Ν.Ν.Α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έννοια της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας1, οι εθνικές πολιτικές για την ποιότητα στην υγείαζ*3 και οι οδηγίες των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων45 εστιάζουν σήμερα το ενδιαφέρον τους στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών. Ενδεικτική της τεράστιας σημασίας που αποδίδεται στην ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης είναι η παρατήρηση ότι, μετά την καθιέρωση ασφάλισης υγείας, που αποτελεί την πρώτη «επανάσταση», και την «εξέγερση» των χρηματοδοτούντων ταμείων (δεύτερη «επανάσταση»), η βελτίωση της ποιότητας και η επεξεργασία μέτρων αξιολόγησης της συνιστούν την τρίτη «επανάσταση»6.

Η ποιότητα της νοσοκομειακής περίθαλψης είναι πολύπλοκη έννοια, η οποία είναι δύσκολο να προσδιορισθεί ποσοτικά. Υπάρχει σημαντικός βαθμός διαφοροποίησης στην ερμηνεία που δίνεται από τους επαγγελματίες της υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικούς), αλλά και από τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Ιδιαίτερα ο ασθενής δεν έχει τις απαραίτητες πληροφορίες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει την ποιότητα των νοσοκομειακών υπηρεσιών που λαμβάνει. Έτσι, λοιπόν, πολλοί υποστηρίζουν ότι όσο περισσότερα κεφαλαιουχικά αγαθά (σύγχρονη τεχνολογία και ξενοδοχειακός εξοπλισμός) παρέχονται στον ασθενή σε συνδυασμό με τις ιατρικές υπηρεσίες, τόσο περισσότερο «ποιοτική» θεωρεί ο ασθενής τη φροντίδα που λαμβάνει. Αυτή η εκτίμηση-πεποίθηση ίσως οδηγεί σε μεγαλύτερο νοσοκομειακό κόστος, αλλά, όπως έχει αποδειχθεί, η ακριβότερη νοσοκομειακή περίθαλψη δεν σημαίνει και περισσότερο ποιοτική ή κλινικά αποτελεσματική περίθαλψη. Σε ειδικές μελέτες7,8 επιχειρήθηκε η μεγιστοποίηση της ποιότητας σε συνδυασμό με την ποσότητα των προσφερομένων υπηρεσιών. Όμως, οι περισσότερες αναλύσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα επίπεδα στην ποιότητα των νοσοκομειακών υπηρεσιών, θα πρέπει το ενδιαφέρον «…να επικεντρωθεί στον προσδιορισμό της καλύτερης δυνατής λειτουργίας του νοσοκομείου συνολικά ως μονάδας και όχι στον προσδιορισμό της άριστης συμπε­ριφοράς κάθε μίας ομάδας προσωπικού» 9. Η ικανοποίηση των ασθενών ως δείκτης ποιότητας Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες πιστοποίησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας είναι η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των ασθενών. Η μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών έγκειται στη διερεύνηση ποικίλων πτυχών του τομέα υγείας, οι οποίες σχετίζονται με την προσβασιμότητα, την αποτελεσματικότητα και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υγείας, καθώς και με την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η ενημέρωση που παρέχεται στον ασθενή για το πρόβλημα υγείας του, ο χρόνος αναμονής, η ποιότητα και η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και τα υψηλά ποσοστά διαγνωστικής επιτυχίας αποτελούν ορισμένες από τις παραμέτρους που αξιολογούνται για την αποτίμηση της ικανοποίησης του ασθενούς.

Ο βαθμός ικανοποίησης εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τρεις παράγοντες: (α) τις προσδοκίες από την υπηρεσία, (β) τα κοινωνικο­οικονομικά χαρακτηριστικά του και (γ) την επίδραση των λεγόμενων ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Ειδικότερα η ικανοποίηση του ασθενούς συναρτάται άμεσα με το βαθμό κατά τον οποίο οι προσδοκίες του επαληθεύονται, δηλαδή η ικανοποίηση αποτιμάται ως η διαφορά ανάμεσα σ’ αυτό που ο ασθενής προσδοκά από τις υπηρεσίες υγείας και σε αυτό που τελικά απολαμβάνει. Όμως η ικανοποίηση του ασθενούς επηρεάζεται και από διάφορους άλλους παράγοντες, όπως: κυρίως η κατάσταση υγείας του, το φύλο, η ηλικία, το πολιτισμικό και μορφωτικό υπόβαθρό του, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η προσωπικότητα του συγκεκριμένου θεράποντα γιατρού.

ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΧΟΛΙΑΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών από τις ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες του ΝΝΑ είναι υψηλός και καλύτερος από ένα Δημόσιο Νοσοκομείο με το οποίο έγινε σύγκριση. Το γεγονός ότι οι ασθενείς είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από αυτές τις υπηρεσίες ενός Εξειδικευμένου Νοσοκομείου που λειτουργεί ως ΝΠΙΔ, υποδηλώνει ότι το επίπεδο αυτών των υπηρεσιών στο ΝΝΑ μπορεί να βελτιωθεί περισσότερο με παρεμβάσεις σε θέματα επικοινωνίας προσωπικού-ασθενών-συγγενών και σταθερής στελέχωσης κλινικών, εργαστηρίων και νοσηλευτικών πτερύγων.

[…]Eνα σημαντικό εύρημα της έρευνας, που απαιτεί βελτιωτικές παρεμβάσεις,

είναι ο σημαντικά χαμηλότερος βαθμός ικανοποίησης των ασθενών σε

όλες τις παραμέτρους λειτουργίας του ΙΕΠ σε σχέση με τους νοσηλευόμενους και τους εξεταζόμενους στα ΕΙ. ακόμη και από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό από το οποίο οι λοιπές ομάδες των ασθενών είναι πολύ ικανοποιημένες.

[…]Είναι προφανές ότι απαιτούνται ουσιαστικές επεμβάσεις σε θέματα υποδομών, προσωπικού και διαδικασιών, ώστε να αυξηθεί η ικανοποίηση των ασθενών που προσέρχονται στο ΙΕΠ.

[…]Η ικανοποίηση των ασθενών από την καθαριότητα του ΝΝΑ είναι σχετικά χαμηλή, ακόμη και από το Δημόσιο Νοσοκομείο που ερευνήθηκε. Οι κύριες αιτίες αυτής της κατάστασης είναι η από τριετίας μη απόδοση του σχετικού διαγωνισμού, η χρησιμοποίηση μη πιστοποιημένου συνεργείου για καθαρισμό Νοσοκομείων και οι χαμηλοί διαθέσιμοι πόροι για την καθαριότητα του ΝΝΑ. Πρέπει όμως να σημειωθεί η αυξημένη ασυνέπεια χρηστών και επισκεπτών του ΝΝΑ στην τήρηση των κανόνων καθαριότητας των χώρων και της χρήσης των χώρων υγιεινής.

Εκτιμάται ότι, όπως προκύπτει από την έρευνα αυτή, η γενική εικόνα του ΝΝΑ δεν είναι η επιθυμητή από όλους «άριστη», αλλά ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών από τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΝΝΑ, από το προσωπικό και από τις υποδομές του, δεν δικαιολογούν τα κατά καιρούς κυκλοφορούν δυσμενή, και όχι σπάνια απαξιωτικά, σχόλια για το Νοσοκομείο, τα οποία μάλλον πρέπει να αποδοθούν στις ιδιαιτερότητες των εκφραστών τους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ

Η έρευνα αυτή έδωσε για πρώτη φορά μια πραγματική εικόνα του επιπέδου ποιότητας της λειτουργίας του ΝΝΑ και ανέδειξε αδυναμίες, ελλείψεις και δυσλειτουργίες για την επίλυση των οποίων θα πρέπει να γίνουν στοχευμένες πλέον παρεμβάσεις με βάση τις δημοσιονομικές, δυνατότητες και την δυναμική ενεργοποίησης του ανθρώπινου παράγοντα για αποτελεσματική εργασία και πρόοδο, που όμως εξαρτάται άμεσα από την κοινωνική και πολιτιστική συγκυρία.

Εκτιμάται ότι οι ιατρονοσηλευτικές αλλά και διοικητικές υπηρεσίες μπορεί να βελτιωθούν με:

α. προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα επικοινωνίας, συμπεριφοράς και προαγωγής της σχέσης γιατρού-ασθενούς-συγγενών.

β. προσπάθεια διατήρησης διαχρονικά σταθερής καθημερινής στελέχωσης όλων των Τμημάτων με κατάλληλα επιλεγμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό για κάθε θέση εργασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

γ. χρονικά ορθολογικότερη λειτουργία των ΕΙ για μεγαλύτερο περιορισμό της καθυστέρησης για εξέταση με ή χωρίς ραντεβού

δ. αναβάθμιση του επιπέδου των ιατρικών υπηρεσιών του ΙΕΠ μέσω της στελέχωσης του με μεγαλύτερης εμπειρίας και εκπαίδευσης προσωπικό

ε. μείωση του χρόνου παραμονής ασθενών στο ΙΕΠ με επιτάχυνση της διακίνησης εξετάσεων – αποτελεσμάτων με το κεντρικό εργαστήριο μέσω συστήματος αρνητικής πίεσης

στ. εφαρμογή της στρατηγικής εισαγωγής ασθενών που χρειάζονται χρονοβόρα διερεύνηση στο ΙΕΠ.

ζ.   διερεύνηση   του   τρόπου   ποιοτικής   βελτίωσης   του   φαγητού   των νοσηλευομένων

η. διερεύνηση του τρόπου βελτίωσης της καθαριότητας του Νοσοκομείου

θ. οργάνωση μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης των δικαιούχων για:

(1) τις διαδικασίες ορθής χρήσης των υπηρεσιών του ΝΝΑ

(2) τους κανόνες λειτουργίας του ΝΝΑ

(3)  την αποφυγή επιφόρτισης του ΝΝΑ με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ιδίως του ΙΕΠ, που μπορούν να αντιμετωπισθούν εύκολα εκτός ΝΝΑ

(4)  την ενημέρωση για τα τρέχοντα και κατά καιρούς αναδυόμενα λειτουργικά προβλήματα του Νοσοκομείου

ι. θεσμοθέτηση Επιτροπής Ποιότητας του ΝΝΑ, που με διαδοχικές έρευνες θα παρακολουθεί διαχρονικά την ποιότητα όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Η κίνηση αυτή είναι σημαντική γιατί κατά τους ειδικούς αναλυτές τα υψηλά ποσοστά ικανοποίησης από το εξειδικευμένο νοσοκομείο, αλλά και από το Δημόσιο, σε ένα βαθμό, που συγκρίθηκαν με το ΝΝΑ σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του συστήματος ελέγχου και διαχείρισης της ποιότητας για μεγάλο διάστημα.

ια. ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του προσωπικού και χρησιμοποίηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας από τους εργαζόμενους, που κατά τους ειδικούς αυξάνει και την ικανοποίηση των ασθενών.

ιβ. επανάληψη της έρευνας ικανοποίησης σε τακτά χρονικά διαστήματα για εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων βελτιωτικών παρεμβάσεων, κατά προτίμηση από ειδικευμένο φορέα, όπως το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με πρόβλεψη κάλυψης του σχετικού κόστους.

Πίνακας 2: Βαθμός ικανοποίησης των ασθενών από τις ιατρικές υπηρεσίες

Πόσο

ικανοποιημένοι είστε από την ιατρική φροντίδα;

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πλήρως
Πολύ/ Πλήρως
%
Ενημέρωση για τη νόσο N 6 23 77 117 309
% 1,1 4,3 14,5 22,0 58,1 80,1
Οδηγίες για τη θεραπεία N 4 18 47 114 328
% 0,8 3,5 9,2 22,3 64,2 86,5
Ευγένεια N 7 11 44 117 359
% 1,3 2,0 8,2 21,7 66,7 88,5
Ενδιαφέρον N 9 14 65 127 324
% 1,7 2,6 12,1 23,6 60,1 83,7
Κατανόηση N 7 15 58 134 316
% 1,3 2,8 10,9 25,3 59,6 84,9

Πίνακας 6: συνολική ικανοποίηση των συμμετεχόντων, ανεξαρτήτως αν νοσηλεύθηκαν ή εξετάσθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία ή το ΙΕΠ.

Πόσο

ικανοποιημένοι είστε από τη συνολική εικόνα

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πλήρως Πολύ/

Πλήρως

(%)
Πως αξιολογείτε τις υπηρεσίες; N 4 24 122 187 185
71,3
% 0,8 4,6 23.4 35,8 35.4
Πως αξιολογείτε το προσωπικό; N 3 22 64 193 255
83,4
% 0,6 4,1 11,9 35,9 47,5
Πως αξιολογείτε τις υποδομές; N 19 62 142 165
133
% 3,6 11,9 27,3 31,7 25.5 57,2

Πίνακας 14: Παράμετροι διαδικασίας εξέτασης στα εξωτερικά ιατρεία.

n %
Κλείσατε το ραντεβού Τηλεφωνικά 142 78,0
Στο γραφείο ραντεβού ΝΝΑ 40 22,0
Πόσες ημέρες πριν την εξέταση κλείσατε το ραντεβού; (μέση τιμή +- SD) 26,0 +- 27,9
Επιλέξατε το γιατρό που σας εξέτασε; Όχι 61 28,8
Ναι 151 71,2
Καθυστερήσατε να εξετασθείτε σε σχέση με το ραντεβού σας Όχι 168 79,6
Ναι 43 20,4
Καθυστέρηση (λεπτά), μέση τιμή +- SD 55,0 +-34,5
Ενημερωθήκατε για τον πιθανό λόγο καθυστέρησης Όχι 21 60,0
Ναι 14 40,0
Εξετασθήκατε χωρίς ραντεβού Όχι 153 71,8
Ναι 60 28,2
Ώρα αναμονής (λεπτά) (μέση τιμή +- SD) 48,5+-54,4
Εξετασθήκατε μετά παό παραπομπή από το Ιατρείο Επειγόντων περιστατικών; Όχι 186 87,3
Ναι 27 12,7
Ώρα αναμονής (λεπτά), μέση τιμή +_ SD 63,3+-76,2

==================

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση λάβαμε από την ΔΥΓ/ΓΕΝ ενημερωτικό δελτίο όπου μέσα από μία άκρως επιστημονική έρευνα, θέτει στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου τα στοιχεία για «έρευνα ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΝΝΑ».

Η επεξεργασία και ανάλυση όλων εκείνων των στοιχείων και παραμέτρων που συνιστούν «νοσοκομειακή λειτουργία-αποτέλεσμα«, τιμά όλη την οργάνωση της Διεύθυνσης Υγειονομικού/ΓΕΝ, η οποία αποδεδειγμένα δεν μένει αδιάφορη ούτε προσπερνά τα μηνύματα ανησυχίας που εκφράζονται μέσα από τους φορείς των εν αποστρατεία στελεχών.

Το ενημερωτικό δελτίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ και αξίζει τον κόπο να την επισκεφθείτε.

Η σωστή και σφαιρική ενημέρωση βοηθάει την κρίση μας στην λήψη σωστής και δίκαιης απόφασης, χωρίς να γενικεύουμε στην πρώτη τυχόν αστοχία υλικού ή και ενέργειας. Στο φύλλο Νο 97 ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣΜΥΝ (Μάιος-Ιούνιος 2008) αναφερθήκαμε αναλυτικά για τους «μεμψίμοιρους« μηδενιστές των υπηρεσιών του ΝΝΑ.

Η εφημερίδα μας δημοσιεύει τμήματα από το εισαγωγικό μέρος της έρευνας Τμήματα από Ανάλυση-Σχολίαση-Συμπεράσματα της έρευνας, καθώς και μέρος σημαντικών πινάκων από τους 29 που περιέχει το δελτίο (συν 12 σχήματα).

Για όσους έχουν δυσκολία πρόσβασης στο…..διαβολοκούτι, διάβαζε PC, όλο και κάποιος από το στενό μας περιβάλλον (γιος, εγγονός, κ.α.) θα μπορεί να μας εξυπηρετήσει μια και είμαστε γενιές των ….ιστίων και ατμού!!! Αυτό δεν μας δικαιολογεί από το να μένουμε πίσω από την σύγχρονη εποχή, διότι όπως καταλήγει στον επίλογό της η έρευνα «δεν υπάρχει ούριος άνεμος για αυτόν που δεν γνωρίζει που πηγαίνει». Σενέκας.

ΣτΣ. Το ενημερωτικό δελτίο είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στα γραφεία του Συνδέσμου μας.

=====================

ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

ΕΑΑΝ (Παπαρηγοπούλου 2 Πλατεία Κλαθμώνος 10561)

Σ.ΑΠ.ΣΝΔ. (Παπαρηγοπούλου 2 Πλατεία Κλαθμώνος 10561)

ΣΑΣΜΥΝ (Παλλάδος 24-26 Αθήνα 10554)

ΕΑ/ΛΣ (2ας Μεραρχίας 11 Πειραιάς 18535, Πρόεδρο Υποναύαρχο Γ. Καλαρώνη)

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ι

Τηλέφ. 210-6557703

Φ.70Τ/32/10

Σ. 100805

Αθήνα, 9Αυγ. 10

Συνημμένα: όπως στο κείμενο

ΘΕΜΑ: Έρευνα ικανοποίησης των δικαιούχων από τις παραγόμενες υπηρεσίες του ΝΝΑ

1.      Σας αποστέλλεται προς ενημέρωση το συνημμένο Ενημερωτικό Δελτίο που αφορά την «Έρευνα ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόμενες υπη­ρεσίες του ΝΝΑ».

2.      Η κίνηση αυτή αποτελεί την πρώτη ενέργεια εφαρμογής από το ΝΝΑ συ­στήματος διαχρονικής διαχείρισης ποιότητας, με σκοπό την βελτίωση των υπηρε­σιών που παρέχει με στοχευμένες ενέργειες που καθορίζονται από μετρήσιμους δείκτες με διεθνώς ισχύουσα μεθοδολογία.

3.      Η γνώση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής θα είναι χρήσιμη και για τους δικαιούχους περίθαλψης στο ΝΝΑ ώστε να συμβάλλουν και αυτοί, στο μέρος που τους αναλογεί, στην υλοποίηση των στόχων του ΓΕΝ για συνεχή αναβάθμιση και πρόοδο του Νοσοκομείου μας.

4.      Το Ενημερωτικό αυτό Δελτίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ

5.      Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας με όποιον τρόπο κρίνετε αποτελεσματικότερο, και να τα παροτρύνετε να λάβουν γνώση του περιεχομένου του.

Αντιναύαρχος Δ. Ελευσινιώτης Π Ν

Αρχηγός ΓΕΝ

==================

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα Ιούλιος 2010

Η  Διεύθυνση  Υγειονομικού  του  ΓΕΝ,  υλοποιώντας την  εντολή του  κ.Α/ΓΕΝ,  κοινοποιεί στην «οικογένεια» του ΠΝ, δηλαδή στους βασικούς δικαιούχους υγειονομικής περίθαλψης στο ΝΝΑ, τα αποτελέσματα και την ανάλυση της πρώτης στην ιστορία του Νοσοκομείου μας έρευνας της ποιότητας των υπηρεσιών που αυτό παρέχει. Η έρευνα έγινε με μέριμνα ΝΝΑ τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2009. Τα αποτελέσματα της αφού αναλύθηκαν από εξειδικευμένο φορέα, υποβλήθηκαν στο ΓΕΝ τον Ιούνιο του 2010. Η ΔΥΓ/ΓΕΝ αφού συνέλλεξε πολλά επιπλέον ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας,   την   επεξεργάσθηκε   και   την   ανέλυσε,   παρουσιάζοντας   τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας στο παρόν ενημερωτικό δελτίο, με τρόπο πλήρη, απλό και κατανοητό και από μη ειδήμονες. Για να γίνει εμφανέστερη και πλέον κατανοητή η εικόνα της ποιότητας των υπηρεσιών του ΝΝΑ, μετά βιβλιογραφική έρευνα, έγινε συγκριτική μελέτη με τα ευρήματα αντίστοιχων ερευνών σε άλλα Νοσοκομεία της Αττικής. Με την έρευνα αυτή το ΝΝΑ εισέρχεται στην εφαρμογή της διαχρονικής διαχείρισης   ποιότητας,   η   οποία   αποτελεί   μια   σύγχρονη   παγκόσμια στρατηγική επιτυχούς διοίκησης Νοσοκομείων.

Η ΓΕΝ/ΔΥΓ εκτιμά ότι η σχετική ενημέρωση της ηγεσίας, των Επιτελείων, του προσωπικού του ΝΝΑ, αλλά και των δικαιούχων περίθαλψης, για τη σημασία συνεχούς ελέγχου της ποιότητας, θα ευαισθητοποιήσει όλους στην διαχρονική υποστήριξη της συνεχούς προόδου του Νοσοκομείου μας.

Υποναύαρχος (ΥΙ) Α. Μαντίδης ΠΝ Διευθυντής ΓΕΝ/ΔΥΓ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θέμα Σελίδα
Εισαγωγή 7
Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 11
Στατιστική ανάλυση 12
Δημογραφικά στοιχεία 14
Αποτελέσματα
Ικανοποίηση από τις ιατρικές υπηρεσίες 17
Ικανοποίηση από τις νοσηλευτικές υπηρεσίες 20
Ικανοποίηση από τη γενική εικόνα του ΝΝΑ 23
Ικανοποίηση από άλλες παραμέτρους της λειτουργίας του ΝΝΑ 33
Παράμετροι λειτουργίας εξωτερικών ιατρείων 35
Παράμετροι λειτουργίας του Ιατρείου Επειγόντων Περιστατικών 47
Συγκριτική μελέτη ερευνών σε άλλα Νοσοκομεία της Αττικής 51
Συγκριτικά δεδομένα για νοσηλευόμενους ασθενείς 54
Συγκριτικά δεδομένα για τα εξωτερικά ιατρεία 58
Ανάλυση αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα 61
Σχολίαση 65
Κινήσεις που έγιναν για αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΝΝΑ 69
Κινήσεις σε εξέλιξη για αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΝΝΑ 70
Προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας του ΝΝΑ 71

Advertisements

One Response to Ν.Ν.Α

  1. ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ says:

    Καλησπέρα,είναι άραγε αλήθεια οτι για να χειρουργηθείς απόστρατε Αξιωματικέ – Υπαξιωματικέ πρέπει να είσαι στα πρόθυρα του Αδη;;;; Γιατί αγαπητοί διαχειριστές της σελίδας δεν ΦΩΝΑΖΕΤΕ ;;;; Ξεχάσατε τι κουβαλήσατε για να φιαχτεί το ΝΝΑ;; Ξυπνήστε επιτέλους και σταματήστε να κρύβεστε ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ πλέον βαθμοί και γαλόνια ΚΑΝΤΕ Επιτέλους αυτό που δεν κάνατε σαν Διευθυντές η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ και δόξα τω ΘΕΩ στο ΝΝΑ έχουμε Ανθρώπους που τίμησαν και εκτίμησαν τα έξοδα του Κράτους για να σπουδάσουν και να δώσουν ( δίνουν ) τα πάντα για τον άνθρωπο …. και ξαφνικά τέλος όλα για τους απόστρατους … ΕΕΕΕΕΕΕΕΟΟΟΟΧΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!!! Δεν πάει άλλο REVOLUTION UNTIL VICTORY !!!!! ΞΥΠΝΗΣΤΕΕΕΕΕΕΕ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: