Δραστηριότητες ΑΣΣΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ – ΥΠΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ( ΣΑΑΥΣ ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

ΥΠΞΚΩΝ ΠΝ (ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΑ/ΣΜΥΝ) ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΥΔ (ΣΑΣΥΔΑ)

Αρ . πρωτ. 01

Αθήνα   19  Μαρτίου 2010

Φειδίου 10, Τ Κ 10678 , Τηλ / Fax 2107564526

ΠΡΟΣ :     Κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο , Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΥΠΟΨΗ : Κυρίου Παναγιώτη Μπεγλίτη , Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ :   Προβλήματα Αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών

Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

ΣΧΕΤ :   Η από 4 Φεβρουαρίου 2010 επιστολή Γραφείου κ . ΥΈΘΑ

Κύριε Υπουργέ

1 . Συνέχεια της παρουσίασης μας στον Διευθυντή του Γραφείου του κ ΑΝΥΕΘΑ την 1η Δεκεμβρίου 2009 και την εκ μέρους μας ανάληψη υποχρέ­ωσης για υποβολή γραπτού Υπομνήματος των απόψεων μας , που προφορικά τότε είχαμε διατυπώσει και σε απάντηση της σχετικής επιστολής του Διευθυ­ντή του Γραφείου σας, παραθέτουμε με το παρόν τα κεντρικά σημεία των απόψεων μας στα δύο βασικά θέματα, που αναφέρονται α / στο επίπεδο των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών ( ΑΣΣΥ ) των Ε Δ και β / στις προαγωγές και πεδία απασχόλησης των αποφοίτων ΑΣΣΥ .

Επίπεδο ΑΣΣΥ

2.    Η υφιστάμενη κατάσταση , όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τη γενική θεσμική διάταξη , που προσδιορίζει το επίπεδο των ΑΣΣΥ , αλλά και από την υπηρεσιακή αντιμετώπιση των Σχολών αυτών, σε μια σύντομη αναφορά, έχει ως ακολούθως :

α. Στο ΥΠΕΘΑ δεν ισχύει η βασική τριμερής στελέχωση του με προσωπικό επιπέδου ΑΕΙ ,ΤΕΙ και ΔΕ , όπως ισχύει στις Υπηρεσίες του Ελληνικού κράτους , ενώ υποβαθμίζεται η ισότιμη ένταξη των ΑΣΣΥ στο επίπεδο των ΤΕΙ

β. Οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών των Ε Δ εντάχθηκαν , βάσει του άρ­θρου 19 παρ 5 του Ν 2913 /2001 , στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκ­παίδευσης , ως Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών  των Ε Δ

γ. Έκτοτε, η παραπάνω διάταξη δεν έλαβε το αναγκαίο περιεχόμενο και με ένα  νέο   θεσμικό πλαίσιο και στο επίπεδο σπουδών και στην καθηκοντολογία των αποφοίτων των ΑΣΣΥ, καθεστώς που έχει και επιπτώσεις στο ορθολογιστικό λειτουργικό κόστος των υπηρεσιακών Μονάδων .

δ. Διαφαίνεται ότι οι σχεδιαστές αυτής της καθήλωσης των ΑΣΣΥ και της πολιτικής χρησιμοποίησης του προσωπικού προέλευσης τους ακολουθούν  πιστά τη διαχρονική μεθόδευση » της διασφάλισης του συμφέροντος της τάξης τους» , με  την πλασματική διεύρυνση των απαιτήσεων τους στις συνθέσεις προσωπικού των υπηρεσιακών Μονάδων .

3.    Προτάσεις

α. Οι Α Σ Σ Υ να γίνουν τριετούς φοίτησης ( επιπέδου ΤΕΙ), ως Ανώτερα Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΤΕΙ), με θέσπιση ανά­λογου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας τους .

β. Οι απόφοιτοι των ΑΣΤΕΙ να  εξέρχονται από τις Σχολές αυτές με το βαθμό του Επιλοχία και των εξομοιούμενων.

Προαγωγές και πεδία απασχόλησης αποφοίτων ΑΣΣΥ

4    Η υφιστάμενη κατάσταση στις προαγωγές και στα πεδία απασχόλησης των αποφοίτων ΑΣΣΥ, σε μια σύντομη αναφορά, έχει ως ακολούθως :

α. Το σημερινό σύστημα προαγωγών έχει ως αποτέλεσμα οι μεν προαγωγές τους μέχρι και το βαθμό του Ανθυπασπιστή να διενεργούνται, συνήθως, στα μέγιστα όρια που προβλέπονται στο ΝΔ 445/1974 «Ιεραρχία και προαγωγές Ανθυπασπιστών , μονίμων και εθελοντών οπλιτών των ΕΔ «, η δε προαγωγή των Ανθυπασπιστών σε Ανθυπολοχαγούς και εξομοιούμενους να γίνεται, κατά κανόνα, στο σημερινό μέγιστο χρόνο των είκοσι ετών από την κατάταξη τους στις ΑΣΣΥ .

β. Αυτή η μεθόδευση , σε συνδυασμό με τις σημερινές προβλέψεις του νό­μου 2439/ 1996 «Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων Αξιωματικών των ΕΔ «, όπου οι Αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ λαμβάνουν τους δύο τελευταίους βαθμούς στα  τελευταία   χρόνια της εξελικτικής τους πορείας, δημιουργεί την αίσθηση μιας ταξικής προκατάληψης ότι ένας απόφοιτος ΑΣΣΥ , του σημερινού επιπέδου, δεν  πρέπει να έχει θέση στις τάξεις των  Αξιωματικών για μεγάλο χρονικό διάστημα – προδήλως   με τις αντιλήψεις  παλαιών εποχών – ενώ εκ των πραγμάτων θεωρείται και μίασμα η διαδρομή στους βαθμούς του ανώτερου Αξιωματικού . Στατικές αντιλήψεις , χωρίς κριτήρια αξιοκρατίας, αλλά και ορισμένες συντεχνιακές περιχαρακώσεις , δεν προάγουν το δημόσιο συμφέρον , ενώ και παράλληλα το επιβαρύνουν και οικονομικά.

γ. Αυτή η κεντρική γραμμή σκέψης των σχεδιαστών αυτής της θεσπισμένης πολιτικής , που δεν λαμβάνει υπόψη το σημερινό επίπεδο των αποφοίτων των ΑΣΣΥ, στερεί στους σημερινούς αποφοίτους το δικαίωμα στο όνειρο για μια σταδιοδρομία, με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και σταδιακά τους απωθεί στην απογοήτευση και στον επαγγελματικό τους μαρασμό , προφανώς σε βάρος του αξιόμαχου των ΕΔ και γενικότερα του δημόσιου συμφέροντος

δ . Επιπρόσθετα, απόφοιτοι ΑΣΣΥ και με πρόσθετο πτυχίο ΑΕΙ, ανάλογο της ειδικότητας Αξιωματικού , έχουν το δικαίωμα  υποβολής αίτησης για   μετάταξη στην κατηγορία  των εξ ΑΣΕΙ και ΑΕΙ προερχόμενων Αξιωματικών μετά έντε­κα χρόνια από την αποφοίτηση τους από τις ΑΣΣΥ, βάσει του άρθρου 15 παρ . 3 του Ν 2913 / 01, μετατάξεις όμως που γίνονται   με το σταγονόμετρο , προ­φανώς λόγω αμαρτήματος προέλευσης. Οι μετατασσόμενοι σε πολλές περιπτώ­σεις δεν προλαβαίνουν να διεκδικήσουν τον προβλεπόμενο καταληκτικό βαθμό στη νέα τους κατηγορία, λόγω των κατά βαθμό ορίων ηλικίας . Σκόπιμοι φραγμοί για αποθάρρυνση σε μια επιπλέον ανώτατη εκπαίδευση .

ε. Έλλειψη κινήτρων   αντιμετωπίζουν και οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ, με  πρόσθετο πτυχίο ΑΕΙ συναφές με την   ειδικότητα τους, που παρέμειναν στην κατηγορία των εξ ΑΣΣΥ προερχόμενων Αξιωματικών .

στ. Τέλος, στη σημερινή εποχή της διακλαδικότητας των Ε Δ παρατηρείται μια διαφοροποίηση ως προς τον προβλεπόμενο καταληκτικό βαθμό των εξ ΑΣΣΥ προερχόμενων Αξιωματικών στους τρεις κλάδους των Ε Δ .

5    Προτάσεις . Επειδή τα   διαχρονικά προβλήματα των αποφοίτων ΑΣΣΥ αναζητούν την πραγματικά δίκαιη λύση τους και παράλληλα ο σημερινός όγκος των αποφοίτων ΑΣΣΥ δυσχεραίνει  μια άμεση ομαλοποίηση της  βαθμο­λογικής εξέλιξης στους βαθμούς του Υπαξιωματικού , Ανθυπασπιστή και Αξιω­ματικού , είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν οι υφιστάμενες διατάξεις , ώστε και να αντιμετωπίζουν μεταβατικά τις σημερινές αδικίες και να προσδιορίζουν το νέο στίγμα των αποφοίτων ΑΣΤΕΙ στο χώρο των Ε Δ . Ειδικότερα, προτείνεται η αναθεώρηση :

α. Των διατάξεων του ΝΔ 445 / 74, με τη λογική της καλύτερης εκμετάλ­λευσης των Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών  από την Υπηρεσία στο χρόνο από την αποφοίτηση από τις ΑΣΤΕΙ με το βαθμό του Επιλοχία και μέχρι την προαγωγή τους σε Ανθυπολοχαγούς και εξομοιούμενους

β. Της σχετικής διάταξης που καθορίζει την προαγωγή ενός  Ανθυπασπιστή σε Ανθυπολοχαγό και εξομοιούμενους από το σημερινό μέγιστο χρόνο των είκοσι ετών από την κατάταξη τους στις ΑΣΤΕΙ στα δέκα έξι (13 ο ελάχιστος, χρόνος : 3 ΑΣΤΕΙ, 3 Επιλοχίας, 3 Αρχιλοχίας και 4 Ανθυπασπιστής – ο μέγιστος 16 χρόνια από την κατάταξη τους στα ΑΣΤΕΙ) .

γ . Των διατάξεων του Ν 2439 / 96, ώστε :

(1)   Να προβλέπεται στους τρεις κλάδους των Ε Δ ο καταληκτικός βαθμός των εξ ΑΣΤΕΙ προερχόμενων Αξιωματικών ο του Συνταγματάρχη και εξομοιούμενους .

(2)   Να υφίσταται ικανός χρόνος πραγματικής άσκησης καθηκόντων στους βαθμούς του ανώτερου Αξιωματικού .

(3)   Να αναπροσαρμοστούν τα πεδία απασχόλησης , επιμόρφωσης και αξιο­λόγησης των αποφοίτων ΑΣΤΕΙ στο επίπεδο σπουδών τους , με μια ανάλογη πολιτική χρησιμοποίησης τους .Η επανεξέταση των πραγματικών απαιτήσεων της Υπηρεσίας σε   μόνιμο   στρατιωτικό προσωπικό προελεύσεως ΑΣΕΙ, ΑΕΙ, ΑΣΤΕΙ και ΔΕ είναι δικό της θέμα.

(4)  Να δίνεται η δυνατότητα σε   ένα Συνταγματάρχη και εξομοιούμενους , με πρόσθετο πτυχίο ΑΕΙ συναφές με την ειδικότητα του και  που παραμένει στην  κατηγορία   των εξ ΑΣΣΥ προερχόμενων Αξιωματικών , να διεκδικήσει, με αξιοκρατικά κριτήρια, τον αποστρατευταίο βαθμό του Ταξιάρχου .

(5)  Ανάλογη δυνατότητα να δίνεται και σε ένα απόφοιτο ΑΣΤΕΙ, που μετατάσσεται στην κατηγορία των εξ ΑΣΕΙ και ΑΕΙ προερχόμενων Αξκών, να διεκδικήσει, με  αξιοκρατικά κριτήρια, τον  προβλεπόμενο  καταληκτικό βαθμό

. Ένα  πρώτο βήμα  είναι η τροποποίηση της διάταξης της παρ 3 του άρθρου 15 του Ν 2913/01 και της  καθιέρωσης των  έξι  ετών από την κατάταξή τους στις ΑΣΤΕΙ.

(6)  Να καταργηθούν οι διατάξεις της παρ 11 του άρθρου 11 του Ν 2439/96

(7)  Να  ληφθεί μέριμνα, ώστε με τις μεταβατικές διατάξεις να μη υπάρξει μια άνιση μεταχείριση των ήδη υπηρετούντων

δ. Των σχετικών διατάξεων των νόμων 2838/2000 και 3016/2001 , ώστε

στη διαμόρφωση των μισθολογικών προαγωγών να λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός. Σήμερα δεν διαφοροποιείται ο Συνταγματάρχης από τον Υπολοχαγό και εξομοιούμενους, δεν υπάρχει και αυτό το υπηρεσιακό κίνητρο .

Κύριε Υπουργέ

6 .   Αναμένουμε , στην επιχειρούμενη αναθεώρηση του υφιστάμενου θε­σμικού πλαισίου , που διέπει το προσωπικό των Ε Δ, να εξεταστούν όλες οι πλευρές των προβλημάτων, που μερικές , εντέχνως , είναι ερμητικά κλεισμένες, ενώ αναμένουμε  και το νέο σχέδιο νόμου, προκειμένου να τοποθετηθούμε συγκεκριμένα στις διατάξεις του. Θεωρούμε άκρως απαραίτητη τη συμμετοχή στην   ομάδα εργασίας του Υπουργείου σας και εκπροσώπων των κλάδων των Ε Δ προέλευσης ΑΣΣΥ

7.   Αναμένουμε μια πραγματικά δίκαιη λύση των   προβλημάτων των αποφοίτων ΑΣΣΥ και των προτεινόμενων ΑΣΤΕΙ.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ          ΣΑΑΥΣ           ΣΑ/ΣΜΥΝ              ΣΑΣ            ΣΑΣΥΔΑ

Ν. Βασιλείου          Κ. Λίγκας        Ελ. Σφακτός      Π. Πλατάνας    Ε. Μαντής

Αντπλχος ε.α.         Σχης ε.α.          Επκστής ε.α.       Σμχος ε.α.       Ταξχος ε.α.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: