό ανάπτυξη – συντελεστές κάθε βαθμού με το Βασικό Μισθό του Λοχία (995,00€), προκύπτουν οι νέοι ανά βαθμό Βασικοί Μισθοί.

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ: Εναρκτήριος Βαθμός Ανθυπολοχαγού με συντελεστή 1,00 και Β.Μ. 995,00 €.

Μέτρο ανάπτυξης συντελεστών ανά βαθμό (2:8)= 0,25.

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: